Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Penghantaran Artikel

Penghantaran artikel boleh dilakukan secara dalam talian atau melalui: Hantar Artikel

Editor Jurnal
Zaiton Darois
E-mel: [email protected]
Tel.: 03-2147 9257
Fax: 03-2147-9617

Alamat surat-menyurat dan e-mel:

Editor,
Kanun
: Jurnal Undang-undang Malaysia,
Bahagian Majalah,
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur,
MALAYSIA.

Timbalan Ketua Editor
Naimah Yusoff
E-mel: [email protected]
Tel.: 03-2147 9121

SKOP

 • Makalah yang dimuatkan dalam jurnal ini tertumpu pada kajian undang-undang terkini yang dilaksanakan ahli akademik dari dalam dan luar negara. Makalah akan melalui proses penilaian dan hanya yang terpilih yang akan disiarkan.

FORMAT JURNAL KANUN

Maklumat penyumbang:

 • Judul makalah.
 • Nama penyumbang.
 • Alamat penyumbang.
 • Maklumat institusi.
 • Emel untuk dihubungi.

Teks

 • Makalah yang dihantar mestilah karya asli dan belum pernah diterbitkan dalam mana-mana penerbitan.
 • Jumlah perkataan makalah antara 4000–8000 patah perkataan termasuk abstrak, kata kunci, nota kaki, rujukan, jadual, rajah, lampiran dan rujukan.
 • Judul makalah disertakan dalam teks penuh berserta abstrak pada halaman pertama teks.
 • Teks makalah menggunakan fon Times New Roman bersaiz 12 poin dan langkau dua baris.
 • Setiap perenggan diinden dengan tab.
 • Gunakan tiga peringkat tajuk (maksimum) dalam pembahagian wacana.
 • Bagi makalah yang mengandungi ejaan yang tidak dapat dibaca menerusi Microsoft Word contohnya ejaan Jawi atau ayat al-Quran, mohon disertakan bersama pdfnya.

Abstrak

 • Jumlah perkataan abstrak adalah antara 100–150 perkataan.
 • Abstrak ini mengemukakan tujuan kajian, metodologi yang digunakan, jenis data, analisis, dapatan, dan kesimpulan ringkas.
 • Abstrak hendaklah disediakan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris berserta kata kunci.

Kata Kunci

 • Tidak lebih daripada 10 patah perkataan.

Nota

 • Nota seminimum mungkin, dan menggunakan nota kaki.

Rujukan

Susunan sumber yang dirujuk dalam Rujukan, adalah seperti yang berikut:

Artikel Jurnal:

 • Ibrahim Ismail, “Agama Persekutuan: Jurisprudens Islam dalam Pentafsiran Perlembagaan” dlm. KANUN 22:3, hlm. 20, 2003.

Buku:

 • Muhammad Jawwa Magniyyah, 1965. Fiqh al-Imam Ja’far al-Sadiq. Jilid 4. Beirut: Dar al-‘Ilm li alMalayin.

Kertas Kerja:

 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, 2009. “Pemasukan Syarat ‘Umra dan Ruqba dalam Kontrak Hibah: Satu Analisis Perbandingan”. Kertas Kerja Prosiding Seminar Antarabangsa Penyelidikan dalam Pengajian Islam 2008 (ISRIS’ 08). Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 17-18 Disember.
 • Rujukan disusun mengikut abjad. Jika sumber rujukan daripada penulis yang sama dalam satu tahun, bezakan dengan menggunakan a, b dan c.
 • Rujukan daripada sumber atau bahan yang berwibawa diutamakan.

Rujukan dalam Teks

 • Letakkan nama penulis, diikuti tahun dan halaman, dan diletakkan dalam kurungan.

Hak Cipta

 • Penyumbang/penulis memberikan keizinan kepada DBP menerbitkan makalah mereka dalam jurnal DBP dan disiarkan dalam talian.
 • Jika penulis ingin menerbitkan semula mana-mana makalah, perlulah dimaklumkan sumber makalah tersebut daripada jurnal Kanun DBP.