Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Hak Anak terhadap Nafkah dalam Perundangan Islam: Sejauh Manakah Bapa Bertanggungjawab Menanggung Nafkah Anaknya

Badruddin Hj. Ibrahim

badruddin@iium.edu.my

Azizah Mohd

azizahmohd@iium.edu.my

Kuliyah Undang-undang Ahmad Ibrahim

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Abstrak

Hubungan antara anak dengan ibu bapa dari aspek undang-undang mewujudkan pelbagai hak dan tanggungjawab. Hak ini merangkumi hak yang berkaitan dengan diri dan harta anak tersebut.  Hak anak ini seperti keperluan  terhadap keibubapaan, penyusuan, perlindungan dan penjagaan, perwalian, nafkah, dan pewarisan. Makalah ini akan meneliti isu yang berkaitan dengan hak anak terhadap nafkah dan keadaan yang melayakkan mereka untuk mendapat nafkah di bawah undang-undang Islam. Perbincangan merangkumi peruntukan undang-undang Islam dan pemakaiannya dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. Makalah ini seterusnya akan mengkaji sejauh manakah bapa bertanggungjawab dalam menyediakan nafkah anak selari dengan kehendak syarak dan tuntutan semasa; dan bilakah tanggungjawab tersebut berpindah kepada kerabat terdekat.

Kata Kunci: nafkah, hak anak, tanggungjawab bapa, perundangan Islam, perundangan Malaysia

Abstrak

The legal relationship between parents and children creates various rights and responsibilities. These rights  are  inclusive of rights in relation to person and property of the children. Those rights are for example, rights to parenting, breastfeeding, protection and guardianship, custody, maintenance and inheritance. This article will examine issues relating to children’s rights to maintenance in general under Islamic law and situations that make them qualified to maintenance. Examination extends to provision of Islamic law that is applicable in Malaysia and its application in Islamic Family Law (Act). This paper will further examine the extent of the father’s responsibility in providing maintenance to his children in line with the will of the Shari’ah and present demand; and in what situations this responsibility transfers to the next of kin.

Keywords: maintenance, children’s rights, Islamic law, Malaysian law

RUJUKAN

Abd al-Karim Zaydan, 1981/1401. ’Usul al-da‘wah. Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.p.

Ala’eddin Kharofa, t.t.. Islamic Family Law: A Comparative Study With Other Religions. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Al-Bahuti, Mansur ibn Yunus ibn Idris, 1402/1982. Kashshaf al-Qina’. Jilid 5. Beirut Lebanon: Dar al-Fikr.

Al-Dimyati, al-Sayyid al-Bakri ibn al-Sayyid Muhammad Shata, 1422/2002. Hashiyah I’anah al-Talibin. Jilid 4, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr.

Al-Ghundur, Ahmad, 1413H/1992. Al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Thasri’ al-Islami.Edisi 4.  Kuwait: Maktabat al-Fallah.

Al-Hattab, Abi Abd Allah Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Rahman, 1416/1995. Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtasar Khalil. Jilid 6. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Imrani, Abi al-Husayn Yahya ibn Abi al-Khayr ibn Salim. t.t. al-Bayan fi Madhhab al-Imam al-Shafi’i. Jilid 11. t.p..: Dar al-Minhaj.

Al-Marghinani, Burhanuddin Ali ibn Abi Bakr, 1420H/2000.  Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi. Jilid 3, Cairo Egypt: Dar al-Salam.

Al-Mawardi, al-Imam Abi Hasan Ali, ibn Muhammad ibn Habib, 1416/1995. Al-Hawi al-Kabir. Jilid 15. Beirut Lebanon: Dar al-Fikr.

Al-Nafrawi, Ahmad ibn Ghanim ibn Salim ibn Mahanna, 1418/1997. Al-Fawakih al-Dawani. Jilid 2. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Nawawi, 1412/ 1991. Rawdat al-Talibin. Edisi 3. Beirut Lebanon: al-Maktab al-Islami.

Al-Qurtubi, Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari, 1416H/1995. Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Jilid 3. Beirut; Dar Ihya’ al-Turrath al-Arabi.

Al-Sarakhsi, Abi Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal, 1421H/2001. Al-Mabsut. Jilid 5. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Shazali, Abi al-Hasan Ali ibn Nasir al-Din ibn Muhammad, 1417/1997. Kifayat al-Talib al-Rabbani li Risalah Ibn Zayd al-Qayrawani. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Shirazi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fyruz Abadi, 1414/1994. Al-Muhadhdhab. Jilid 2. Beirut Lebanon: Dar Ihya’ al-Turrath al-Arabi.

Al-Tantawi, Mahmud Muhammad, 1399/1979. Al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Shati’ah al-Islamiyyah. Matba’at al-Sa’adah.

Al-Zayla’i, Fakhruddin Uthman ibn Ali, 1420H/2000.  Tabyin al-Haqa’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq. Jilid 3. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Zarkashi, Shams al-Din Muhammad ibn Abd Allah, 1413/1993. Sharh al-Zarkhshi ala Mukhtasar al-Khiraqi. Jilid 6. Riyad: Maktabah al-Abikan.

Badruddin Hj Ibrahim & Azizah Mohd.,   “Parental Rights to Maintenance Under Islamic Law” dlm. ShLR, (4), 2007.

Hans Wehr, 1980.  A Dictionary of Modern Written Arabic. J Milton Cowan (ed.), Library Du Liban, Beirut.

Ibn Abidin, Muhammad Amin ibn Umar, 1421H/2000.  Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar. Jilid 10. Damascus Syria: Dar al-Thaqafah wa al-Turrath.

Ibn al-Humam, Kamal al-Din Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Siwasi, 1415/1995.  Sharh Fath al-Qadir. Jilid 4. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Muflih, Abi Ishaq Burhan al-Din Ibrahim ibn Muhammad, 1418/1997. Al-Mubdi’ Sharh al-Muqni’. Jilid 7. Beirut Lebanon:  Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Muhammad Ulaysh, Muhammad ibn Ahmad, 1424/2003. Minah al-Jalil Sharh ala Mukhtasa al-Allamah Khalil. Jilid 3. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Nizam & Muslim Scholars of India, 1421H/2000. Al-Fatawa al-Hindiyyah. Jilid 1. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Qadi Zadah Afandi, Shams al-Din Ahmad ibn Qudir, t.t. Nataij al-Afkar fi Kashf al-Rumuz wa al-Asrar (Takmilah fath al-qadir), Jilid 9.

Wahbah al-Zuhaily, 1998/1419. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami. Edisi Semakan. Damshiq: Dar al-Fikr.

Zakiy al-Din Sha’ban, 1993. Al-Ahkam al-Sha’iyyah li Ahwal al-Shakhsiyyah. Edisi.  Benghazi Libya: Qaryunus University.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda