Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Pengharmonian Prinsip Khiyar Al-Ru’yah dalam Transaksi Perniagaan di Malaysia

Muhammad Hafiz Mohd Shukri

[email protected]

Ruzian Markom

[email protected]

Fakulti Undang-undang

Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

Islam melarang berlakunya pembohongan, ketidakjujuran, pemalsuan dan tipu helah dalam mana-mana transaksi perniagaan. Islam telah menyediakan suatu penyelesaian yang praktikal bagi kedua-dua pihak yang terlibat dalam mana-mana perjanjian kontrak yang melibatkan pembekalan barangan tidak berkualiti, iaitu hak untuk memilih atau haqq al-khiyar. Berdasarkan prinsip al-khiyar, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan pembekalan barangan mengikut perjanjian kontrak dapat mempertimbangkan semula keputusannya sama ada meneruskan kontrak tersebut atau membatalkannya. Penulisan ini bertujuan membincangkan prinsip  haqq khiyar al-ru’yah (hak pilihan pemerhatian) sebagai salah satu hak untuk memilih seperti yang diperuntukkan di bawah undang-undang Islam serta pengharmoniannya dengan prinsip pilihan bagi ketidakpatuhan terhadap perihalan atau sampel dalam Akta Pelindungan Pengguna 1999. Kajian ini menggunakan pendekatan harmonisasi, iaitu analisis dibuat terhadap persamaan dan perbezaan antara prinsip pilihan menurut undang-undang Islam dan dalam undang-undang Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kedua-dua perundangan, iaitu undang-undang Islam dan undang-undang yang terpakai di Malaysia telah memberikan hak kepada pembeli untuk melaksanakan prinsip  khiyar al-ru’yah dalam sesuatu kontrak dengan memenuhi beberapa syarat tertentu.

Kata kunci: prinsip khiyar ru’yah, undang-undang kontrak, undang-undang Islam, harmonisasi undang-undang, ketidakpatuhan terhadap perihalan atau sampel, Akta Perlindungan Pengguna 1999

Abstract

Islam forbids lying, dishonesty, fraud and deceit in any business transaction. Islam also provides a practical solution for both parties involved in a dispute concerning supplying goods without quality, with the provision of haqq al-khiyar (the right to have an option or choice). Based on the principle of al-khiyar, any party who is not satisfied with the quality of the goods supplied  based on the contract has the right to decide whether to proceed with or cancel the contract. This article discusses the principles of haqq khiyar al-ru’yah (option to cancel upon viewing) as one of the rights under Islamic law and its harmonisation with the principle of option for non-compliance with the description/sample in the Consumer Protection Act 1999. Harmonisation approach was adopted in analysing the similarities and differences between the principle of al-khiyar in Islamic law and the principle of option in the laws of Malaysia. The findings of the research reveal that both Islamic law and Malaysian law have given buyers the right to follow the principle of  khiyar al-ru’yah in a contract, when certain conditions are fulfilled.

Keywords: principle of khiyar ru’yah, law of contract, Islamic law,  harmonization of laws,  non-compliance with the description or sample,  laws of the Consumer Protection Act 1999

RUJUKAN

Abu Daud, Imam al-Hafiz Sulayman Ibn Al-Ash’ath Ibn Ishaq al-Azdi al-Sajistani, 1999. Sunan Abu Daud. Jilid 3.Salih Ibn ‘Abd al-‘Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim (ed.). Riyadh: Dar al-Salam.

Abu Ghuddah, ‘Abd al-Sattar, 1985. Al-Khiyar wa Atharuhu fi al-‘Uqud, Madhkal ila Nazariyyat al-Khiyar wa Dirasat Fiqhiyyah Muqaranah li-Ahkam Khiyarat. Kuwait: Matba’at Maqhaqi.

Ala’ Eddin Kharofa, 1997. Transactions in Islamic Law. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

Al-Kasani, ‘Ala’ al-Din Abu Bakr Ibn Mas’ud, 1998. Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Shara’i. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.

Al-Sanhuri, ‘Abd al-Razzaq, 1981. Al-Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami, Dirasat Muqaranah bi al-Fiqh al-Islami. Jilid 4. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Al-San’ani, Abu Bakr ‘Abd al-Razzaq Ibn Hammam, 1983. Al-Musannaf. Jilid 8. Ed. Habib al-Rahman al-A’zami. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Ibn Nujaym, 2002. Al-Nahr al-Fa’iq Sharh Kanz al-Daqaiq. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn ‘Ali Ibn Yusuf al-Fayruzabadi, 1994. Al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi’i. Jilid 1. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.

‘Asqalani, al-Hafiz ibn Hajar, 1996. Trans of Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam. Riyadh: Dar al-Salam.

Ibn Rushd, 1983. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Jilid 2. Cairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.

Salim Rustum Baz, 1986. Sharh al-Majallah. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.

Ibn Qudamah, 2004. Al-Mughni. Jilid 4. Cairo: Dar al-Hadith.

Lee Mei Pheng dan Delta Samen, 1997. Commercial Law in Malaysia. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal.

Marghinani, Burhan al-Din Abu al-Hassan ‘Ali Ibn Abu Bakr Ibn ‘Abd al-Jalil al-Rashdani, 1993. Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi. Jilid 3. Malal Yusuf (ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Nawawi, Abu Zakariyya Ibn Sharaf, 1995. Al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab. Jilid 9. Jeddah: Maktabat al-Irshad.

Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Rahmah Ismail,  “Perlindungan Pengguna Di Bawah Undang-Undang: Pembekalan Barang dan Perkhidmatan” dlm.  Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat Vol. 12, hlm. 48-73, 2008.

Shawkani, Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad, 1938. Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar Min Ahadith Sayyid al-Akhyar. (ed.) Taha ‘Abd al-Rauf Sa’d & Mustafa al-Hawari. Cairo: Maktabat al-Kuliyyah al-Azhariyyah.

Tafsir al-Quran Bahasa Melayu. Surah Al-An’am. http://www.surah.my/6 [Capaian 19 Oktober 2012]

Tafsir al-Quran Bahasa Melayu. Surah Al-Maidah. http://www.surah.my/5 [Capaian 21 Oktober 2012]

Wu Min Aun dan Beatrix Vohrah, 1996. The Commercial Law of Malaysia. Malaysia: Cornell University Press.

Zayla’i, Abu Muhammad Abdulllah Bin Yusuf Hanafi, 1393H. Nasb al-Rayah li Ahadith al-Hidayah. Jilid 1. Beirut: Maktabat al-Islamiyyah.

Zeti Zuryani Mohd Zakuan dan Sakina Shaik Ahmad Yusoff, “Gerenti Tersirat di Bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999: Penambahbaikan kepada Syarat Tersirat di Bawah Akta Jualan Barang 1957?” dlm. Jurnal Undang-undang Malaysia Jilid 15, hlm. 103, 2011.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.