Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Penipuan, Rasuah dan Pencurian Maklumat dalam Urus Niaga Tanah: Cabaran dan Penyelesaian

Noraida Harun

noraida@unisza.edu.my

Fakulti Undang-undang dan Hubungan Antarabangsa

Universiti Sultan Zainal Abidin

Jady @ Zaidi Hassim

jady@ukm.my

Fakulti Undang-undang

Universiti Kebangsaan Malaysia

Noor ‘Ashikin Hamid

shikin@unisza.edu.my

Fakulti Undang-undang dan Hubungan Antarabangsa

Universiti Sultan Zainal Abidin

Abstrak

Beberapa faktor telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada peningkatan jumlah bilangan kes jenayah dalam urus niaga tanah. Antaranya termasuklah, kelemahan peruntukan statutori yang wujud dalam  Kanun Tanah Negara 1965 (KTN), pentadbiran pejabat pendaftaran tanah yang  tidak mantap,  sistem pendaftaran elektronik yang belum efisien sepenuhnya serta tiada kaedah dalam mengesan isu berhubung urus niaga, seperti gejala penipuan, rasuah dan pencurian maklumat. Peningkatan  kes urus niaga ini menimbulkan rasa kebimbangan pemilik tanah terhadap keselamatan hak milik yang didaftarkan. Makalah ini ditulis bertujuan untuk  menganalisis  isu ini serta mencadangkan  jalan penyelesaiannya. Cadangan penyelesaian berasaskan perbandingan perkembangan terkini undang-undang tanah di Australia, New Zealand dan Kanada. Penyelesaian tersebut juga mengambil kira kaedah perundangan menurut perspektif  Islam.

Kata kunci: penipuan, rasuah, pencurian maklumat, urus niaga tanah, cadangan penyelesaian

Abstract

Several factors have been identified as contributing to the increase in the number of criminal cases in land dealings. These include the inherent weaknesses  in the statutory provisions of the National Land Code 1965 (NLC), the practices at the land administration  and registry  that are not stable?. The electronic dealings registration system is yet to be fully developed in addition to lack of method for detecting land fraud, corruption and theft of information. The increase in cases of fraud has created a feeling of concern for the security of landowners registered title. This article analyses the problems and offers suggestions to overcome such problems. The proposed solutions are based on comparisons with current developments in Australia, New Zealand and Canada. The solutions offered by Islamic law are also considered.

Keywords: fraud, corruption, theft of information, land dealings, solutions

RUJUKAN

Abdullah Nashih Ulwan, 1998. Menuju Ketakwaan. Diterjemah oleh Kamal Mahyudin Harun. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Ahmad Ibrahim, 1989. The Centenary of The Torrens System in Malaysia. Singapura: Malaysian law Journal Pte Ltd.

Ainul Jaria Maidin, 2008.  “Historical Development of Land Law in Malaysia” dlm.  Ainul Jaria Maidin et al. Principles of Malaysian Land Law. Kuala Lumpur: Lexis Nexis, Malayan Law Journal.

Amir Husin Md. Nor dan Mohammad ZainiYahya, “Jenayah Mencuri” dlm. Al-Syariah 2008.

Andrew Wong Fook Hin, Recent Federal Court’s Decision On Section 340 of the National Land Code: Tan Ying Hong v Tan Sian San &Ors– Are Landowners and Banks Secured?, Praxis Chronicle  The Malaysian Bar, Selangor: Lexisnexis Malaysia SdnBhd, Selangor, 2011,  hlm 7. [Capaian 23 Oktober 2011] daripada laman web www.malaysianbar.org.my

Anesh Ganason, “Pindaan Kanun Tanah Negara 1965: Halatuju Kanun Tanah Negara & Sistem Pentadbiran Tanah Masa Hadapan.”  [Capaian = 18 Oktober 2012) daripada laman web www.nre.gov.my

Anita Abdul Rahim dan Nazura Abdul Manap, “Theft of Information: Possible Solutions Under Malaysian Law” [2000] 3 MLJ, hlm. xc-cii.

Anita Abdul Rahim dan Nazura Abdul Manap, 2004. Jenayah Berkaitan dengan Komputer Perspektif Undang-Undang Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asiah Bidin dan Shariffah Nuridah Aishah, 2008.  “Jenayah Rasuah Dan Pecah Amanah di Kalangan Pengarah Syarikat: Mengenal Pasti Punca Masalah dan Cadangan Penyelesaiannya Menurut Islam.” Kertas Kerja Prosiding  Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 15 Oktober 2008.

Cherly Nicholson, 2010 “Tan Ying Hong v Tan Sian San & Ors: the Aftermath”   6 Current Law Journal. [Capaian 1 Januari 2011] daripada laman webhttp://www.cljlaw.com/membersentry/default.asp?

Elise Bant, 2011. “Registration as a Defence to Claims in Unjust Enrichment: Australia and England Compared” dlm.The Conveyancer and Property Lawyer.

Faridah Mohd Tap. “Rasuah: Cabaran Besar Wujudkan Tadbir Urus Baik” dlm. Majalah Milenia Muslim, Mac, 2012.

Fiza Fadzli. “Ikhlas dalam Tugas Budaya Kerja Islam” dlm. Majalah Milenia Muslim, Mac, 2012.

Jerald Gomez, Section 340 of the National Land Code – Before and After Boonsom Boonyanit, [2008] 1 MLJ Ixxii – xc.

Joshua Kevin Sathiaseelan, 2006. Prinsip-prinsip Penting Perundangan Tanah di Malaysia. Selangor: Lexis Nexis Malayan Law Journal.

Mohamad Shariff Abu Samah dan Asidah Mohd Ali, 2009. Amalan Undang-undang Jenayah Di Malaysia. Selangor: International Law Book Services.

Mohd Ridzuan Awang,  “Perbandingan antara Undang-undang Tanah Islam dan Kanun Tanah Negara 1965” dlm. Jurnal Siyasah dan Perundangan hlm. 49, 2002.

Mohd Shukri Ismail, “Cadangan Memperkenalkan Dana Asurans di Bawah Prinsip Insuran Sistem Torrens debagai Langkah Perlindungan Kuantitatif Kepada Mangsa Pemalsuan dan Penipuan Hak Milik Tanah”,  Mesyuarat Pengarah Tanah Malaysia Bil.1/2008, JKPTG.

Mohd Shukri Ismail, “Electronic Land Administration System In Malaysia: The Need For New Enabling Provision.” [Capaian 5 Mac 2010] daripada laman web www.kptg.gov.my/dmdocuments/my_documents/pdf/paper_3.pdf

Muhammad Hafiz Shaari, 2009. “Fraud dalam Urusan Pendaftaran Hak Milik: Kajian di Pejabat Pendaftar Hak milik Negeri Selangor”. Tesis Ijazah Sarjana Sains, Universiti Teknologi Malaysia, Shah Alam.

N Khublall, 1996. Law of Real Property & Conveyancing. Edisi ke 3. Singapura: Pearson Professional Pte Ltd.

Ng Kok Wai, 2010. Convenyancing in Malaysia Law and Practice. Selangor: Sweet & Maxwell Asia ( The Thompson Corporation (M) SdnBhd).

Noor ‘Ashikin Hamid dan Noraida Harun, “Isu Perundangan Tanah: Hak Milik Rakyat Terpelihara?” dlm. KANUN, Jun 2010.

Nur Syakiran Akmal Ismail dan Md Zawawi Abu Bakar, 2004. Rasuah…? Katakan Tidak. [Capaian 23 Oktober 2012] daripada laman web http://repo.uum.edu.my/1908/1/47.pdf

Michael Weir, Three Things You Ought To Know About Australian Legal System, International Conference Associations of law Schools Conference (IALS Conference), 17-19 Oktober 2007, Suzhou, China.

Paizah Haji Ismail, 1991. Undang-undang Jenayah Islam. Petaling Jaya:Dewan Pustaka Islam.

Ridzuan Awang, 1994. Undang-undang Tanah Islam: Pendekatan dan Perbandingan. Edisi Pertama. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.

S.R. Simpson, 1978. Land Law and Registration. London: Cambridge University Press.

Saidon M. Salim, 2009. Koleksi Artikel Pentadbiran dan Perundangan Tanah. Perak: Institut Tanah dan Ukur Negara  (INSTUN).

Salehuddin Saidin dan Amalina Abdul Rashid, 2008. “Hak milik Tak Boleh Sangkal: Isu Berkaitan Interpretasi kepada Seksyen 340, Kanun Tanah Negara 1965: Sama Ada Ia Adalah Hak milik Tak Boleh Sangkal Segera atau Hak milik Tak Boleh Sangkal Tertunda-Penilaian Terhadap Kes Boonsom Boonyanit.”  Kertas Kerja Prosiding Seminar on Risk Reduction in Land Fraud. Hotel Grand Blue Wave, Shah Alam, Selangor, 22-23 Oktober.

Salleh Buang, 2003. “Kanun Tanah Negara 1965 dan Pelbagai Undang-Undang Berkaitan Tanah: Satu Tinjauan.” Kertas Kerja Prosiding Seminar Pentadbiran  dan Perundangan Tanah untuk Pegawai Daerah/Pentadbir Tanah Semenanjung Malaysia. Hotel Century Mahkota, Melaka, 15-16 Disember.  [Capaian 3 Mac 2013] daripada laman web www.instun.gov.my

Salleh Buang, 2006. “Security of Tenure Under The Malaysian Torrens System : What Next After BoonsomBoonyanit?” Kertas Kerja Prosiding International Real Estate Research Symposium (IRERS). PWTC, Kuala Lumpur. 11-13 April.

Sharifah Hayati Syed Ismail al-Qudsy, Asmak Ab. Rahman dan Mohd Izani Mohd Zain,  “Efektif Governan Dalam Pelaksanaannya dalam Pentadbiran Islam” dlm. Jurnal Syariah 2008.

Sharifah Zubaidah, 2008.“Disclosing the Types Of Land Fraud Under Malaysian Law.” Kertas Kerja Prosiding Seminar  On Risk Reduction in Land Fraud. Hotel Grand Blue Wave, Shah Alam, Selangor, 22-23 Oktober 2008.

Sharon Christensen, 2004. ”Electronic land Dealings in Canada, New Zealand and the United Kingdom: Lessons for Australia”dlm. 11(4) Elaw Journal Murdoch University Electronic Journal of Law. [Capaian 12 Januari 2012] daripada laman web http://eprints.qut.edu.au/10194/1/10194.pdf

Shofian Ahmad,  “Jenayah Rasuah: Bentuk dan Hukumnya Menurut Islam” dlm. Jurnal Al-Syariah 2008.

Shuhaimi Othman, “Penipuan dalam Urusan Tanah: Isu dan Penyelesaian”  dlm. 1(2) Jurnal INSTUN, 2008.

Visu Sinnadurai, 1984. The Sale and Purchase of Real Property in Malaysia. Edisi Ke-3. Singapura: Butterworth.

WJM Ricquier, 2007. Land Law. Edisi ke 3. Singapura: Singapore Journal of Legal Studies, LexisNexis.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda