Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Mohd. Sadad bin Mahmud
Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan
Universiti Sultan Zainal Abidin
Radiah Abd Kader
Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran
Universiti Malaya

Abstrak

Makalah ini meneliti perubahan yang berlaku dalam undang-undang yang berkaitan dengan kewangan Islam bagi menyokong industri takaful di Malaysia. Penulisan ini juga akan melihat penerapan undang-undang kewangan Islam dalam memenuhi undang-undang syarak mahupun undang-undang sivil selain perlu mengikuti undang-undang prosedur di mahkamah sivil serta garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.  Penubuhan mahkamah khusus untuk sektor muamalat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membuka ruang dan peluang kepada perkembangan undang-undang muamalat Islam khususnya takaful yang lebih terkehadapan. Sokongan yang berterusan ini amat diperlukan bagi menjana perubahan yang lebih drastik dan fleksibel dalam pembangunan infrastruktur perundangan kewangan Islam di Malaysia, selaras dengan hasrat kerajaan mempromosikan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa.

Kata kunci: takaful, undang-undang kewangan Malaysia, undang-undang

Rujukan

(2006) 1 CLJ 447.

Ab Mumin Ab Ghani, 1999. Sistem Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Abdul Halim Ismail, 1983. Bank Islam Malaysia Berhad : Structure and Functions, Seminar on Current Trends & Development of the Banking Industry in Malaysia. Public Bank: Kuala Lumpur.

Abdullah @ Alwi Haji Hassan, 2008. Akta Takaful 1984: Satu Analisis, Sistem Takaful di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ahmad Hidayat Buang, 1996. “Takaful: Akad Insurans atau Mudarabah?” dlm. Jurnal Syariah 4:1. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ahmad Ibrahim, (t.th.). Legal Framework Of Islamic Banking in Malaysia. Kuala Lumpur: IKIM.

Akta Bank Negara Malaysia, 2009, (15 April 2010). Petaling Jaya: International Law Book Services.

Akta Insurans 1996 (Akta 553). Petaling Jaya: International Law Book Services.

Akta Takaful 1984, ( 25 Januari 2010 ). Petaling Jaya: International Law Book Services.

Badan Kehakiman Malaysia, 2007. Laporan Tahunan Mahkamah-Mahkamah Atasan dan Rendah Malaysia 2006/2007. Putrajaya.

Bank Islam Malaysia Berhad, 1983. Laporan Tahunan 1992. Kuala Lumpur.

Bank Islam Malaysia Berhad, 1984. Bank Islam, Penubuhan dan Operasi. Kuala Lumpur.

Bank Islam Malaysia Berhad, 2009. Laporan Tahunan 2008/2009. Kuala Lumpur.
Bank Muamalat Malaysia Berhad, (t.t.). A Quick Guide on Bank Muamalat Products and Services. BMMB: Kuala Lumpur.
Bank Negara Malaysia, 2004. Laporan Bank Negara Malaysia 2003. BNM: Kuala Lumpur.
Bank Negara Malaysia, 2006. Perniagaan Takaful Am di Malaysia. BNM: Kuala Lumpur.
Bank Negara Malaysia, 2006. Buletin Tahunan: Ucaptama Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz pada Dialog Pengawalselia MIFC dengan Industri Kewangan pada 01 November 2006, Kuala Lumpur.
Bank Negara Malaysia, 2010. Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2009. BNM: Kuala Lumpur.
Fadillah Mansor dan Azman Ismail, 2006. Konsep Takaful dan Amalannya di Malaysia: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya: Kuala Lumpur.
Fadillah Mansor & Nor ‘Azzah Kamri, 2006. Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. University of Malaya Press: Kuala Lumpur.
Financial Mediation Bureau, (t.t.). Saluran Bagi Mendapatkan Pembelaan. FMB: Kuala Lumpur.
Islamic Banking & Finance Institute Malaysia, 2007. Buku Panduan Asas Takaful. Kuala Lumpur.
Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa’ari, 2003. “The Principle of al-Takaful (Collective Responsibility) in Islam and Its Practice in the Operations of Syarikat Takaful Malaysia Berhad” dlm. Jurnal Usuluddin Bil. 17. Penerbit Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Joni Tomkin Borhan, 2008. Sistem Takaful di Malaysia: Prinsip Syariah dalam Perniagaan Takaful di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Kuat Ismanto, 2009. Asuransi Syaria’ah : Tinjauan Asas-asas Hukum Islam. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
Mohammad Muslehuddin, 1969. Insurans dan Hukum Islam (Insurance and Law). Diterjemahkan oleh Izuddin Hj. Mohamed & Abdul Rahman Rukaini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohd Fadzli Yusof, 2006. Mengenali Takaful. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd.
Mustafa Dakian, 2005. Sistem Kewangan Islam: Instrumen, Mekanisme dan Perlaksanaannya di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.
Noor Inayah Yaakub, 2007. Perkembangan Undang-Undang Perbankan Islam Sejak Merdeka: Persidangan Undang-undang Yuanku Ja’afar 2007. Fakulti Undang-undang UKM, Selangor.
Sudin Haron, 1996. Prinsip dan Operasi Perbankan Islam. Berita Publishing: Kuala Lumpur.
Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, 2006. Ucapan Gabenor Bank Negara Malaysia semasa “The Second International Conference on Islamic Banking : Risk Management, Regulation and Supervision – Building a Robust Islamic Financial System ” di LeMeridien Hotel, Kuala Lumpur.
Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz, 2006. Ucapan Gabenor Bank Negara Malaysia semasa melancarkan The Internasional Centre for Education in Islamic Finance,mMandarin Oriental, Kuala Lumpur.
The Palace Of Justice, 2004. Inaugural Report of the Superior and Subordinate Courts in Malaysia. Putrajaya.
The Palace Of Justice, 2005. Laporan Tahunan Mahkamah-Mahkamah Atasan dan Rendah Di Malaysia 2004/2005. Putrajaya.
Wahbah al-Zuhaili, 1996. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Damsyik: Dar al-Fikr.
www.bnm.gov.my/microsites/financial/0201_fi_list.htm
www.fmb.org.my
www.mifc.com
Zulkifli Hasan, 2007. Perlaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: The Development of Economics and Muamalat Practices. Negeri Sembilan: USIM.

Hantar Maklum Balas Anda