Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Jasri Jamal
Noryati Anuar
Fakulti Undang-Undang
Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

Kajian ini bertujuan menganalisis sejauh manakah keberkesanan kuasa dan peranan pihak berkuasa tempatan dalam membataskan penjualan arak membabitkan orang Islam di Selangor dan cabaran serta halangan yang dihadapi oleh pihak berkuasa tempatan di Selangor dalam melaksanakan kawalan penjualan arak. Untuk tujuan ini, data dan maklumat berdasarkan maklum balas daripada 12 pihak berkuasa tempatan di seluruh Selangor melibatkan jabatan yang mengeluarkan lesen dan melaksanakan penguatkuasaan pembatasan penjualan arak kepada orang Islam telah dikumpul. Hasil kajian mendapati semua pihak berkuasa tempatan di Selangor mengawal penjualan arak kepada orang Islam dengan mengenakan syarat tambahan semasa meluluskan lesen premis menjual arak dan juga melalui sistem kawal selia sendiri yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Pada masa yang sama, pihak berkuasa tempatan turut menghadapi pelbagai kekangan semasa melaksanakan undang-undang kawalan penjualan arak khususnya dari aspek konflik perundangan dan halangan penguatkuasaan. Oleh yang demikian, beberapa syor serta cadangan penambahbaikan dilihat amat perlu bagi merealisasikan undang-undang yang berkesan dalam mengehadkan penjualan arak membabitkan orang Islam di Selangor.

Kata kunci: undang-undang jenayah Islam, kawalan penjualan arak, pihak berkuasa tempatan, kawal selia sendiri

Rujukan

Abd al-Qadir ‘Audah, 1998. al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadi’i. Juzuk. Beirut: Muassah al-Risalah.

Abdul Halim El-Muhammady, 1998. Undang-Undang Jenayah dalam Islam dan Enakmen Negeri-Negeri. Bandar Baru Bangi: Wadah Niaga Sdn. Bhd.

Abdur Rahman I. Doi, 1981. Non-Muslims Under Shari’ah (Islamic Law). Lahore: Kazi Publications.

Ahmad Fathi Bahnasi, 1962. al-Jaraim fi al-Fiqh al-Islami. Mesir: Matbaah Saadah.

Akta Eksais 1976 (Akta 176).

Akta Kastam 1967 (Akta 235).

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).
Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333).
Al-Mawardi, terjemahan oleh Wafaa H. Wahba, 2000. The Ordinance of Governance. UK: Garnet Publising.
Al-Taqwa, 2009. “Isu dan Permasalahan Semasa: Arak Menurut Pandangan Islam”. Jabatan Mufti Negeri Selangor. Bil.(14) 3/2009. Disember 2009. http://www.muftiselangor.gov.my/EBook/Download/KoleksiAt-Taqwa/At-Taqwa14%2032009/UTAMAATTAQWABIL1432009.pdf
Anon, 2011. “Isu Arak: Hanya Garis Panduan dan Peringatan Sebagai Nasihat, Kata MB Selangor”, Bernama. http://www.bernama.com/bernama/state_news/bm/news.php?id=557308&cat=tn. Capaian 17 Januari 2011.
Anon, 2011. “Selangor Bantu Orang Islam Henti Kerja di Premis Arak” dlm. Malaysiakini. 14 Januari 2011. http://www.malaysiakini.com/news/153442
Anon, 2012. “20 Premis Jual Arak Diambil Tindakan di Selangor” dlm. Harakahdaily.
http://bm.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/9029-20-premis-jual-arakdiambil-tindakan-di-Selangor. Capaian 22 Mac 2012.
Anon, 2011. “Malaysia Ranked World’s 10th Largest Consumer of Alcohol” dlm. The Star. 23 May 2011. http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2011/5/23/nation/8737875&sec=nation
Awarullah,1997. The Criminal Law of Islam. Kuala Lumpur: A.S Noordeen
Azian Aziz, 2009. “Selangor Laksana Sistem Kawalan Sendiri Jual Arak” dlm. Utusan Malaysia. 7 Ogos 2009. http://www.utusan.com.my/utusan/info.
asp?y=2009&dt=0807&pub=Utusan_Malaysia&sec=Terkini&pg=bt_09.htm
Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 (Banci 2010), 2010. Jabatan
Perangkaan Malaysia. 20 Jun 2012. http://www.statistics.gov.my/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=1215%3Apopulation-distributionand-basic-demographic-characteristic-report-population-and-housing-censusmalaysia-2010-updated-2972011&catid=130%3
A population-distributionand-basic-demographic-characteristic-report-population-and-housing-censusMalaysia-2010&lang=bm
E-Fatwa, 2012. “Alkohol Menurut Pandangan Islam”. Portal Rasmi Fatwa Malaysia.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/alkohol-menurut-pandangan-islam. Capaian 20 Jun 2012.
E-Fatwa, 2012. “Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi dan Ubat-Ubatan”.
Portal Rasmi Fatwa Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/alkohol-dalam-makananminuman-pewangi-dan-ubat-ubatan Enakmen Jenayah Syariah (Selangor ) 1995. Capaian 20 Jun 2012.
Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995.
Habsah Binti Harun, 2011. “Arak & Pencegahannya: Pengalaman Jabatan Kastam Diraja Malaysia”. Kertas Kerja Persidangan Meja Bulat Arak & Pencegahannya: Pengalaman Agensi-Agensi Berkaitan. 24 Februari 2011. Institut Kemajuan Islam Malaysia (IKIM). Kuala Lumpur.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2011. “Arak & Pencegahannya: Pengalaman Jabatan Kemajuan Islam Malaysia”. Kertas Kerja Persidangan Meja Bulat Arak & Pencegahannya: Pengalaman Agensi-Agensi Berkaitan. 24 Februari 2011. Institut Kemajuan Islam Malaysia (IKIM). Kuala Lumpur.
Jimadie Shah Othman, 2008.a “Arak: Kejayaan Pertama PAS di Shah Alam” dlm. Malaysiakini. http://www.malaysiakini.com/news/93763. Capaian 26 November 2008.
Jimadie Shah Othman, 2008b. “MBSA Diarah Tangguh Kawal Jualan Arak” dlm. Malaysiakini. http://www.malaysiakini.com/news/93806. Capaian 26 November 2008.
Jimadie Shah Othman, 2008c.“PAS: Selangor Hanya Tunda Cadangan Ketatkan Jualan Arak” dlm. Malaysiakini. http://www.malaysiakini.com/news/94430.
Jimadie Shah Othman, 2009. “Ahli PAS Batal Usul Kawal Arak”. Malaysiakini, http://www.malaysiakini.com/news/93838. Capaian 27 November 2009.  Capaian 5 Disember 2008.
Kamus Dewan, 2012. Edisi Empat. Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kanun Keseksaan (Akta 574).
Khaidzir Ismail, 2011. “Remaja dan alkohol” dlm. Utusan Malaysia. http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0224&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_03.htm. Capaian 24 Februari 2011.
Leven Woon Zheng Yang, 2011. “MPSJ diarah tarik larangan kerja di tempat jual arak” dlm. Malaysiakini. http://www.malaysiakini.com/news. Capaian 13 Januari 2011.
Mahamad Naser Bin Disa, 2011. “Arak & Pencegahannya: Pengalaman Jabatan Peguam Negara”. Kertas Kerja Persidangan Meja Bulat Arak & Pencegahannya: Pengalaman Agensi-agensi Berkaitan. Institut Kemajuan Islam Malaysia (IKIM). Kuala Lumpur, 24 Februari 2011.
Majid Abu Rukhaih, 2001. al-Wajiz fi Ahkam al-Hudud wa al-Qisas. Amman: Maktabah al-Aqsa.
Mohamed S. El-Awa, 1998. Punishment in Islamic law: a Comparative Study. Indianapolis: American Trust Publication.
Mohd. Shauki Abd Majid, 2010. “Kerajaan Tidak Menghalalkan Judi dan Arak” dlm. Utusan Malaysia. http://www.utusan.com.my/utusan/info.aspy=2010&dt=052&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_01.htm.
Capaian 24 Mei 2010.
Muhammad ‘Ata Alsid Sidahmad, 1995. Islamic Criminal Law: The Hudud. Malaysia.
Mustafa al-Khin et al., 1989. al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Mazhab al-Imam al-Syafie. Jilid 8. Damsyiq: Dar al-Qalam
Nurul Anuar Kari, 2011. “Di mana Penyelesaian Isu Arak?” dlm. Utusan Malaysia.
http://utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0524&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_01.htm. Capaian 14 Jun 2011.
Paizah Haji Ismail, 1996. Undang-Undang Jenayah Islam. Petaling Jaya: Dewan
Pustaka Islam.
Peraturan-Peraturan Eksais (Lembaga Pelesenan) 1977.
Peraturan-Peraturan Eksais (Penjualan Liquor yangMemabukkan) 1977.
Peraturan-Peraturan Kastam 1977.
Perlembagaan Persekutuan 1957.
Salhan K Ahmad, 2009. “Tiada Zon Larangan Jual Arak di Selangor” dlm. Malaysiakini http://www.malaysiakini.com/news/117514. Capaian 16 November 2009.
Shamsul Muda, 2011. “Isu arak: Elakkan Fitnah” dlm. Malaysiakini. http://wwwrandom.malaysiakini.com/letters/154498. Capaian 26 Januari 2011.
Tahir Mahmood et al., 1996. Criminal Law in Islam and the Muslim World. Delhi: Institute of Objective Studies.
Tan Tek Seng lwn Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan & Satu Lagi. [1996]
2 CLJ 771. http://www.cljlaw.com.www.ezplib.ukm.my/membersentry/judgeresult_adv.asp?CLJ_1996_2_77 1. Capaian 20 Jun 2012.
Undang-Undang Kecil Hotel (Majlis Perbandaran Subang Jaya) 2007.
Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (Majlis Perbandaran Kajang) 2007.
Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Bandaraya Shah Alam) 2007.
Zainul Rijal Abu Bakar, 2011. “Penguatkuasaan Undang-undang Syariah Perlu Diperketat Elak Campur Tangan Pengaruh Luar” dlm. Berita Harian Online. http://www.bharian.com.my/bharian/articles/LaranganMuslimkerjadipremisarakwajar/
Article. Capaian 17 Januari 2011.

Hantar Maklum Balas Anda