Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Mohd. Badrol Awang

(badrolawang@unisza.edu.my)

Mohd. Lotpi Mohd. Yusob

(mohdlotpi@unisza.edu.my)

Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Abstrak

Pemahaman yang betul tentang undang-undang Islam sebagai satu istilah dan bahawa ia terletak di bawah bidang kuasa pemerintah dalam melaksanakan Siasah Syariahnya adalah mendesak. Kefahaman yang kurang berkaitan dengan istilah itu dan kedudukannya di bawah pemerintah akan mengundang tohmahan bahawa undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sebagai tidak menepati kehendak syariat. Makalah yang menumpukan kajian secara perpustakaan ini mengupas persoalan undang-undang Islam dan hubungannya dengan pemerintah terutamanya dari segi penggubalan. Kajian mendapati undang-undang Islam adalah suatu istilah khusus yang mempunyai ruang lingkup makna yang tersendiri dan merupakan perkara pemerintah dan bukannya rakyat. Namun begitu, pemerintah tertakluk pada syarat minimum tertentu untuk menggubal dan menguatkuasakan perkara undang-undang tersebut bagi melayakkannya diberi label undang-undang Islam dan menuntut kepatuhan rakyat kepadanya.

Kata kunci: undang-undang Islam, penggubalan, takat bidang kuasa 

Rujukan

`Abd al-Qadir `Audah, 1997. al-Tasyri` al-Jina`i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad`i. Beirut: Muassasah al-Risalah.

`Abd Wahab Khallaf, (t.t.). `Ilm Usul al-Fiqh. Maktabah al-Da`wah al-Islamiah.

Abdul Monir Yaakob, 1998. Sejarah Perundangan Islam. Kuala Lumpur: DBP.

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984,

Al-Buti, Said Ramadhan, 1982. Dhawabit al-Maslahah fi al-Shariah al-Islamiah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Isnawi, Jamaluddin Abd.Rahim, 1999. Nihayat al-Sul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Darraz, Abdullah, t.t. Syarah al-Muwafaqat. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud Dan Qisas) Terengganu 1423H/2002M.

Farid Sufian Shuaib et.al, 2001. Administration of Islamic Law in Malaysia: Text and Material. Cetakan 2. Kuala Lumpur: MLJ.

Ghufron A. Mas`adi, 1997. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hashim bin Mehat, 2001. “Pelaksanaan Undang-undang Islam di Malaysia: Cabaran Menjelang Abad ke-21” dlm. Abdul Basir bin Mohammad et al. (ed.), Isu Syariah dan Undang-undang, Siri 9. Selangor: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.Cabaran Menjelang Abad ke-21” dlm. Abdul Basir bin Mohammad et al. (ed.),

Isu Syariah dan Undang-undang, Siri 9. Selangor: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Ibn Kathir, Abu al-Fida` Ismail bin `Umar, 2000. Tafsir al-Quran al-`Azim. Beirut: Dar Ibn Hazm,

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1985. al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siasah al-Syar`iyyah. Kaherah: Matba`ah al-Madani.

Mahmood Zuhdi Ab. Majid, 1988. “Undang-undang Islam dan Penggunaannya sebagai Satu Istilah” dlm. Mahmood Zuhdi Ab. Majid (ed.) Ke Arah Merealisasikan Undang-undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Thinker’s Library.

Mahmood Zuhdi Ab. Majid, 2004a. Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid et. al, 2004b. Pengantar Pengajian Syariah. Kuala Lumpur: al-Baian Corporation Sdn Bhd.

Mahmud Syaltut,2001. al-Islam: Aqidatan wa Syariatan. Cetakan 18. Kaherah: Dar al-Syuruq.

Mohd Akram bin Shair Mohamad, 2004. Pengenalan Prinsip Jurispruden. Selangor: ILBS.

Muhammad Mustafa al-Shalabi, 1977. Ahkam al-Usrah fi al-Islam- Dirasat

Muqaranat Bayna Fiqh al-Madzahib al-Sunniah wa al-Mazhab al-Ja`fari wa al-Qanun. Beirut: Dar al-Nahdah al-`Arabi.

Mustafa al-Siba`ie, 1998. al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al-Qanun. Kaherah: Darul al-Salam.

Sayyid Sabit, 1999. Fiqh al-Sunnah. Kaherah: Dar al-Fath. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Quran, Muharam 1421/April 2000. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Yusof al-Qaradawi, 1997. Fiqh al-Daulah fi al-Islam. Kaherah: Dar al-Syuruq.

Yusuf al-Qaradawi , 1998. al-Siasah al-Syar`iyyah fi Dhau’ Nusus al-Syariah wa Maqasidiha. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Yusuf al-Qaradawi, 2001. al-Iman wa al-Hayat. Cetakan 12. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Yusuf al-Qaraqawi, 1996. Fatawa Muasirah. Kaherah: Dar al-Qalam.

Yusuf Hamid al-`Alim, 1994. al-Maqasid al-`Ammah li al-Syariah al-Islamiyyah. Virginia: The International Institute of Islamic Thought.

(Baca Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda