Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Lelongan Aset Kereta oleh Firma G-Mart dari Perspektif Islam

Shofian Ahmad

(shofian_69@yahoo.com)

Fakulti Pengajian Islam

Universiti Kebangsaan Malaysia

Mariani Abd. Majid

(mariani@ukm.my)

Miss Ni-Asini Nimae

(azi_ni@yahoo.com)

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk membandingkan beberapa amalan dalam proses lelongan aset kenderaan yang dijalankan oleh firma G-MART dengan kehendak syariah. Data kualitatif yang diperoleh melalui temu bual dan pemerhatian terhadap firma dianalisis untuk melihat aspek hukum syariah yang terdapat di dalamnya. Hasil kajian mendapati bahawa cara lelongan aset kenderaan yang dijalankan oleh firma G-MART memenuhi garis panduan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari segi hukum syarak juga tidak terdapat sebarang masalah yang menjadikan kontrak lelongan tersebut tidak sah. Apa-apa yang telah diamalkan oleh firma pada masa kini telah memenuhi tuntutan hukum syarak, hanya kurang ditonjolkan asas amalannya dalam terminologi syarak.

Kata kunci: lelongan Islam, lelongan kenderaan, bida, undang-undang syariah

Rujukan

Abdullah al-Mushlih & Shalah al-Shawi, 2004. Fikih Islami Keuangan Islam. Terjemahan oleh Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.

al-Ba‘li, ‘Abd al-Hamid Mahmud. (t.t.). Dawabit al-‘Uqud. (t.tp.): Maktabah al-Wahbah.

al-Nasafi, Abd Allah Ahmad, 1986. Kashf al-Asrar Sharh al-Musannif ‘ala alManar. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf, 1992. Rawdah al-Talibin. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Zuhayli, Wahbah, 1989. Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.

Hammad, Nazih, 1993. Mu’jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lughah al-Fuqaha’. USA: IIIT.

Kamus Dewan, 2010. Edisi 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kant, S., 2010. “Market, Timber Pricing and Forest Management” dlm. Forestry Chronicle 86:5, hlm. 580-88.

Krishna, V., 2002. Auction Theory. San Diego, USA: Academic Press.

Musa, Muhammad Yusuf, 1985. al-Fiqh al-Islami Madkhal li Dirasah Nizam alMu’amalat fih. Kaherah: Dar al-Kutub al-Arabi.

Mustafa al-Khinn, Mustafa al-Bugha & Ali Sharbaji, 1996. Al-Fiqh al-Manhaji ala Madhhab al-Imam al-Shafi’i. Jilid 3. Damsyik: Dar al-Qalam.

Mohd. Ma’sum Bilah, 2007. Applied Islamic Law of Trade and Finance: A Selection of Comtemporary Practical Issue. Edisi 3. Malaysia: Sweet and Maxwell Asia.

Najati Muhammad Ilyas, 2002. Bay’ al-Muzayadah. Jordan: Dar al-Nafais.

Suruhanjaya Sekuriti, 2006. Buku Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Edisi 2. Kuala Lumpur: Suruhan Jaya Sekuriti.

Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adam Wafa, Muhammad Nasri Md. Hussain & Mohd. Hizam Hanafiah, 2002. Pengantar Perniagaan Islam. Petaling Jaya: Pearson Prentice Hall.

Tian G., 2010. Lecture Notes Auction Theory. Texas: Texas A&M University College Station.

Wilson, R., 1990. Strategic Analysis of Auction. Amsterdam: North-Holland/ Elsevier Science Publishers.

al-Zarqa, Mustafa, 1998. al-Madhkhal al-Fiqhi al-‘Am. Dimashq: Dar al-Qalam.

Zaydan, ‘Abd al-Karim, 1999. al-Madkhal Lidirasah al-Shari’ah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

(Baca Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda