Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Umur Pesalah Kanak-kanak:  Ketidakseragaman dalam Enakmen Jenayah  Syariah dan Enakmen Tatacara Jenayah Syariah di Malaysia

Anita Abdul Rahim dan Wafaa’ Yusof [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Hak Ibu Bapa terhadap Nafkah dalam Perundangan Islam

Badruddin Hj Ibrahim dan Azizah Mohd [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Lelongan Aset Kereta oleh Firma G-Mart dari Perspektif Islam

Shofian Ahmad, Mariani Abd. Majid dan Miss Ni-Asini Nimae [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Isu dan Permasalahan Keterangan Kanak-Kanak di Bawah Undang-Undang  di Malaysia: Satu Penilaian

Aminuddin Mustaffa dan Siti Nurul Aziera Moharani [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Pencemaran Sungai: Analisis Peruntukan Undang-Undang di Bawah Akta  Kualiti Alam Sekeliling 1974

Harlida Abdul Wahab dan Nurli Yaacob [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Pindaan Akta Pemajuan Perumahan 2012 dan Akta Perumahan 1Malaysia: Satu Analisis

Azlinor Sufian [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Penggubalan dan Pelaksanaan Undang-Undang Islam oleh Pemerintah: Satu Pandangan

Mohd. Badrol Awang dan Mohd. Lotpi Mohd Yusob [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.