Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Badruddin Hj Ibrahim

(badruddin@iium.edu.my)

Azizah Mohd

(azizahmohd@iium.edu.my)

Kuliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Abstrak

Makalah ini bertujuan membincangkan hak ibu bapa terhadap nafkah dalam perundangan Islam. Dalam menjaga keutuhan sesebuah keluarga, anak-anak juga mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa mereka. Perbincangan dalam makalah ini merangkumi peruntukan undang-undang yang terpakai terhadap orang Islam di Malaysia. Beberapa peruntukan undang-undang di negara Asia Barat juga dianalisis sebagai perbandingan. Penelitian dibuat dengan melihat sama ada peruntukan undang-undang di Malaysia mencukupi bagi tujuan memelihara dan memastikan hak ibu bapa terhadap nafkah. Dalam kata lain, kebajikan ibu bapa dari segi hak untuk mendapat nafkah tidak terabai dan dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Dalam masa yang sama, sekiranya orang yang bertanggungjawab menunaikan hak tersebut lalai, undang-undang akan menyediakan jalan penyelesaiannya.

Kata kunci: nafkah, hak ibu bapa, undang-undang Islam

Rujukan

Abd al-Rahman Taj, 1374H /1955. Ahkam al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah. Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi,

Abdullah, Muhammad Mayuddin, 1404H/1984. al-Ahwal al-Skhsiyyah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Al-Bahuti, Mansur ibn Yunus Ibn Idris, 1402H/1982. Kashshaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’. Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Al-Dusuqi, Shams al-Din al-Shaykh al-Din al-Shaykh Muhammad Arafah, 1419H/1998. Hashiyyah al-Dusuqi ala al-Sharh al-Kabir. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Kasani, Alauddin Abi Bakr ibn Mas’ud, 1417H/1996. Bada’i’ al-Sana’i’. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Sawi, al-Shaykh Ahmad, 1995/1415. Bulghat al-Salik. Jilid 3. Beirut – Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Sharbini, Shamsuddin Muhammad Ibn Ahmad, 1933/1352. Mughni al-Muhtaj. Jilid 3. Mesir: Sharikah Maktabah Wa Matba’ah Mustafa al-Babu al-Halabi.

Al-Tantawi, Mahmud Muhammad. 1979. Al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Syar’iah al-Islamiyyah. matba’ah al-Sa’adah: Egypt,

Azizah Mohd & Badruddin Hj Ibrahim, “Nafkah Isteri Bekerja Dalam Undangundang Islam di Malaysia”, dlm Kanun:Jurnal Undang-undang Malaysia 23:2, hlm. 180, Disember. 2011.

Badruddin Hj Ibrahim & Azizah Mohd, “Parental Rights to Maintenance Under Islamic law” dlm. 4 Shariah law Reports, hlm. 48, Oct.–Dis. 2007

Ibn Nujaym, al-Bahr al-Ra’iq, 1997. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abi Muhammad Muwaffaq al-Din ‘Abdullah, 1981/1401. Al-Mughni. Jilid 7. Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithah.

Mahmud Muhammad al-Tantawi, 1979. al-Ahwal al-Shakhsiyyah Fi al-Syariah al-Islamiyyah. t.tp: Matba’ah alSa’adah.

Sha’ban, Zaki al-Din, 1993. al-Ahkam al-Shar’iyyah li al-Ahwal al-Shaksiyyah. Banghazi: Jami’ah Qaryunus.

Talani Palani, “Make it an Offence for Children to Abandon Parents”; FMT News (Free Malaysia Today), 6 December 2011 available online at http://www. freemalaysiatoday.com/2011/12/06/karpal-make-it-crime-for-children-toabandon-parents/; Capaian 2 March 2012.

Zaydan, Abd al-Karim, 2000. al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa Bayt al-Muslim fi al-Shari’ah al-Islamiyyah. Jilid 10. Edisi 2. Beirut: al-Risalah.

(Baca Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda