Jurnal Kanun

Just another WordPress site

PEMAKNAAN KONSEP RAHMATAN LIL ‘ALAMIN MENURUT PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

(The Meaning of the Concept of Rahmatan lil ‘Alamin According to the Federal Constitution)

*Khairul Azhar Meerangani

[email protected]

Adam Badhrulhisham

[email protected]

Fakulti Keilmuan Islam,

Kolej Universiti Islam Melaka

Taufiq A. Rashid

[email protected]

Fakulti Undang-Undang, Governan dan Hubungan Antarabangsa,

Kolej Universiti Islam Melaka.

Terbit dalam talian (published online): 3 Januari 2020

Sila rujuk: Khairul Azhar Meerangani, Adam Badhrulhisham dan Taufiq A. Rashid. (2020). Pemaknaan Konsep Rahmatan lil ‘Alamin menurut Perlembagaan Persekutuan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 32(1), 29-50.

Abstrak

Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan kedudukan yang istimewa kepada bangsa Melayu dan agama Islam tanpa mengabaikan kepentingan bangsa dan agama lain sebagai manifestasi kontrak sosial yang telah dipersetujui sekian lama. Namun begitu, pasca PRU-14 telah memperlihatkan bibit-bibit ketegangan mulai tumbuh sehingga membawa kepada lahirnya isu-isu sensitif terutamanya berkaitan agama dan kaum. Maka, gagasan Rahmatan lil ‘Alamin (RLA) telah diperkenalkan sebagai suatu pendekatan untuk mengharmonikan kemajmukan masyarakat secara inklusif. Kajian bertujuan mengenal pasti makna sebenar konsep ini menurut Perlembagaan Persekutuan menerusi penelitian terhadap perbahasan para sarjana Muslim dan teks perlembagaan itu sendiri. Dapatan seterusnya dianalisis secara induktif, dan merangkumkan pemaknaan sebenar konsep ini yang bersesuaian dengan tafsiran perlembagaan. Pemahaman yang jelas dan penerimaan kedudukan istimewa Islam dalam Perlembagaan Persekutuan merupakan kunci utama untuk mewujudkan masyarakat berbilang kaum dan agama yang lebih harmoni dan bertanggungjawab. Penerapan nilai Rahmatan lil ‘Alamin seharusnya dilaksanakan dengan menjadikan agenda mendaulatkan kedudukan Islam di Malaysia sebagai tema utama gagasan ini.

Kata Kunci: Islam, rahmatan lil ‘Alamin, kemajmukan, Perlembagaan Persekutuan

Abstract

The Federal Constitution has allocated a special place for Islam and Malays without forsaking the interests of other religions and races as the manifestation of the long-agreed Social Contract. Nonetheless, sparks of tension could be seen surfacing after the 14th General Election, allowing sensitive issues especially related to religions and races to materialize. Hence, Rahmatan lil ‘Alamin (mercy for all, RLA) was introduced as a means to harmoniously create an inclusive multicultural society.  This research identifies the true definition of this concept according to the Federal Constitution through the lens of discussions between Muslim scholars and the constitution itself. The findings were then analysed inductively to encapsulate the definition based on the constitution. A clear understanding and acknowledgement of the special place for Islam in Federal Constitution is key to generate a more harmonious and sensible multi-racial and multi-religious society. The values of RLA should be instilled through making the safeguarding of the place of Islam in Malaysia the focal theme.

Keywords: Islam, Rahmatan lil ‘Alamin, multiculturality, Federal Constitution

RUJUKAN

Abd Aziz A’zmi, Farrah Wahida Mustafar, Aimi Khairunnisa Abdul Karim dan Nurliana Suhaini. (2017). Realiti Kepelbagaian Kaum ke arah Perpaduan Nasional Pascamerdeka. Malaysian Journal of Social Science, 2, 1-24.

Abdul Aziz Bari. (2006). Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication.

Ahmad Ibrahim et. al. (2003). Perkembangan Undang-undang Perlembagaan Persekutuan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Sanusi Azmi dan Mohd Yusuf Ismail. (2018). Konsep Rahmatan lil ‘Alamin dalam Hadith: Penerokaan Makna serta Aplikasi di Malaysia. Journal of Hadith Studies, 3(1), 1-13.

Ahmad Redzuan Mohamad, Samsu Adabi Mamat dan Mohd Azmi Mohd Razif. (2017). Interfaith Commission Malaysia: Analisis ke atas Penubuhannya dalam Merealisasikan Keharmonian Agama di Malaysia. Jurnal al-‘Abqari, 11, 77-93.

Aidila Razak & Lee Long Hui. (2019), Makin Kencang Bincang Soal Agama dan Bangsa di Era PH, laman sesawang Malaysiakini, capaian daripada https://www.malaysiakini.com/news/481508 (02 Julai 2019).

Al-Ṭabarī, Muhammad bin Jarīr. (2001). Jāmi’ al-Bayān fī Takwīl Āy al-Qurān. Qahirah: Hajr li al-Tibā’ah wa al-Nasyr.

Al-Alūsī, Syihāb al-Dīn Maḥmūd. (t.t). Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓim wa al-Sab’I al-Mathānī. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabīy.

Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad. (2006). al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qurān. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Zamakhsyari, Mahmud bin Umar. (2009). Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Takwīl. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Baharom Kassim dan Mohd Syarul Razi Mohd Hazmi. (2018). Islam Era Malaysia Baharu: Isu dan Agenda Pelaksanaan. . Abd Karim Ali et al. (Eds.). Islam Era Malaysia Baharu: Dinamika Wacana Kepelbagaian Cabaran. Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia.

Bernama. (2013). Indeks Ketegangan Masyarakat Semakin Menurun di Malaysia, laman sesawang Astro Awani, capaian daripada http://www.astroawani.com/berita-malaysia/indeks-ketegangan-masyarakat-semakin-menurun-di-malaysia-20973 (15 Julai 2019).

Chamil Wariya. (2007). Malaysia: 50 Fakta Asas Kenegaraan. Kuala Lumpur: Media Global Matrix Sdn. Bhd.

Faridah Jalil dan Rohizan Halim. (2014), Kebebasan Beragama: Gambaran Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26(2), 228.

Genga Devi Chelliah lwn Santangam Damodaram [2001] 2 CLJ 359.

Hafidzul Hilmi Mohd Noor (2018), Himpunan ICERD: 6 Laluan Utama Ditutup, laman sesawang BH Online, capaian daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/12/506090/himpunan-icerd-6-laluan-utama-ditutup (20 Jun 2019).

Halis Azhan Mohd Hanafiah. (2013). Pembinaan Negara dalam Tikus Rahmat dan Perlembagaan Persekutuan: Satu Kajian Perbandingan. Jurnal Melayu, 11(2), 1-17.

Harjani Hefni. (2017). Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan lil Alamin di Indonesia. Academic Journal for Homiletic Studies, 11(1), 1-20.

Helwa Mohamad Zainal dan Jasri Jamal. (2013). Kedudukan Murtad dan Penyebaran Agama Bukan Islam Menurut Perspektif Undang-Undang di Malaysia: Satu Analisa Isu dan Cabaran. Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat17(2), 13-36.

Ibn al-Jawzi. (1987). Nuzhah al-A’yun al-Nawazir. Beirut: Muassasa al-Risalah.

Khadijah Mohd Hambali dan Mohd Herzali Mohd Haled. (2008). Toleransi Beragama dan Amalannya di Malaysia: Rujukan kepada Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jurnal Usuluddin, 27, 81-92.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2019). Gagasan Pentadbiran Islam di Era Malaysia Baharu. Teks ucapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) sempena Perhimpunan Agensi-Agensi di Bawah Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) di Auditorium Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bertarikh 7 Januai 2019. Pautan: http://www.islam.gov.my/images/documents/TEKS_UCAPAN_YBM_-_SEMPENA_PERHIMPUNAN_AGENSI_DI_BAWAH_YBM_-_7_JAN_2019.pdf.

Latifah Mat Zin lwn Rosmawati Sharibun [2007] 5 MLJ 101.

Lina Joy lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Anor (2004) 6 CLJ 242.

Mansor Mohd. Noor. (2006). Transformasi Perhubungan Etnik di Malaysia. Dlm. Zaharah Hassan, Abdul Latif Samian dan Abu Daud Silong. Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society. Serdang: Penerbit UPM.

Mansor Mohd. Noor. (2010). Hubungan Melayu dan Cina di Malaysia Masa Kini: Buta dengan Perubahan Realiti Sosial Negara. DEMOKRASI, 9(2), 185-207.

Meor Atiqulrahman bin Ishak & Yang Lain lwn Fatimah bte Sihi & Yang Lain (2000) 1 CLJ 393.

Mohd Anuar Ramli, Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Abd Razak, Mohamad Naqib Hamdan dan Syamsul Azizul Marinsah. (2018). Isu-Isu Sensitif dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia Pasca Pilihanraya Umum (PRU14): Aplikasi Pendekatan Kesederhanaan. Mohd Roslan Mohd Noor et al. (Eds.). Penyelidikan Serantau Islam dan Alam Melayu: Pendidikan, Kewangan, Kehartaan dan Isu Kontemporari. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam UM.

Muhammad Idrus Ramli. (2011). Rahmatan lil ‘Alamin dan Toleransi. ISLAMIA: Jurnal Pemikiran Islam Republika, 25.

Mohd Ridhuan Tee Abdullah. (2010). Cabaran Integrasi Antara Kaum di Malaysia: Perspektif Sejarah, Keluarga Dan Pendidikan. Jurnal Hadhari, 3, 61-84.

Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi. (2006). Al-Jami’ li Ahkam al-Quran. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Nazri Muslim. (2012). Implikasi Peruntukan Islam dan Orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Terhadap Hubungan Etnik di Malaysia. Jurnal Kemanusiaan, 19(2), 19-62.

Nazri Muslim dan Ahmad Hidayat Buang. (2012). Islam dalam Perlembagaan Persekutuan dari Perspektif Hubungan Etnik di Malaysia. Jurnal Kemanusiaan, 20, 115-129.

Novri Susan. (2014). Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta: Prenada Media.

Perlembagaan Negeri Melaka.

Perlembagaan Negeri Kedah.

Perlembagaan Negeri Kelantan.

Perlembagaan Negeri Pahang.

Perlembagaan Negeri Perak.

Perlembagaan Negeri Perlis.

Perlembagaan Negeri Pulau Pinang.

Perlembagaan Negeri Sabah.

Perlembagaan Negeri Selangor.

Perlembagaan Negeri Sembilan.

Perlembagaan Negeri Terengganu.

Ramah lwn Laton [1927] 6 FMSLR 128

Shamrahayu A. Aziz. (2005). Islam is the Religion of the Federation-its Meaning and Implication. IIUMLJ, 33, 14.

Shamrahayu A. Aziz. (2016), Maqasid al-Syariah Dalam Perlembagaan Persekutuan: Suatu Perbahasan Awal. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28(2), 304.

Soon Singh Biker Sigh lwn Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Kedah [1999] 2 CLJ 5.

Susie Teoh & Teoh Eng Huat lwn Kadi Pasir Mas Kelantan & Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu, Kelantan [1990] 2 MLJ 300.

Syihab al-Din Mahmud al-Alusi. (t.t). Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Quran al-‘Azim wa al-Sab’ al-Mathani. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Zaidi Abd Rahman. (2010). Aktiviti Misionari antara Kehendak Perlembagaan, Perintah Bible dan Reaksi Muslim di Malaysia. Jurnal Syariah, 18(3), 590.

ZI Publications Sdn. Bhd. (Company No. 398106-W) & Mohd. Ezra bin Mohd. Zaid lwn Kerajaan Negeri Selangor (Kerajaan Malaysia & Majlis Agama Islam Selangor sebagai Pencelah-Pencelah) (2000) 5 MLJ 375.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.