Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Anita Abdul Rahim

(aar@ukm.my)

Wafaa’ Yusof

(wafaayusof@yahoo.com)

Fakulti Undang-undang

Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

Makalah ini memaparkan peruntukan dua enakmen, iaitu Enakmen Jenayah Syariah dan Enakmen Tatacara Jenayah Syariah dan membandingkan dengan hukum jenayah syariah dari sudut penentuan umur dan kedudukan kanakkanak yang berkonflik dengan undang-undang jenayah syariah melalui pencerakinan pendapat para ulama dan fuqaha Islam. Pendekatan ini bagi memastikan sejauh mana setiap peruntukan yang berbeza tersebut patuh kepada syariah. Daripada penelitian ini didapati terdapat lakuna dalam perundangan jenayah syariah di negeri dalam perkara ini. Oleh itu, timbul keperluan untuk meneliti dan mengkaji semula peruntukan sedia ada. Analisis menunjukkan setiap ketetapan “baligh” dalam peruntukan Enakmen Jenayah Syariah negeri tersebut dikukuhkan oleh pandangan ulama dan fuqaha yang sememangnya juga khilaf dalam perkara ini. Demikian juga ketetapan umur pesalah muda dalam Enakmen Tatacara Jenayah Syariah negeri di Malaysia sebagai seseorang yang berumur tidak kurang dari sepuluh tahun dan tidak melebihi 16 tahun, masih boleh dipertikaikan jika merujuk ketetapan baligh tersebut.

Kata kunci: pesalah kanak-kanak, pesalah muda, baligh, jenayah syariah, prosedur jenayah syariah

Rujukan

Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash’ath al-Sijistaniy, 1952. Sunan Abu Daud. Jilid 4. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Abu Zahrah, Muhammad, t.th. al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy, al-Jarimah. Kaherah: Dar al-Fikri al-Arabiy.

Ahmed Salem, Ali Ahmed. Huquq al-tifli fi al-Islam, al-huquq wa al-hajati min alnutfati ila al-marahiqah. http://uqu.edu.sa/page/ar/112048. (15 June 2010).

Ali Husseiniy, Mohammad. al-Taklif al-Sharci wa Shurutuhu. al-Majlis al-Islami al-Arabi. http://arabicmajlis.com/?id=1133. (24 September 2011).

Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997.

Akta Tatacara Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997.

Alwi Haji Abdul Rahman, 1999. Jenayah Kanak-kanak Menurut Undang-undang Islam. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Amidiy, Ali bin Abi Ali bin Muhammad, 1404H/1984. Al-Ihkam fi Usulal-ahkam. Jilid 1. Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah.

Audah, Abdul Qader, (t.t.). al-Tasyri‘ al-Jana’iy al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wad‘iy. Jilid1. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy.

Bahnasiy, Muhammad Fathi, 1984. al-Mas’uliyyatu al-Janaiyyatu fi al-Fiqh alIslamiy Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah. Beirut: Darr al-Shuruq.

Al-Bayjuriy, Ibrahim. 1983. Hashiyah Ibrahim al-Bayjuriy. Jilid 2. Mesir: Darr al-Tiba‘ah al-Kubra al-Misriyyah.

Enakmen Acara Jenayah Syariah 1988 (Negeri Kedah).

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Johor) 1997.

Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991.

Enakmen Kesalahan Jenayah (Negeri Pulau Pinang) 1996.

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 (Sabah).

Enakmen Kesalahan Jenayah (Taazir)(Terengganu) 2001.

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 2004.

Enakmen Jenayah (Syariah) 1992(Perak)

Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995.

Enakmen Prosedur Jenayah Dalam Syarak, 1991 (Negeri Perlis).

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Johor) 2003.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 (Kelantan).

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Melaka) 2002.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002(Pahang).

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 2004.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Perak) 2004.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2004(Sabah).

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah(Negeri Selangor) 2003.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Terengganu) 2001.

Gur, Ruben C., 2002. Ph.D. Declaration of Ruben C. Gur. Patterson v. Texas. Petition for Writ of Certiorari to US Supreme Court. J. Gary Hart, Counsel. www.abanet.org/crimjust/juvjus. (23 Oktober 2011).

Ibn Abidin, Muhammad Amin ibn Umar, 2000. Hashiyah Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar. Jilid 6. Beirut: Darr Ma‘rifah.

Ibn Farhun, Burhan al-Din Ibrahim bin Ali bin Abi al-Qasim bin Muhammad, 1995. Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyah wa Manahij al-Ahkam. Jilid 2. Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, 1999. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Jilid 2. Beirut: Darr Ma‘rifah.

Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593).

Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Muwaffaq al-Maqdisi, 2005. al-Mughniy. Al-Riyadh: Darr Alim al-Kutub.

al-Kasaniy, Ala’ al-Din Abi Bakr bin Mascud al-Hanafi, 2000. Kitab bada’i‘ alSana‘i fi Tartib al-Shara‘iy. Jilid 7. Beirut : Darr Ihya’ al-Turath al-Arabiy.

al-Mahalliy, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad, 1956. Sharhu al-Minhaj al-Talibin. Jilid 4. Kaherah: Mustafa al-Halabi.

al-Mawardiy, Abi al-Hasan bin Aliy bin Muhammad bin Habib, 1994. al-Hawiy

al-Kabir. Juz 13. Beirut: Darr al-Kutub al-Alamiyyah.

Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 2001 (Sarawak).

Ordinan Tatacara Jenayah Syariah 2001 (Sarawak).

Ortiz, Adam. 2004. Cruel and Unusual Punishment:The Juvenile Death Penalty,

Adolescence, Brain Development and Legal Culpability. Washington: Juvenile Justice Centre, American Bar Association. www.abanet.org/crimjust/juvjus. (23 Oktober 2011).

al-Qurtubiy, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansari, 2008.

Al-Jami ‘ li-Ahkam al-Qur’an. Beirut: Dar al-Fikr.http://www.iid-alraid.de/ EnOfQuran /TafseerTafseerBooks//qurtby 077.htm. (28 September 2010). Sabahiy, Muhammad Rabi‘, 2008. Jara’im al-Ahdath fi al-Sharikati al-Islamiyyah, al-Musykilatu wa al-Ilaj, Dirasatun Fiqhiyyatun Tarbawiyyatun. Dimashq: Darr al-Nawadir.

al-Sharbiniy, Muhammad bin Ahmad, 1994. Mughniy al-muhtaj ila Ma‘rifati Maaniy Alfazi al-Minhaj. Jilid 5. Beirut: Darr al-Kutub al-Alamiyyah..

al-Sarakhsiy, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, 1997. Usul al-Sarakhsi. Jilid 1. Beirut: Darr Ma‘rifah.

al-Shiraziy,Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusof, (t.t.). al-Muhadhdhab. Jilid 2. Kaherah: Isa al-Halabi.

al-Suyutiy, Jalal al-Din Abdul Rahman, 2003. al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawa‘id wa Furu‘ Fiqh al-Shafi‘iyyah. Kaherah: Darr al-Salam.

al-Tha‘albi, Abu Mansur, 1999. Fiqh al-lughah wa sir al-arabiyyah. Beirut : Darr al-Fikr al Arabiy.

al-Zaila‘i, Fakhru al-Din, (t.t.). Tabyin al-Haqai’q Sharh Kanz al-Daqa’iq. Mesir: Dar al-Kitab al-Islamiy.

(Baca Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda