Jurnal Kanun

Just another WordPress site

BUKTI SAINTIFIK DAN PENERIMAANNYA DI MAHKAMAH SYARIAH:

ANALISIS PERUNDANGAN BAGI UNDANG-UNDANG KETERANGAN MAHAKMAH SYARIAH

(Scientific Evidence and Its Admissibility in Syariah Court:Legal Analysis of Syariah Court Evidence Law)

*Muhammad Hazim Ahmad

[email protected]

Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia.

Ahmad Syukran Baharuddin

[email protected]

Centre of Research for Fiqh Forensics and Judiciary (CFORSJ),

Institut Sains Islam, Universiti Sains Islam Malaysia

Mohamad Anwar Zakaria

[email protected]

Noraishah Nordin

[email protected]

Siti Khadijah Ishak

[email protected]

Nur Khairina Othaman

[email protected]

Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia.

Terbit dalam talian (published online): 3 Januari 2020

Sila rujuk: Muhammad Hazim Ahmad, Ahmad Syukran Baharuddin, Mohamad Anwar Zakaria, Noraishah Nordin, Siti Khadijah Ishak dan Nur Khairina Othaman. (2020). Bukti Saintifik dan Penerimaannya di Mahkamah Syariah: Analisis Perundangan bagi Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 32(1), 67-92.

Abstrak

Penggunaan bukti saintifik di mahkamah dapat mensabitkan seseorang dengan sesuatu kes, dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Penerimaan bukti saintifik telah diamalkan di mahkamah sivil sejak tahun 1950-an dan diguna pakai secara meluas sehingga hari ini. Sungguhpun demikian, senario berbeza berlaku di mahkamah syariah, bukti saintifik amat jarang digunakan. Pada hakikatnya, undangundang Keterangan Mahkamah Syariah mempunyai peruntukan yang hampir sama dengan Akta Keterangan 1950 berkaitan pembuktian saintifik. Oleh itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji peruntukan dalam undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah berkaitan bukti saintifik dan penerimaannya di mahkamah syariah. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah penyelidikan dokumentari dalam pengumpulan data primer dan sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis kandungan dengan pendekatan penalaran induktif. Hasil kajian menunjukkan pembuktian saintifik boleh dilakukan oleh ahli forensik. Hukum Syarak menerima dan mengamalkan pembuktian saintifik sebagai salah satu kaedah bagi mensabitkan atau menafikan sesuatu dakwaan. Selain itu, undang-undang keterangan mahkamah syariah juga membuka laluan dan ruang untuk menerima pakai kaedah pembuktian saintifik melalui peruntukan berkaitan keterangan dokumen awam dan pendapat pakar. Terdapat prosedur perundangan yang telah disediakan berkaitan pembuktian saintifik. Hukum Syarak didapati tidak menolak konsep sains forensik malah telah menerimanya sejak ribuan tahun sebelum diperkenalkan melalui nama, terma, dan konsep yang moden. Aplikasi dan sumbangan kajian ini tertumpu pada kajian undang-undang keterangan serta membuat penjelasan berkaitan pendapat pakar yang kurang dikupas dalam kajian terdahulu. Kajian ini turut memberikan kefahaman yang terhadap konsep sains forensik dalam konteks undang-undang keterangan mahkamah syariah.

Kata kunci: Fiqh forensik, sains forensik, Undang-undang Keterangan, mahkamah syariah, bukti saintifik

Abstract

Presenting scientific evidence in court is significant to prove and convict a case, as well as to exonerate innocent people. Acceptance of scientific evidence has been practiced in the civil courts as early as the 1950s and is widely adopted today. However, the scenario is different in the syariah courts, where scientific evidence is rarely used. In fact, Syariah Court Evidence law contains provisions pertaining to scientific evidence that are in pari materia to the Evidence Act 1950. Therefore, this paper aims to examine the provisions in Syariah Court Evidence law regarding scientificevidence and its acceptance in the Syariah Court. This qualitative study uses documentary research methods in collecting primary and secondary e content analysis method by adopting inductive reasoning. The results of the study show that scientific evidence can be presented by forensic experts. The hukum syarak (sharia law) accepts scientific evidence as one of the means of proving or disproving. In addition, the syariah court’s Evidence Law also paves the way for the acceptance of scientific evidence through provisions concerning public documents and expert opinions. There are also legal procedures regarding scientific evidence. In conclusion, sharia law has accepted forensic science for over a thousand years before it was introduced using more scientific and modern names, terms, and concepts. This study focuses on the evidence law, as well as clarifying the opinions of experts that have not yet been examined in previous studies. This study also provides a thorough understanding of the concept of forensic science in the context of the evidence law of the syariah courts.

Keywords: Fiqh forensics, forensic science, evidence law, syariah courts, scientific evidence

RUJUKAN

‘Azzām, Ṭ. Ṣ. Y. (2009). Athar Aṭ-Ṭibb al-Sharʿī fī Ithbāt al-Ḥuqūq wa al-Jarāim (Ed. 1.). Amman: Dar al-Nafa’is.

Ahmad, M. H., Razak, R., Saharudin, N. S., Shah, H. A. R., Hashim, H., & Baharuddin, A. S. (2019a, 30-31 Oktober). Epistemologi Fiqh Forensik: TitikPertemuan Antara Sains Dengan Syariah. Kertas kerja dibentangkan di 3rd International Conference on Contemporary Scholarship & Islam (iconcsis3), Senate Hall, Level 5, Rectory Building, International Islamic University Malaysia (IIUM) Gombak, Kuala Lumpur

Ahmad, M. H., Razak, R., Saharudin, N. S., Shah, H. A. R., Hashim, H., & Baharuddin, A. S. (2019b, 10-11 Julai). Sains Forensik sebagai Keterangan Alternatif Terhadap Kes Liwat dan Musahaqah di Mahkamah Syariah. Kertas  kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Isu Sosial (SKESA) 2019, Dewan Kuliah Utama (DKU), Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Ahmad, M. H., Razak, R., Saharudin, N. S., Shah, H. A. R., Hashim, H., Kamaruzaman, N. A. F., Ismail, W. A. F. W., , L. A., Baharuddin, A. S. (2019c, 8-9 Oktober). Forensic Science Application towards Rahmatan Lil Alamin: An Appraisal within the Context of Justice.Kertas kerja dibentangkan di6th International Conference on Quran as Foundation of Civilisation (SWAT 2019), Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Ahmad, U. K., & Yacob, A. R. (2003). Pengenalan Sains Forensik (Ed. 1.). Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

al-ʿAzīm Ābādī, M. A. A. (1995). ʿAun al-Maʿbūd Sharḥ Sunan Abī Daud (Ed. 2. Jil. 6). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Fayūmi, A. M. (1994). al-Miṣbāh al-Munīr fī Gharīb al-Sharh al-Kabīr (Jil. 1). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah.

al-Khaṭābī, H. M. (1932). Maʿālim al-Sunan wahuwa Sharḥ Sunan Abī Dāud (Ed. 1. Jil. 4). Halab: al-Matbaʿah al-ʿIlmiah.

al-Nawāwī, Y. S. (1972). Al-Minhāj Sharaḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj (Ed. 2. Jil. 12). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.

al-Qasṭallānī, A. M. (1905). Irshād al-Sārī li-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Ed. 7. Jil. 7). Mesir: al-Matbaʿah al-Amiriyyah.

al-Qurṭubī, M. A. (2006). al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qur’ān (Sunt.A. A. Muhsin & R. Arqaswasi. Ed. 1. Jil. 11). Beirut: Mu’asasat al-Risalah.

al-Saʿdī, A. R. N. (2000). Taysīr al-Karīm al-Rahman fi Tafsīr Kalām al-Manān (A. R. M. al-Luwayhiq Ed. Ed. 1.). Beirut: Mu’asasat al-Risalah.

al-Suyūṭī, A. R. A. B. (2004). al-Ḥāwī lil-Fatāwī (Jil. 1). Beirut: Dar al-Fikr.

al-Ṭabarī, M. b. J. (2000). Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān (Jil. 15). Mesir: Muassasah al-Risālah.

al-Zuḥaylī, M. M. (1982). Wasā’il al-Ithbāt fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah fī al-Muʿāmalāt al-Madaniah wa al-Ahwāl al-Shakhsiyyah. Dimashq: Maktabah Dar Al-Bayan.

al-Zuḥaylī, M. M. (2002). al-Tanẓīm al-Qaḍāʾī fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah bayna al-Madhāhib al-Fiqhiyyah wa al-Anẓimah wa al-Qawānīn fī Sūriyah wa al-Saʿūdiyyah wa al-Imārāt al-ʿArabiyyah (Ed. 2.). Dimashq: Dar al-Fikr.

Ali, A. M. (2008). Shahādah Ahlu al-Khibrah wa Aḥkāmuhā: Dirāsat Fiqhiyyah Muqāranah. Amman: Dār al-Ḥāmid li al-Nashr wa al-Tawzi’.

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997.

Akta Tatacara Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997.

Azhar, A., & Hadi, A. G. A. (2017). DNA Sebagai Qarinah Di Mahkamah Syariah: Analisis Terhadap Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Perlis 2006. International Journal of Law Government and Communication, 2(6), 76-86.

Aziz, S. A. (2011). Criminal Procedure in the Syariah Courts. Selangor: Thomson Reuters Malaysia Sdn Bhd.

Badr al-Din al-’Ayni, M. A. (2001). ʿUmdat al-Qārī fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. A. M. M. Omar (Ed.) 1. Jil. 15. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiah.

Baharuddin, A. S., Ismail, W. A. F. W., Zahalan, N. M. H., Mutalib, L. A., & Harun, M. A. W. (2018). Penggunaan Analisis Kualitatif (Presumptive Test) dalam Proses Pembuktian Bagi Merungkaikan Permasalahan Fiqh. M. M. Zahari, I. S. Dina, & S. Ahmad Zaki (Eds.). Isu-isu Kontemporari SYARIAH & UNDANG-UNDANG (pp. 432-444). Nilai: Penerbit USIM.

Baharuddin, A. S. (2017). The Integration of Forensic Science Fundamentals and Al-Qarinah Towards Achieving Maqasid Al-Shari’ah (Doktor Falsafah tidak diterbitkan). Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Baharuddin, A. S., Anan, A., Harun, M. A. W., Ruskam, A., & Yacob, A. R. (2015). Makmal Kriminologi (Forensik) Terakreditasi bagi Kegunaan Mahkamah Shari’ah: Suatu Tinjauan Awal. Sains Humanika, 5(3), 65-75.

Baharuddin, A. S., Harun, M. A. W., Ruskam, A., & Yacob, A. R. (2015). Forensik Biologi dalam Penjagaan Nasab (Hifz al-Nasab/Nasl). UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 2(2), 11-29.

Baharuddin, A. S., Ruskam, A., & Yacob, A. R. (2015). The Role of Forensic Biology in Realising Maqāsid al-Shariah (The Objectives of Islamic Law). Sains Humanika, 4(1), 9-15.

Bahnasi, A. F. (1989). Naẓariyyah al-Ithbāt fī al-Fiqh al-Jinā’ī al-Islāmī (Ed. 5). Kaherah: Dar al-Syuruq.

Banwari, M. (2017). An Erroneous Opinion on a Cause of Death in a Forensic Autopsy: A Case Report. African Health Sciences, 17(4), 1246-1249.

Bashah, R. M. Z. R. K., & Rajamanickam, R. (2017). Entomologi Forensik sebagai Keterangan Saintifik. The Law Review, 36-45.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. doi:https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Byard, R. W., James, H., Berketa, J., & Heath, K. (2015). Locard’s Principle of Exchange, Dental Examination and Fragments of Skin. Journal of Forensic Sciences, 61(2), 545-547.

Chinedu, C. C., & Mohamed, W. A. W. (2017). A Document Analysis of the Visibility of Sustainability in TVE Teacher Education Programme: The Case of a Malaysian HEI. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 25, 201-215.

Comiskey, P. M., Yarin, A. L., & Attinger, D. (2019). Implications of Two Backward Blood Spatter Models Based on Fluid Dynamics for Bloodstain Pattern Analysis. Forensic Science International, 301, 299-305.

Davidson, G., & Jalowiecki, T. B. (2012). Acid Phosphatase Screening — Wetting Test Paper or Wetting Fabric and Test Paper? Science and Justice, 52(2), 106–111.

Dicken, L., Knock, C., Carr, D. J., & Beckett, S. (2019). The Effect of Fabric Mass Per Unit Area and Blood Impact Velocity on Bloodstain Morphology. Forensic Science International, 301, 12-27.

Eddyham bin Zainuddin lwn Rahimah bt. Muhamad (2015), 40(2) JH 238 (Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan).

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sabah) 1992.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.

Enakmen Prosedur Jenayah Syariah (Negeri Sabah) 1993.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Sabah) 2004.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.

Freckelton, I. (2005). Scientific Evidence: Legal Issues. I. Freckelton & H. Selby (Eds.), Expert Evidence: Law, Practice, Procedure and Advocacy, 509-524. Pyrmont: Lawbook Co.

Halim, S. A. T. A. (2018). Ibnu Najah Mengupas Tatacara Jenayah Di Mahkamah Syariah: Ulasan dan Perbandingan (Ed. 1.). Kedah: Percetakan Nasional Malaysia Berhad

Hamidon, A. H. (2017). Al-Qarīnah Kontemporari dalam Pembuktian Jenayah Bunuh Menurut Perundangan Islam (Sarjana Falsafah). Universiti Teknologi Malaysia, Johor.

Haneef, S. S. S. (2007). Forensic Evidence: A Comparative Analysis of the General Position in Common Law and Sharī’ah. Islamic Studies, 46(2), 199-216.

Harding, P., & Field, P. H. (1987). Breathalyzer® accuracy in actual law enforcement practice: A comparison of blood- and breath-alcohol results in Wisconsin drivers. Journal of Forensic Sciences, 32(5), 1235-1240.

Hayes, B. K., Navarro, D. J., Stephens, R. G., Ransom, K., & Dilevski, N. (2019). The Diversity Effect in Inductive Reasoning Depends on Sampling Assumptions. Psychonomic Bulletin & Review, 26(3), 1043-1050.

Ibnu Abī Ḥātim, A. R. M. (1998). Tafsīr al-Qur’ān al-ʿAẓīm. A. M. al-Ṭayyib (Ed.) 3. Vol. 1. Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz.

Ibnu Al-Athir, A.-M. M. (1979). al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athār. Sunt. T. A. al-Zawi & M. M. al-Tanahi, (Eds.), Jil. 1. Beirut: al-Maktabah al-’Ilmiah.

Ibnu al-Mulaqqin, U. A. (2008). al-Tawḍīḥ li-Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ (D. F. l. B. w. T. al-Turāth. (Ed.), 1. Jil. 4. Dimashq: Dar al-Nawādir.

Ibnu Faris, A. F. (1979). Mu’jam Maqāyis al-Lughah. A. S. M. Harun (Ed.), Jil. 5. Dimashq: Dar Al-Fikr.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, A. A. (1960). Fatḥ al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī (Jil. 1). Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Ibnu Kathir, I. U. (1999). Tafsir al-Qurʾān al-ʿAẓīm. S. M. Salamah (Ed.), 2. Jil. 4. Riyadh: Dar Thaibah.

Ibnu Qayyim, M. A. B. (2011). al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Sharʿiyyah. N. Ahmad (Ed.), 1. Jil. 1. Mekah: Dar ‘Alim al-Fawa’id.

Ismail, S. Z. (2016). Undang-undang Tatacara Jenayah Syariah (Edisi 1.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Johnston, G. A. R. (2017). Drug Analogues and Substantial Similarity, Views of an Expert Witness. Australian Journal of Forensic Sciences, 49(6), 626-636.

Julien, H. (2008). Content Analysis. L. M. Given (Ed.), The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods, 1, 120-122). California: SAGE Publications, Inc.

Kanz, G. A. (2015). Identification of Kidnaped Infant Accomplished by Means of Foot Impressions. Journal of Forensic Identification, 65(4), 389-391.

Khalid bin Abdul Samad v Ketua Pendakwa Syarie Selangor (2018), 2 ShLR 47 (Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam).

Kiely, T. F. (2001). Forensic Evidence: Science and the Criminal Law. Florida: CRC Press LLC.

Leavy, P. (2017). Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches. New York: The Guilford Press.

Lee, G. D. (2007). Practical Criminal Evidence (Ed. 1.). Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.

Lewis, J., Baird, A., McAlister, C., Siemieniuk, A., Blackmore, L., McCabe, B., Wilson, N. (2013). Improved detection of semen by use of direct acid phosphatase testing. Science and Justice, 53(4), 385–394.

Liew, J., Grisham, J. R., & Hayes, B. K. (2018). Inductive and deductive reasoning in obsessive-compulsive disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 59, 79-86.

McCarthy Wilcox, A., & NicDaeid, N. (2018). Jurors’ perceptions of forensic science expert witnesses: Experience, qualifications, testimony style and credibility. Forensic Science International, 291, 100-108. doi:https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2018.07.030

Metwally, M. (2019). Forensic organizational psychology: shedding light on the positive repercussions of ethical leadership in forensic medicine. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 9(1). doi:https://doi.org/10.1186/s41935-019-0125-7

Miller, A., & Salinas, C., Jr. (2019). A Document Analysis of Student Conduct in Florida’s Community Colleges. Community College Journal of Research and Practice, 43(10-11), 796-802. doi: https://doi.org/10.1080/10668926.2019.1600606

Millo, T., Jaiswal, A. K., Prasad, Y. S., & Murty, O. P. (2010). Breath alcohol analyzer and its forensic applications. Journal of Forensic Medicine and Toxicology, 27(1), 55-59.

Mistek, E., Fikiet, M. A., Khandasammy, S. R., & Lednev, I. K. (2018). Toward Locard’s Exchange Principle: Recent Developments in Forensic Trace Evidence Analysis. Analytical Chemistry, 91(1), 637-654.

Mutalib, L. A., & Ismail, W. A. F. W. (2012). Al-Qarīnah: antara Kekuatan dan Keperluan dalam Mensabitkan Jenayah (Zina). International Journal of Islamic Thought, 2, 1-17. doi:https://doi.org/10.24035/ijit.2.2012.004

Nasri, M. S., Ismail, M. A. M., Samuri, M. A. A., & Yaziz, A. S. A. (2017, 31Julai–1 Ogos). Keterangan Pakar Sebagai Cara Pembuktian di Mahkamah Syariah. Kertas kerja dibentangkan di4th World Conference on Integration of Knowledge 2017, Bayview Beach Resort, Batu Ferringhi Beach, Pulau Pinang, Malaysia.

Nor, A. H. M., & Man, N. A. N. (2008). Qarinah: Kajian Penggunaan Alat Pengesan Alkohol di Bahagian Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat, 12, 110-130.

Pendakwa Syarie Negeri Sabah lwn. Rosli bin Abdul Japar (2007), 23(2) JH 237 (Mahkamah Tinggi Syariah Keningau).

Ramlee, Z. (2015). Pembuktian dalam Kes Jenayah Syariah Malaysia: Isu dan Penyelesaian. KANUN, 27(1), 122-142.

Rashīd Riḍā, M. R. A. (1999). Tafsīr al-Manār (Ed. 1. Jil. 12). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiah.

Saferstein, R. (2015). Criminalistics: An Introduction to Forensic Science (Ed. 11.). England: Pearson Education Limited.

Saifuddin, S., Markom, R., & Muhamad, M. M. (2019). Kaedah Pembuktian dalam Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31(1), 1-34.

Shanyur, A. N. M. (2005). al-Ithbāt bil-Khibrah bayna al-Qaḍā’al-Islāmī wa al-Qānūn al-Duwali wa Taṭbiwātihā al-Muʿāṣirah (Ed. 1.). Oman: Dar al-Nafa’is.

Sloan, K., Fergusson, M., & Robertson, J. (2019a). Australian Forensic Textile Damage Examinations – Finding a Way Forward Since PCAST. Science and Justice, 59(2), 145-152.

Sloan, K., Fergusson, M., & Robertson, J. (2019b). Textile Damage Examinations on the Cutting Edge–An Australian Perspective. Australian Journal of Forensic Sciences, 50(6), 682-688.

Smith, R. C., Robinson, Z., Bazdar, A., & Geller, E. S. (2016). Intervening to Decrease the Probability of Alcoholimpaired Driving: Impact of Novel Field Sobriety Tests. Journal of Prevention & Intervention in the Community, 44(3), 199-212.

Walsh, K. (2014). Documentary Research and Evaluation in Medical Education.

J Educ Eval Health Prof, 11, 18. doi:https://doi.org/10.3352/jeehp.2014.11.18

Yusof, S. M., Rajamanickam, R., & Halim, A. H. A. (2019). Kebolehterimaan Keterangan Forensik dari Perspektif Maqāsid Syariah. Akademika, 89 (Special Issue 2), 117-127. doi:https://doi.org/10.17576/akad-2019-89SI2-11

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.