Jurnal Kanun

Just another WordPress site

PENSYARIATAN HUKUM AL-MAFQUD DALAM PEWARISAN DAN PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA: SUATU ANALISIS

(The Legislation of al-Mafqud in Inheritance and Legal Provisions of Laws in Malaysia: An Analysis)

*Mohd Muslim Salleh

[email protected]

Siti Mashitoh Mahamood

[email protected]

Jabatan Syariah dan Undang-undang

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Terbit dalam talian (published online): 1 Julai 2019

Sila rujuk: Mohd Muslim Salleh dan Siti Mashitoh Mahamood. (2019). Pensyariatan hukum al-Mafqud dalam peruntukan undang-undang di Malaysia: Suatu Analisis. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31(2), 303-323.

Abstrak

Undang-undang Syariah telah menetapkan bahawa al-Mafqud tidak dianggap mati akan tetapi memerlukan bukti atau pemeriksaan bagi tempoh tertentu. Setelah ada bukti yang menunjukkan bahawa orang yang hilang itu telah terkorban barulah al-Mafqud tersebut dikira sebagai pewaris yang telah meninggal dunia. Kajian ini menggunakan metodologi berbentuk kualitatif dan data diperoleh menerusi kaedah kepustakaan serta dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahawa kes al-Mafqud tidak boleh dianggap sebagai mati haqiqi atau mati hukmi kerana seseorang itu dikira sebagai masih hidup sehinggalah diputuskan oleh hakim. Kajian mendapati tiada penggubalan undang-undang dalam bentuk substantif yang dilakukan bagi kes al-Mafqud di negara ini serta tiada keselarasan undang-undang dalam pentadbiran harta pusaka tersebut. Kajian merumuskan bahawa al-Mafqud berhak mewarisi harta pusaka daripada ahli warisnya yang telah meninggal dunia berdasarkan hukum faraid yang telah ditetapkan oleh syarak.

Kata kunci: Undang-undang Islam, fara’id, harta pusaka, al-Mafqud

Abstract

The Shari’a law has determined that al-Mafqud (a missing person)  is not considered to be dead but requires evidence or investigation for a certain period of time. After the evidence shows that the missing person has died then al-Mafqud is considered to be deceased. This study was conducted employing a qualitative methodology and the data was obtained through library research and analysed descriptively. The results of the study show that al-Mafqud should not be regarded as a haqiqi (actual) or hukmi (presumptive) death because a person who al-Mafqud is considered to be alive until decided otherwise by a judge. The study found that no substantive laws have been legislated for al-Mafqud cases in the country, there are no uniform laws in the administration of al-Mafqud’s estate. The study concludes that al-Mafqud is entitled to inherit the estate of his deceased benefactor based on faraid law in the Syariah.

Keywords: Islamic law, faraid, inheritance, al-Mafqud

RUJUKAN

Administration of Muslim Law Act No. 27 of 1996

Al-Baihaqī, Ahmad al-Ḥusain. 2003. Al-Sunan al-Kubrā. Beirut Lubnan. Dāru al-Kutub al-‘Alamīyah.

Age of Majority Act 1971 (Act 21).

Akta Hakmilik Strata

Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98).

Akta Keterangan 1950 (Akta 56).

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561).

Akta Kontrak 1950.

Akta Pengambilan Tanah 1960.

Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).

Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505).

Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad (Akta 532).

Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97).

Akta Surat Kuasa Wakil 1949 (Akta 424).

Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960.

Akta Tafsiran 1948 & 1967

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984. Akta 303.

Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismail. 2004. Ṣahīh Bukhārī. Cairo Mesir, Dāru al-Afaq al-‘Arabiyah.

Al-Lūḥim, Abdul Karim Muhammad. 1986. Al-Farā’aiḍ. Riyad Arab Saudi. Maktabah al-Ma’ārif.

Enakmen Keluarga Islam (Negeri Perak) 2004.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Kedah) 1989.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Kelantan) 2002.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Melaka) 2002.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Perak) 2004.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Terengganu) 2001.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pahang) 2005.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Perlis) 1991.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) 1992.

Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam (Negeri Terengganu) 1985.

Guardianship of Infants Act 1961 (Act 351).

Halimatun Sa’adiah Mohd Mahdee. 2012. Permohonan anggapan mati dari aspek kekeluargaan Islam: Kajian di mahkamah syariah di Malaysia (Tesis Ijazah Sarjana Syariah tidak diterbitkan). Kuala Lumpur Malaysia. Universiti Malaya.

Hilmi Haniz Muhammad. 2013. Fajar faraidh. Selangor Malaysia. Akademi al-Ghazali Sdn. Bhd.

Ibrahim bin Lembut (2013). Al-Mafqud: Problematika dan penyelesaian harta orang hilang menurut perundangan syariah di Malaysia (Tesis Doktor Falsafah tidak diterbitkan). Riau, Indonesia : Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Imam Abu Dawud (2007, No. Hadis: 2869, p. 86). Al-Ṣibhānī (2007). Sunan Abi Dawud. Cairo, Mesir : Dāru Ibnu al-Haitham.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Kenyataan Media. 29 Januari 2015.

Jasni Sulong. 2011. Pembaharuan undang-undang pentadbiran pusaka Islam. Pulau Pinang Malaysia: Universiti Sains Malaysia.

Kanun Tanah Negara 1965.

Mohamed Hadi Abdul Hamid. (2014). Anggapan kematian al-Mafqud menurut undang-undang sivil dan syariah: Satu penilaian semasa. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 (1), 26-37.

Muhammad Mirābī. 2008. Al-Raḥbīyah Fī ‘Ilmi al-Farā’aiḍ. Bairut Lubnan. Mu’assasah al-Risālah Nāshirūn.

Nasir Muhammad al-Ghāmidī. 2011. Al-Khulāsah Fi ‘Ilmi al-Farā’aiḍ. Makkah EAU. Darul Ṭaiyibah al-Khaḍrā’.

Ordinan Keterangan Syariah Sarawak 1991.

Ordinan Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sarawak) 2001.

Power of Attorney Ordinance 1949.

Presidential Decree No. 1083

Siti Mashitoh Mahamood. 2006. Harta amanah orang Islam di Malaysia perspektif undang-undang dan pentadbiran. Kuala Lumpur Malaysia. Universiti Malaya.

Tajul Aris Ahmad Bustami, Mohd Hisham Mohd Kamal & Farid Sufian Shuaib. (2005). Kaedah perundangan bidang kuasa dan tatacara Mahkamah Syariah. Kuala Lumpur Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Trustee Act 1949 (Act 208).

Wan Abdul Halim Wan Harun. 2006. Pengurusan dan pembahagian harta pusaka. Kuala Lumpur Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.