Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG TAKAFUL DI MALAYSIA DENGAN INDONESIA

(Comparatives Studies between Takaful Rules and Regulations in Malaysia and Indonesia)

*Mohd Sadad Mahmud

[email protected]

Wan Nurhayate Wan Daud

[email protected]

Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan

Universiti Sultan Zainal Abidin,

Kuala Nerus, Terengganu.

Terbit dalam talian (published online): 1 Julai 2019

Sila rujuk: Mohd Sadad dan Wan Nurhayate Wan Daud. (2019). Kajian Perbandingan antara Undang-undang Takaful di Malaysia dengan Indonesia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 31(2), 284-302.

Abstrak

Negara-negara Asean telah menguasai 30% pasaran takaful global pada tahun 2014. Perkembangan ini telah memberikan kesan yang besar kepada perubahan peraturan dan undang-undang takaful di negara Asean terutamanya di Malaysia dan Indonesia. Perubahan ini perlu dilakukan untuk memastikan peraturan dan undang-undang takaful sentiasa sesuai dengan perkembangan industri takaful global dan mematuhi syariat Islam. Kajian perbandingan ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbezaan antara peraturan dan undang-undang takaful melalui Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI) tahun 2013 di Malaysia dan Undang-undang No. 40 (UU40) tahun 2014 mengenai Insurans di Indonesia. Dapatan kajian ini menunjukkan wujudnya persamaan dan perbezaan undang-undang berkenaan yang disebabkan oleh kerangka perundangan yang berbeza di antara kedua-dua negara. Hasil kajian ini diharapkan dapat menyumbang kepada kawalan perundangan terhadap pengendali takaful di negara-negara Asean terutama di Malaysia dan Indonesia.

Kata kunci: Peraturan dan Undang-undang Takaful, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (2013), Undang-undang No. 40 (2014), Malaysia, Indonesia.

Abstract

Asean countries have dominated the 30 percent of the global takaful (Islamic insurance) market in 2014. This development has had a major impact on the changes in takaful rules and regulations in Asean countries, especially Malaysia and Indonesia. This change is necessary to ensure that the takaful rules and regulations are always relevant to the development of the global takaful industry, and comply with Islamic law. Thus, this comparative study is aimed at analysing the similarities and differences between takaful rules and regulations through the Islamic Financial Services Act (APKI) of 2013 in Malaysia and Law No. 40 (UU40) of 2014 on Insurance in Indonesia. The findings show that there are similarities and differences in the law due to the different legal frameworks between the two countries. The results of this study are expected to contribute to legal control over takaful operators in Asean countries, especially in Malaysia and Indonesia.

Keywords: Takaful Rules and Regulations, Islamic Financial Services Act (2013), Law No. 40 (2014), Malaysia, Indonesia

RUJUKAN

[email protected] Haji Hassan. (2008). Akta Takaful 1984: Satu analisis, aistem takaful di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ahmad Mazlan Zulkifli dkk. (2012). Amalan asas takaful. Kuala Lumpur: IBFIM.

Ahmad Rodoni. (2015). Asuransi dan pegadaian syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Andrian Sutedi. (2014). Aspek hukum otoritas jasa keuangan. Jakarta.

Bank Negara Malaysia. (2006). Perniagaan takaful am di Malaysia. Kuala Lumpur.

Bank Negara Malaysia. (2010). Laporan tahunan Bank Negara Malaysia 2009.Kuala Lumpur.

Bank Islam. (2009). Laporan tahunan 2008/2009. BIMB: Kuala Lumpur.

Ernst and Young. (2014). The World Takaful Report.

Global Takaful Report 2017. (Julai 2017). Market trends in family and general Takaful. Milliman Research Report.

IBFIM. (2007). Buku Panduan Asas Takaful. Kuala Lumpur.

Islamic Banking and Finance Institute Malaysia. (2010). Buku Panduan Asas Takaful. IBFIM, Kuala Lumpur.

Islamic Financial Services Act 2013. (2013). International Law Book Services, Petaling Jaya, Selangor.

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (2010). Akta Bank Negara Malaysia 2009. Petaling Jaya: International Law Book Service.

Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap IKNB Syariah 2015 – 2019. Jakarta, Indonesia.

Theresia Anita Christiani. (2016). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta, Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014. Perasuransian. Jakarta, Indonesia.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. (Sept. 2012). Jurnal Konstitusi, 6, 3.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.