Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KAEDAH PEMBUKTIAN DALAM UNDANG-UNDANG KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH DAN MAHKAMAH SIVIL DI MALAYSIA: SUATU KAJIAN PERBANDINGAN

(Methods of Proving According to Law of Evidence in Malaysian Syariah and Civil Courts: A Comparative Study)

Suhaizad Saifuddin

Ruzian Markom

Fakulti Undang-undang,
Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd. Munzil Muhamad

Fakulti Undang-undang,
Universiti Multimedia.


Abstrak

Artikel ini melihat aspek persamaan dan perbezaan antara enakmen keterangan mahkamah syariah, iaitu Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan 1997 (Akta 561) dengan Akta Keterangan 1950 (Akta 56) yang diguna pakai di mahkamah sivil dalam konteks kaedah pembuktian, serta membandingkan implikasi yang wujud hasil proses adaptasi dan harmonisasi. Kajian yang bersifat kualitatif ini mengaplikasikan instrumen analisis kandungan terhadap peruntukan undang-undang, selain menggunakan kaedah temu bual. Hasil kajian mendapati terdapat tujuh kaedah pembuktian yang diperuntukkan di bawah  Akta 561 dan lima daripadanya diadaptasi daripada Akta 56, sementara pemakaian qarinah pula dilihat berbeza dari perspektif syarak. Oleh itu, proses adaptasi dan Islamisasi dalam enakmen keterangan mahkamah syariah menimbulkan beberapa isu berbangkit, terutama yang berhubung dengan kaedah pembuktian yang perlu dihalusi supaya menjadi suatu rujukan yang lebih lengkap dan komprehensif untuk diguna pakai di mahkamah syariah.

Kata kunci: pembuktian, kaedah pembuktian, enakmen keterangan mahkamah syariah, Akta Keterangan 1950

Abstract

The focus of this study is to examine the similarities and differences between the Syariah Court Evidence (Federal Territories) Act 1997 (Act 561) and the Evidence Act 1950 (Act 56) which is applied in civil courts in the context of the methods of proving, and to study comparatively the implications as a result of adaptation and harmonisation. The study adopts a qualitative approach by analysing the provisions of relevant laws and is supplemented by interviews. The findings show that Act 561 provides for seven methods of proving, while five are adapted from Act 56. The findings also indicate that the use of qarinah (circumstancial evidence) in the Syariah Court Evidence Act differs from the methods of proving in syarak (Islamic law). Where evidence is concerned, the adaptation and Islamization of enactments has resulted in several issues that need to be addressed and fine-tuned in order to be comprehensive and complete references for application in the Syariah Courts, especially concerning methods of proving.

Keywords: proving, methods of proving, Syariah Court Evidence Enactment, Evidence Act 1950.

Rujukan

Abd. Karim Zaidan. (1984). Nizam al-Qada’ fi al-Shariah al-Islamiyyah. Bahgdad: Matba’ah al-Ani.

Abdul Karim Zaidan. (2002). Nizam al-Qada’. Lubnan: Muassasah al-Risalah.

Abu Musa ibn Ahmad bin Sarwah al-Tirmizi. (1975). Sunan al-Tirmizi (Juzuk II). Mesir: Syarikat Maktabat wa Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awlafih.

Ahmad al-Husari. (1977). Ilmu al-Qadi (Jilid I). Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariah.

Ahmad Fathi Bahansi. (1962). Nazariah al-Ithbat. Kaherah, Mesir: al-Arabiah li al-Tibaa’ah.

Ahmad Ibrahim. (1995). Perkembangan terkini undang-undang Islam di Malaysia. In Monir Yaacob (Ed.), Undang-undang keterangan dan prosedur di mahkamah (p. 41). Kuala Lumpur: IKIM.

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997.

Al-Daruqutni. (n.d.). Sunan al-Daruqutni (Juzuk VI). Beirut: Dar al-Ma`rifah.

Al-Khatib, Muhammad al-Sharbini. (1995). Mughni al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qalyubi, & ‘Umayrah. (1956). Qalyubi wa ‘Umayrah (Juzuk IV). Kaherah: Syarikat Maktabat wa Matba’ at Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.

Al-Quran. (2002). Tafsir pimpinan ar-Rahman kepada pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

al-Syeikh Sulaiman al-Bijirmi. (1435 H). al-Bijirmi ‘ala al-Khatib (Juzuk IV). Mesir: Syarikat Maktabat wa Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.

Andrew Phang Boon Leong. (1989). Of codes and ideology: Some notes on the origins of the Major Criminal Enactments of Singapore. Malaya Law Review, 31(1), 46.

Azizah Mohd. Rapini. (2015). Ijtihad dalam penggubalan undang-undang keterangan mahkamah syariah di Malaysia: Tumpuan khusus terhadap konsep syahadah. Paper presented at Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah 2015 (IRSYAD 2015), Kuala Lumpur, 12 – 13 Oktober.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Kedah) 2014).

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.

Hamid Jusoh. (2007). Takziyah al-syuhud. In Nasimah Hussin (Ed.), Undang-undang Islam: Jenayah, Keterangan dan Prosedur (Siri Perkembangan Undang-undang Malaysia). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hassan Ab. Rahman. (2017). Pandangan umum terhadap peruntukanperuntukan statut keterangan mahkamah syariah di Malaysia: Suatu perbandingan dengan Akta 1950. CLJ, 1 LNS(A) LXI.

Hussin Harun. (2017, 9 Julai). Mantan Hakim Rayuan Syarii Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Personal Interview.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (1977). al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siasah al- Syar’iyyah. Kaherah: Matbaah al-Adab.

Ibn Farhun. (1301 H). Tabsirat al-Hukkam (Juzuk I & II). Kaherah: Matba’at al-‘Amirah al-Sharafiyyah.

Ibn Faris, Abu al-Husayn Ahmad. (1972). Mu’jam Maqayis al-Lughah (Jilid 5). Mesir: Matba’ah Mustafa al-Babiy al-Halabi wa Awladuhu.

Ibn Hajar. (1989). Fath al-bari bi Sharh Sahih al-Bukhari (Jilid 12). Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah.

Ibn Manzur. (1956). Lisan al-Arab (Jilid 13). Beirut: Dar al-Sadir.

Ibn Qayyim. (1977). Al-Turuq al-Hukmiyyah. Mesir: Matba’ah al-Madani.

Ibn Qayyim. (n.d.). Turuq al-Hukmiyyah. Kaherah: Darul Hadis.

Ibn Qudamah. (n.d.). Al-Mughni (Jilid 10). Riyad: Dar ’Alam al-Kutub.

Ibn Qudamah. (1966). Al-Mughni (Juzuk XII). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

James Stephen. (1936). A digest of the law of evidence. London: Mc Millan.

Kamus Dewan. (2013). (4th ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmud Saedon. (1995). Undang-undang keterangan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmud Saedon. (1995). Undang-undang keterangan mahkamah syariah: Satu analisis. In Monir Yaacob, Undang–undang keterangan dan prosedur di mahkamah. Kuala Lumpur: IKIM.

Mohd. Akram Shair Mohamed. (1997). Penerimaan keterangan dengar cakap dalam undang-undang keterangan. In Ahmad Ibrahim et al., Al-Ahkam: Penghakiman dan kepeguaman (Jilid 5). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Saleh Hj. Ahmad. (2005). Al-Bayyinah dan beban pembuktian: Teori dan amalan di mahkamah syariah. In Risalah Ahkam. Petaling Jaya: IMAP.

Muhammad al-Syarbini al-Khatib. (n.d.). Al-Iqna (Jilid 2). Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub an-Arabiyah.

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal al-Sarakhsi. (1957). Al-Mabsut (Jilid 9). Kaherah: Matba‘ah al-Sa’adah.

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. (n.d.). Sahih al-Bukhari bi Hasyiat al- Sindi (Juzuk V). Beirut: Darul al-Fikr.

Muhammad Rawwas Qan`arji. (1983). Mausu`ah fiqh Abu Bakar al-Siddiq. Beirut: Dar al-Nafais.

Muhammad Zuhaili. (1994). Wasail Ithbat fi al-Syariah al-Islamiah fi al- Muamalat al-Madaniyyah wa al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Jilid 2). Riyadh: Maktabah al-Mu’ayyad.

Mustafa Ahmad al-Zarqa. (1968). al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Alm (Juzuk II). Beirut: Dar al-Fikr.

Mustafa al-Khin, & Mustafa al-Bugha. (2006). ‘Ali al-Syarbaji, Fiqh Minhaji (Jilid 3). Damsyik: Dar al-Qalam.

n.n. (1968). Majallat al-Ahkam al-‘Adilyyah (seksyen 1736). Kaherah: Matba’at Shi’arko.

Paizah Hj. Ismail. (2008). Hudud, hukum & pelaksanaan. Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Rafiah Salim. (1994). Evidence in Malaysia and Singapore cases, metarials and commentary. Kuala Lumpur: Butterworths Asia.

Ruzman Md. Noor. (2008). Kedudukan bayyinah, syahadah dan qarinah

dalam penggubalan undang-undang keterangan Islam di Malaysia. Jurnal Syariah, 16(2).

Ruzman Md. Noor. (2015). Ulasan Perundangan: Akta Keterangan Mahkamah Syariah (WP) 1997. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 27(1).

Wahbah al-Zuhaili. (1985). Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu (Jilid 6). Damsyik: Dar al-Fikr.

Wan Abdul Fattah Wan Ismail & Zulfakar Ramlee. (2013). Keterangan melalui kitabah: Menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia. JUUM, 17, 2.

Wizarah al-Aqwqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. (1993). Al-Mausu’ah al- Fiqhiyyah (Juzuk 6). Kuwait: Kementerian Waqaf Kuwait.

Zulfakar Ramlee. (2007). Al-Qarinah: Pemakaiannya dalam litigasi mal dan jenayah. In Undang-undang Islam Jenayah, Keterangan dan Prosedur. Nasimah Hussin et al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zulfakar Ramlee Saad. (2015). Pembuktian dalam kes jenayah syariah di Malaysia: Isu dan penyelesaian. Jurnal Hukum, 40.

[Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.