Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Mohd. Al-Adib Samuri
([email protected])

Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

Noor Aziah Mohd. Awal
([email protected])

Fakulti Undang-undang
Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

Perintah penjara diperuntukkan dalam Akta Kanak-kanak 2001 terhadap pesalah kanak-kanak di Malaysia dan pelaksanaannya sering kali menimbulkan kontroversi. Sebagai negara Islam, penelitian terhadap sebarang polisi dan perundangan dari kaca mata Islam adalah suatu keperluan. Tambahan pula pesalah kanak-kanak beragama Islam merupakan yang paling ramai menjadi penghuni penjara kanak-kanak di seluruh Malaysia. Persoalannya, sejauh manakah Islam bersetuju dengan perintah penjara terhadap pesalah kanak-kanak dan apakah prinsip Islam yang perlu diberikan perhatian dalam pelaksanaan perintah penjara tersebut? Makalah ini bertujuan menilai perintah penjara terhadap pesalah kanak-kanak di Malaysia dari perspektif perundangan sivil dan Islam. Kajian ini penting bagi menerapkan tuntutan Islam dalam polisi dan perundangan yang berkaitan dengan perintah terhadap pesalah kanak-kanak. Kajian lanjut isu hak pendidikan bagi pesalah kanak-kanak dalam penjara menurut perspektif sivil dan Islam boleh diterokai pada masa akan datang.

Kata kunci: perintah penjara, pesalah kanak-kanak, undang-undang sivil, undang-undang Islam, hak pendidikan

Rujukan

Al-Quran.

Abd. al-Rahman bin Abd. al-Khaliq, 1984. Wujub Tatbiq al-Hudud al- Syar’ciyah. Cetakan Ketiga. Al-Kuwait: Maktabah Ibnu Taimiyyah.

Ahmad bin Hanbal. t.th. Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jilid 2. Qahirah: Mu’assasah Qurtubah.

Akta Kanak-kanak (2001) Akta 611.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din, t.th. Al-Silsilah al-Sahihah. Jilid 1. Riyadh: Maktabah al-Macarif.

Al-Ajm, Rafiq, 1988. Mawsuah Mustalahat Usul al-Fiqh Inda al-Muslimin. Beirut: Maktabah Lubnan.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fath al-Bari. Jilid 5. Beirut: Dar al-Macrifah.

Alison Parker, 2005. The Rest of Their Lives: Life Without Parole for Child Offenders in the United States. United States of America: Human Rights Watch.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhari. Jilid 6. Cetakan Ketiga. Beirut: Dar Ibnu Kathir.

Darussalam Budin, 2010. “Kesan Perceraian Ibu Bapa ke atas Kenakalan Remaja”. Bengkel Salah Laku Anak dan Perceraian. Projek Penyelidikan UKM-GUP-JKKBG-08-10-041. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 5 Ogos 2010.

Don Weatherburn & Donald J. Weatherburn, 2004. Law and Order in Australia: Rhetoric and Reality. Sydney: Federation Press.

Farah Nini Dusuki, 2006 . Implementation of Article 12 in Juvenile Justice System in Malaysia, Speak, Participate and Decide- the Child’s Right to be Heard”. UN Committee on the Rights of the Child, 15 September 2006, hlm. 17. Carian pada 29 April 2010, drp. web www.crin.org/docs/ GDD_2006_UNICEF_Malaysia2.doc.

Farah Nini Dusuki, 2009. The Convention on the Rights of the Child and the Administration of Juvenile Justice in Malaysia: An Overview on the Legal Framework” dlm. SUHAKAM, Hak Asasi Manusia dan Pentadbiran Keadilan Juvana. Laporan Persidangan SUHAKAM yang diadakan sempena Hari Hak Asasi Manusia kelapan, 2009, Kuala Lumpur.

Gerald G. Gaes, Scott D. Camp, Julianne B. Nelson, William G. Saylor, 2004. Measuring Prison Performance: Government Privatization and Accountability. United States of America: Rowman Altamira.

Gus Martin, 2005. Juvenile Justice: Process and Systems. United States of America: SAGE.

Al-Hafi, Basil Mahmud, 2008. Fiqh al-Thufulah Ahkam al-Nafs Dirasah Muqaranah. Beirut: Dar al-Nawadir.

Henry Barnard, 1987. Reformatory Education: Papers on Preventive, Correctional and Reformatory Institutions and Agencies in Different Countries. F. C. Brownell, Hartford, hlm. 293.

Ibnu Abidin, 2000. Hasyiah Ibn Abidin. Jilid 3, 4, 5. Beirut: Dar al-Fikr li Tabaah wa al-Nasr.

Ibnu al-Arabi, Muhammad bin Abd Allah, t.th. Ahkam al-Quran li Ibn al- Arabi. Jilid 1, 2. Lubnan: Dar al-Fikr li Tabaah wa al-Nasyr.

Ibnu Hazm, Ali bin Ahmad bin Said, t.th. al-Muhalla. Jilid 10. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

Ibnu Kathir, Ismail bin Umar, 1401H. Tafsir Ibn Kathir. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Kathir, Ismail bin Umar, 1999. Tafsir al-Quran al-Azhim. Jilid 6. t.t.: Dar Tayyibah li an-Nasr wa al-Tauzi.

Ibnu Taimiyyah al-Harrani, t.th. Majmuc al-Fatawa. Jilid 35. Cetakan Kedua. t.t.: Maktabah Ibn Taimiyyah.

John Muncie, Gordon Hughes, Eugene McLaughlin, 2002. Youth Justice: Critical Readings. London: SAGE Publication.

Laura L. Finley, 2006. Encyclopedia of Juvenile Violence. Greenwood Publishing Group. United Kingdom.

Michael A. Corriero, 2006. Judging Children as Children: a Proposal for a Juvenile Justice System. Philadelphia: Temple University Press.

Mohd. Al-Adib Samuri & Noor Aziah Mohd. Awal, “Hukuman terhadap Pesalah Kanak-kanak di Malaysia: Pencegahan atau Pemulihan?” dlm. Jurnal Undang-undang Jilid 13, hlm. 35–54, 2009.

Muhammad bin Yazid. Sunan Ibn Majah. Jil. 2. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, 1392H. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Jilid 11. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, 1405H. Raudah al-Talibin. Cetakan Kedua. Jilid 9. Beirut: Al-Maktabah al-Islami.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, 2007. Riyad al-Salihin. Beirut: Dar Ibnu Kathir.

Paola Zalkind & Rita James Simon, 2004. Global Perspectives on Social Issues: Juvenile Justice Systems. Lanham Md: Lexington Books.

Qalah Ji, Muhammad Rawas, 1981. Mawsuah Fiqh Umar ibn al-Khattab fi Sabil Mawsuah Fiqhiyyah Jamiah.

Robert D. Hoge, 2001. The Juvenile Offender: Theory, Research, and Applications. United States of America: Kluwer Academic Publisher.

Robert M. Thomas, 2006. Violence in America’s Schools: Understanding, Prevention, and Responses. United States of America: Greenwood Publishing Group.

Sabahi, Muhammad Rabi’, 2008. Jara’im al-Ahdath fi al-Syaricah al- Islamiyah. Damsyik: Dar al-Nawadir.

Stuart S. Nagel, 2001. Promoting Peace: via Legal and International Policy. United States of America: Lexington Books.

Al-Syarakhsi, Shamsuddin. Al-Mabsut. Jilid 20. Beirut: Dar al-Marifah.

Ted Palmer, 1994. A Profile of Correctional Effectiveness and New Directions for Research. United States of America: SUNY Press.

Thomas Gullotta, Gerald R. Adams, Jessica M. Ramos, 2005. Handbook of Adolescent Behavioral Problems: Evidence-Based Approaches to Prevention and Treatment. United States of America: Springer.

Vivienne M. O’Connor, Colette Rausch, Hans-Jörg Albrecht, Goran Klemenčič, 2007. Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice. United States of America: US Institute of Peace Press.

William S. Davidson & R. Redner, 1990. Alternative Treatments for Troubled Youth: The Case of Diversion from the Justice System. New York: Plenum Press.

Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, 1989. Al-Mausuah al-Fiqhiyya. Jilid 16. Cetakan Kedua. Al-Kuwait: Thabaah zat al-thalathil.

[Baca Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.