Jurnal Kanun

Just another WordPress site

CABARAN PELAKSANAAN WAKAF UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA:  SUATU ANALISIS MENURUT PERUNDANGAN DI MALAYSIA

(The Challenges of the Implementation of Waqf at Malaysian Public Universities:   An Analysis According to the Legal Perspective)

Siti Mashitoh Mahamood

[email protected]

Jabatan Syariah dan Undang-undang,

Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya

Asmak Ab. Rahman

[email protected]

Azizi Che Seman

[email protected]

Jabatan Syariah dan Ekonomi

Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya

Abstrak

Wakaf merupakan suatu instrumen alternatif yang amat signifikan dilaksanakan bagi menjana dana demi kelangsungan dan kelestarian Universiti Awam (UA) negara. Walaubagaimanapun, pelaksanaannya berdepan dengan masalah perundangan, seperti keperluan mendapatkan kelulusan daripada Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) selaku pemegang amanah tunggal harta wakaf negeri di Malaysia, termasuk Wilayah Persekutuan, dan masalah ketiadaan insentif dan pelepasan cukai kepada pihak pewakaf dan UA di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53). Artikel ini meneliti perundangan wakaf IPT menggunakan pendekatan metod kualitatif dan pengalaman mengendalikan masalah wakaf di Malaysia. Kajian mendapati pemakaian beberapa autoriti syariah dan perundangan menerusi Perlembagaan Persekutuan, statut wakaf dan statut pentadbiran agama Islam negeri, pindaan statut yang berkaitan dengan percukaian, serta pelibatan Majlis Raja-Raja Melayu dapat menyelesaikan masalah pelaksanaan wakaf UA negara.

Kata kunci: wakaf, undang-undang, Majlis Agama Islam Negeri, institusi pengajian tinggi, universiti awam (UA), Kementerian Pengajian Tinggi

Abstract

In Malaysia, waqf (Islamic endowment) has been implemented to a significant degree in institutions of higher learning, especially in Public Universities (UA). Due to its importance as an alternative instrument in generating income for UA survival, it has become one of the main agendas of the Government of Malaysia under the Ministry of Higher Education. However, its implementation is faced with a number of legal issues that need to be addressed appropriately by the country’s authorities. This involves especially the need for the approval of the State Islamic Religious Councils (SIRCs/MAIN) as the sole trustees of waqf property in Malaysia, including that of the Federal Territories, to implement waqf, as well as the absence of tax incentives and reliefs to the waqf donors and UA institutions under the Income Tax Act 1967 (Act 53) which has made it difficult for waqf implementation in all UAs. This article discusses the problems faced today based on research undertaken concerning waqf using the qualitative method on the legal aspects involving higher educational institutions and the authors’ experiences in handling waqf issues in Malaysia. The main findings are that these issues could be solved through some syariah and legal authorities of the Federal Constitution, waqf statutes, the  Administration of Islamic Law statutes, as well as amendments to tax statutes, and the Council of Rulers.

Keywords: waqf, laws, State Islamic Religious Councils, higher educational institutions, public universities (UA), Ministry of Higher Education

RUJUKAN

al-Qushayri, Abu al-Husayn Muslim b. al-Hujjaj b. Muslim. (n.d.). Bab ma yulhiq al-insan min al-thawab ba`d wafatihi. Kitab al-Wasiyyah. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi (Vol. 11).

Wazan online. (2017). Laman web Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN) UPM. Retrieved from http://www.wazan.upm. edu.my/berita/ambulans_dengan_fasiliti_canggih_jadi_milik_upm_ dengan_hanya_rm50-36711 pada 9 Februari 2018.

Wazan online. (2017). Laman web Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (Wazan) UPM. http://www.wazan.upm.edu.my/artikel/ dr_hjh_hasnah_wakaf_banglo_untuk_upm-36713 pada 9 Februari 2018.

Ibrahim Salah Hudhud (2016, 22 Februari). Profesor Dr. (Rektor Universiti al-Azhar). Personal Interview. Universiti al-Azhar, Kaherah.

Jamal al-Din Abi Muhammad `Abdullah b. Yusuf al-Zayla`i al-Hanafi. (1938). Nasb al-Rayah li      Ahadith al-Hidayah (Vol. 3). India: Dar alMa’mun.

Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. (2007). Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara (PSPTN) 2007. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.

Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. (2015). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 2025 (Pendidikan Tinggi). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.

Ministry of Higher Education, Malaysia. (2015). Enhancing University Board Governance and Effectiveness. University Transformation Programme Green Book. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.

Ministry of Higher Education, Malaysia. (2016). Enhancing University Income Generation, Endowment and Waqf Playbook. University Transformation Programme Purple Book. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.

Mohammad Haji Alias. (2015, 7 September). Profesor Dato’ Dr. (Pengarah, Pusat Pembangunan dan Pembiayaan Wakaf (PPW) (2015). Personal Interview. Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan.

(n.n.). (2016, 24 Ogos). Tabung wakaf tampung kos universiti. Berita Harian.

(n.n.). (2017, 7 November). Bajet ‘Soaring Upwards, Berita Harian Online.

Noranyza Mohamad Yusoff. (2017). Ketua Program, Pejabat Pengurusan Program (PMO). Data diperoleh menerusi aplikasi WhatsApp pada 6 November 2017.

Noranyza Mohamad Yusoff. (2018). Ketua Program, Pejabat Pengurusan Program (PMO). Data       diperoleh menerusi aplikasi WhatsApp pada 28 Februari 2018.

Norhasiah Hassan. (2017). Pelepasan cukai dalam pelaksanaan wakaf di universiti. Paper presented at Seminar Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf IPT 2017 (SWIPT’17). Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 23 – 24 Mei 2017.

Perlembagaan Persekutuan.

Siti Mashitoh Mahamood, & Asmak Ab. Rahman. (2015). Financing universities through waqf, pious endowment: Is it possible?. Humanomics, 31(4) , 430 –  453.

Siti Mashitoh Mahamood. (2017). Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015 (Enakmen 15): Suatu Ulasan menurut Perspektif Syariah dan Undang-undang. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 29(2), 177 – 192.

Siti Mashitoh Mahamood, Asmak Ab. Rahman, Azizi Che Seman, Nor Azzah Kamri, Suhaili Sarif, Mohd. Zaidi Daud, Zaharah Hussin, Wan Marhaini Wan Ahmad, Norwati Mansor, & Zaite Abdul Aziz. (2017). Laws, policy & management of waqf financing, investment & development of higher educational institutions: A Study in Malaysia & some selected countries” (LR001A-2013B). (Hasil penyelidikan projek LRGS).

Siti Mashitoh Mahamood, Asmak Ab. Rahman, Azizi Che Seman, Wan Marhaini Wan Ahmad, Nor Azzah Kamri, Suhaili Sarif, Mohd. Zaidi Daud, Zaharah Hussin, Norwati Mansor, & Akhtar Zaite Abdul Aziz (2017). Financing, development & investment of higher educational institutions using waqf instrument: A study in Malaysia & some selected countries (LRGS/2013/UKM-UM/SI/02). (Hasil penyelidikan projek LRGS).

Wan Kamal Mujani. (2017). Kehebatan wakaf sebagai dana IPT dalam tamadun Islam. Paper presented at Seminar Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf IPT 2017 (SWIPT’17). Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 23 – 24 Mei 2017.

[Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.