Jurnal Kanun

Just another WordPress site

TADBIR URUS DAN PENGAWALSELIAAN AR-RAHNU DI MALAYSIA: BIDANG KUASA SIAPAKAH?

(Governance and Ar-Rahnu Supervision in Malaysia: Whose Jurisdiction?)

Asiah Alkharib Shah

[email protected]

Nurhafilah Musa

[email protected]

Salmy Edawati Yaacob

[email protected]

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abstrak

Terdapat pelbagai kategori agensi yang menawarkan perkhidmatan ar-rahnu meliputi institusi kewangan dan bukan kewangan seperti koperasi, syarikat dan syarikat di bawah rangkaian negeri yang ditadbir oleh badan pengawal selia yang berbeza di Malaysia.  Kepelbagaian tadbir urus ar-rahnu ini menyukarkan aktiviti penyelarasan dan penguatkuasaan terhadap aktiviti ar-rahnu. Artikel ini membincangkan agensi yang lebih sesuai dilantik sebagai badan pengawal selia aktiviti ar-rahnu dan melihat fungsi institusi tersebut untuk memperkukuh mekanisme tadbir urus ar-rahnu. Kajian kualitatif dengan pendekatan kajian kes pelbagai, serta pengumpulan data secara analisis dokumen dan temu bual dilaksanakan. Hasil kajian mendapati penentuan bidang kuasa bagi mengawal selia aktiviti ar-rahnu hendaklah merujuk Perlembagaan Persekutuan dan Kementerian Kewangan dikenal pasti sebagai badan pengawal selia yang sesuai menyelaraskan aktiviti ar-rahnu dengan dibantu oleh Bank Negara Malaysia (BNM), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).

Kata kunci: ar-rahnu, bidang kuasa, pengawalseliaan, undang-undang

Abstract

Islamic pawn-broking (Ar-Rahnu) activities in Malaysia began in 1990s. Currently, there are various categories of institutions offering Islamic pawn-broking services, ranging from financial and non-financial institutions such as cooperatives, companies and state-linked companies. Each category of institutions is governed by a different regulatory body. The diversity of governance in ar-rahnu activities creates difficulty in coordination and enforcement of these activities. In order to standardize the governance of Ar-Rahnu, there was a  suggestion to appoint a single regulatory body for Ar-Rahnu. Hence, the purpose of this paper is  to discuss the appropriate agency to be appointed as the regulatory body for Ar-Rahnu activities in Malaysia. In addition, focus will also be given to see how some of the functions of existing institutions can be utilized for the purpose of strengthening the governance mechanisms of Ar-Rahnu in Malaysia. This is a qualitative study with multiple case studies approach, for which data was collected through analysis of documents and interviews to obtain the results. The study finds that determination of power to regulate the activities of Ar-Rahnu in Malaysia should be with reference to the Federal Constitution of Malaysia, and the Ministry of Finance, Malaysia, is the most suitable body to streamsline ar-Rahnu activities, with the aid of Bank Negara Malaysia (BNM), the Companis Commission of  Malaysia (SSM), the Malaysian Co-Operative Societies Commission (SKM), and the State Religious Councils (MAIN).

Keywords: Ar-Rahnu, jurisdictions, supervision, law

RUJUKAN

Ab. Mumin Ab. Ghani. (1999). Sistem kewangan Islam dan pelaksanaannya di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Abdul Ghafar Ismail, & Shahida Shahimi. (2013). Regulation. In Ar-Rahnu: Islamic Pawnbroking (pp. 121 – 136). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Halim Zulkifli. (2015). Kontrak hubungan penggadai dan pemegang gadaian dalam pelaksanaan ar-rahnu di Malaysia (Tesis PhD). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Ani Salina Salji. (2016, 30 Mac). Cabaran dalam industri ar-rahnu. Personal Interview. Habib Jewels Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.

Asiah Alkharib Shah, & Salmy Edawati Yaacob. (2016). Skim Ar-Rahnu Koperasi: Kajian Perbandingan antara Ar-Rahnu YaPEIM dan Pos Ar-Rahnu Malaysia (pp. 1 – 18). In Prosiding Konvensyen Kebangsaan Koperasi Patuh Syariah ANGKASA & UKM 2016 (KONSIS 2016). Bangi, Selangor.

BNM. (2016). About Bank Negara Malaysia. Retrieved from http://www. bnm.gov.my/index.php?ch=en_about&pg=en_intro&ac=641&lang=en pada 1 Januari 2016.

Federal of Constitution Malaysia (2010). Jabatan Peguam Negara. Retrieved from http://www.agc.gov. at 1 Januari 2016.

Ibrahim Husain. (2016, 28 Mac). Bidang kuasa SKM terhadap kawal selia ar-rahnu. Personal Interview. Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Kuala Lumpur.

Kamarulzaman Sulaiman. (2013). Konsep dan kaedah al-rahnu di Malaysia. Selangor: Penerbit UiTM.

Kementerian Kewangan. (2012). Minit Mesyuarat bagi membincangkan penggubalan Akta Pemegang Pajak Gadai Islam (ar-rahnu). Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. (12 Ogos 2011). Minit Mesyuarat berhubung Penggubalan Akta Pemegang Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu), 2011. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ( KPKT), Putrajaya.

Khairul Nizan Che Nik. (2016, 25 Mac). Cabaran industri ar-rahnu. Personal Interview. Pos Malaysia Berhad, Kuala Lumpur.

Khoh Joo Bee. (2016, 18 April). Bidang kuasa KPKT terhadap pengawalseliaan ar-rahnu. Personal Interview. Wilayah Persekutuan Putrajaya.

KPKT. (2014). Catatan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal bagi Akta Pajak Gadai Islam (Ar- Rahnu) Bil. 1/2014. Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Marliana Abdullah, Shahida Shahimi, & Abdul Ghafar Ismail. (2016). Operational risk in Islamic banks: Examination of issues. Qualitative Research in Financial Markets 3(2) , 131 – 151.

Mohamad Ali Hasan. (2016, 17 Mac). Cabaran dalam industri ar-rahnu. Personal Interview. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.

Mohamad Nor Suhairy Zainal. (2016, 8 Mac). Cabaran dalam industri arrahnu. Personal Interview. Agro Bank, Kuala Lumpur.

Mohd. Hamdan Adnan. (2005). Pajak gadai dari sudut pengguna. In Kompilasi Prosiding Konvensyen Ar-Rahnu Serantau 2002/2004 (pp. 61 – 74). Kuala Lumpur: Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM).

Mushtak Parker. (2011). Islamic finance gets a boost from SGF. Retrieved from http://arabnews.com/economy/islamicfinance/article231804.ece/ service=print at 1 Julai 2014.

Nor Mohamed Yakcop. (1996). Teori, amalan dan prospek sistem kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Nur Hayati Rasmin, & Ruzian Markom. (2014). An overview on implementation of ar-rahnu in Malaysia. In Proceedings of PERKEM Ke-9 (pp. 561 – 570). Selangor: Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, UKM.

Nurul Huda Md. Yusuff, Azila Abdul Razak, & Fidlizan Muhammad. (2015) Kepatuhan proses gadaian dalam sistem pajak gadai Islam di Malaysia. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 9, 57 – 74.

Salleh Bakar. (2016, 8 Mac). Cabaran dalam industri ar-rahnu. Personal Interview. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Kuala Lumpur.

Selamah Maamor. (2010). The determinants of Islamic pawnshop (ar-rahnu). Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shamsiah Mohamed. (2016, 11 Mac). Cabaran bagi industri ar-rahnu. Personal Interview. Islamic Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Kuala Lumpur.

Suhaimi Mohd. Yusof, & Ahmad Hazim Alias. (2008). Pendekatan membuat keputusan syariah dalam kewangan Islam. Jurnal Muamalat, 151 – 165.

Wan Abdullah, W. A. R. K. (1999). Historical development of pawning practice in Malaysia. Jurnal Pembangunan Sosial, 1, 66 – 80.

Wan Farid Imran Wan A. Latif. (2016, 17 Julai). Cabaran dalam industri arrahnu. Personal Interview. Ar-Rahnu MAIDAM, Kuala Terengganu.

[Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.