Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Azizah Mohd.
([email protected])

Badruddin Hj. Ibrahim
([email protected])

Fakulti Undang-Undang
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Saidi Mohd.
([email protected])

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail

Abstrak

Nafkah merupakan hak isteri yang wujud apabila selesainya akad perkahwinan. Hak ini menjadi jaminan sosial dalam Islam bagi melindungi kemaslahatan wanita yang berkahwin. Walaupun nafkah terbatas atas sebab tertentu seperti kerana isteri tidak taat (nusyuz), tetapi tidak terbatas bagi isteri yang bekerja atau tidak bekerja. Makalah ini membincangkan hak nafkah isteri secara umumnya dan nafkah isteri yang bekerja secara khususnya dalam Islam berdasarkan al-Quran dan sunah; serta pendapat fuqaha berdasarkan empat mazhab, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Perbincangan juga merangkumi peruntukan nafkah serta keadaan apabila hak isteri terhadap nafkah gugur sama sekali dalam undang-undang yang terpakai bagi orang-orang Islam di Malaysia.

Kata kunci: nafkah, isteri bekerja, undang-undang Islam, nusyuz.

Rujukan

Ahmad Hassan, 1993. Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari‘ah and Juridical Norm. Jilid 1. Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University Islamabad.

‘Abdul Fatah ‘Amru, 1998/1418. Al-Siyasah al-Shar’iyyah fi al-Ahwal al- Shakhsiyyah. Edisi 1. Jordan: Dar al-Nafa’is.

Al-Bahuti, Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, 1982/1402. Kashshaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’. Jilid 5. Lebanon: Dar al-Fikr.

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Muhammad Muhsin Khan, 1983. Karya Terjemahan. Bab al-Nafaqah. Jilid VII. Edisi 6. Lahore: Kazi Publication.

Al-Duktur Mustafa al-Khin, Al-Duktur Mustafa al-Bugha, ‘Ali al-Sharji, 2005/1427.

Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madhhab al-Imam al-Shafi’I. Jilid 2. Damshiq: Dar al-Qalam.

Al-Dusuki, al-‘Alamah Shams al-Din Al-Shaikh Muhammad ‘Arafah, 1998/1419. Hashiyah al-Dusuki ‘ala al-Sharh al-Kabir. Jilid 2. Dar al-Fikr, Beirut- Lebanon,.

Al-Kasani, al-Imam ‘Ala al-Din Abi Bakr ibn Mas’ud, 1996/1417. Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-Sharai’. Jilid 4. Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr.

Al-Mubarakfuri, Imam al-Hafiz Abi al-‘Ali Muhammad “Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Rahim, 1965/1375. Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami’ al-Tarmidhi. Edisi Kedua. Jilid 4. Medina: Maktabat al-Salafiyyah.

Al-Sawi, 1995/1415. Ahmad Bulghat al-Salik Li Aqrab al-Masalik ‘Ala al-Sharh al-Saghir. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Suyuti, Jalal al-Dīn ‘Abd al-RaÍmān, 1983/1403. al-Ashbah wa al-naÐā’ir. Beirut: Dār al-Kutub al-‘IlmÊyyah.

Muhammad Ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Shawkani, 1419/1998. Nayl al-Autar. Jilid 6. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma’rifat.

Al-Shirazi, Abi Ishaq Ibrahim ibn ‘Ali ibn Yusof al-Fairuzabada, 1994/1414. Al- Muhadhdhab di Fiqh aL-Imam al-Shafi’i. Jilid 2. Beirut-Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi.

Al-Shirbini, Shams al-Dil Muhammad ibn al-Khatib, 2001/1421. MughNi !l-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’aani alfaz al-Minhaj. Jilid 3. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr,.

Al-Zayla’i, al-Imam Fakhruddin ‘Othman bin ‘Ali, 2000/1420. Tabyin al-Haqaiq.

Jilid 3. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al- Zuhayli, Wahbah, 2004/1425. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 7. Edisi ke-4. Damshiq: Dar al-Fikr.

Ibn ‘Abidin, al-‘Alamah Muhammad Amin bin ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz ‘Abidin al-Dimashqi, 1998/1419. Radd al-Mukhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar al-Ma’ruf bi Hashiyat Ibn ‘Abidin. Jilid 5. Beirut, Lebanon: Dar Ihya

[Baca Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.