Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Pampasan Ganti Rugi Mangsa Kemalangan Jalan Raya: Ke Arah Mengintegrasikan Diat dengan Insurans di Malaysia

(Compensation for Victims of Road Traffic Accidents: Towards an IntegrationofDiatandInsurance in Malaysia)

Siti Zubaidah Ismail

[email protected]

Siti Aisyah Samudin

[email protected]

Jabatan Syariah dan Undang-undang,

Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Abstrak

Kemalangan jalan raya merupakan suatu bencana akibat kecuaian ketika pemanduan. Akibatnya, berlaku kecederaan fizikal dan kerugian harta benda. Akta Pengangkutan Jalan 1987 mewajibkan setiap pemilik kenderaan untuk memiliki polisi insurans bagi melindungi mereka dan pihak terbabit daripada sebarang kerugian. Namun, terdapat juga pihak yang terlibat dalam kemalangan tidak layak mendapat ganti rugi. Timbul persoalan bagaimanakah pengiraan ganti rugi dibuat berdasarkan polisi insurans dan undang-undang yang mengatur kemalangan jalan raya di Malaysia. Artikel ini menganalisis kemungkinan prinsip diat selaku pampasan yang boleh diserap ke dalam kerangka pengenaan ganti rugi berdasarkan kedudukan insurans sebagai ‘aqilah. Kajian dilakukan menggunakan analisis teoretikal. Kajian mendapati syarikat insurans dan polisi insurans kenderaan motor menepati tafsiran ‘aqilah. Dari segi kuantum pampasan, didapati nilai diat lebih tinggi daripada apa-apa yang ditetapkan oleh sistem takaful atau insurans dan Compendium of Personal Injury Awards 2014. Juga dicadangkan agar satu dana permotoran ditubuhkan bagi membolehkan mangsa yang tidak dilindungi oleh insurans mendapat ganti rugi.

Kata kunci: diat, insurans, pampasan, risiko, perlindungan

Abstract

Road traffic accident is a disaster that can happen due to negligence. The accident can cause both physical injuries and property losses. Road Transportation Act 1987 makes it an obligation for all vehicle owners to have policy insurance that covers them from any loss. However, there are still parties involved, apart from the insured, that is not eligible to any compensation. The issue is how the compensation was calculated based on the insurance policy and the law regulating road traffic accident in Malaysia. The article analyses the possibility of integrating the principle of diat into the framework of compensation based on the insurance as ‘aqilah. The research is done based on the theoretical analysis. It is found that insurance company and the motor insurance policy are consistent with the philosophy of ‘aqilah. In terms of quantum of damages, it is found that the value under diat is much higher that those covered both under the insurance/takaful policy and Compendium of Personal Injury Awards 2014. It is also suggested that an automobile fund is set up to assist the unprotected victims.

Keywords: diat, insurance, compensation, damages, risk, protection

RUJUKAN

Abdurrahman Raden Aji Haqqi. (2015). Criminal punishment and pursuit justice in Islamic law. International Journal of Technical Research and Applications (e-ISSN: 2320-8163). Capaian daripada www.Ijtra.Gcom Special Issue 15 (Jan – Feb 2015), p. 5.

Abi Daud, Sulayman ibn al-Ash‘ath al-Azdi. (n.d.). Sunan Abi Daud. Kitab al-Diyat (Bab Diyyat al-A’dha’. no. hadis: 4564).

Ahmad Muhammad Husni. (2012). Kedudukan insurans sebagai pengganti ‘aqilah bagi pembayaran diat dalam kes kemalangan jalan raya menurut undang-undang Islam. International Journal of West Asian Studies, 4(1), p. 6.

Akta Undang-undang Sivil 1956 (Akta 67).

Akta 333.

al-Bahithin, Ya’kub ibn Abd-al-Wahab. (2012). Qaidah al-Adah muhakkamah dirasah nazariyyah ta’siliyyah tatbiqiyyah. Riyadh: Maktabah al-Rushd, pp. 25 – 27.

Albert W. Dzur. (2011). Restorative justice and democracy: Fostering public accountability for criminal justice. Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice, 14(4), 368.

al-Syawkani, Muhammad Ibn Ali. (2004). Nayl al-Autar Sharh Muntaqa al-Akhbar. Beirut: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, p. 1371.

Best lwn Samuel Fox & Co. Ltd. [1952] 2 All ER 394, 396 HL.

Bukhari, Abu ‘Abd Allah Muḥammad ibn Ismailal-Bukhari. (n.d.). Sahih al-Bukhari. Kitab al-Diyat (Bab Janin al-Mar’ah wa anna al-Aql ala al-Walid wa Asabah al-Walid la ala al-Walid. no. hadis, 6058).

Compendium of Personal Injury Awards 2010.

Compendium of Personal Injury Awards (Edisi Baharu). (2014). Ahli Jawatankuasa Pelaksana Bar Council Malaysia.

Ezamshah Ismail. (2017). Development of the takaful industry in Malaysia. Dalam Mohamed Arif Abdul Kareem (Ed.), Islamic finance in Malaysia: Growth & development (pp. 175 – 206). Kuala Lumpur: Pearson Malaysia.

Hilal Faraghli Hilal. (1990). Al-Nizham al-Islami fi tawid al-madhrur min al-jarimah. Riyadh: Dar an-Nashr bi al-Markaz al-Gharib wa al-Tadrib, p. 12.

Info Insurans, Memahami insurans dan takaful. Capaian pada 9 November 2016 daripada laman web Program Pendidikan Bank Negara Malaysia, http://www.insuransceinfo.com.my/_system/media/downloadables/insurans_motor.pdf.

Khan, A. (n.d.). Human ignorance (jahiliyyah): Past & present. The Dialogue, VIII(4), 353.

Kirazli, S. B. T.-I. S. (2011). Conflict and conflict resolution in the pre-Islamic Arab society. Journal of Islamic Studies, 50(1), 35 – 36.

Liow Tiong Lai, Menteri Pengangkutan. A total of 80.6 per cent of the road accidents are caused by human error. Capaian pada 29 Mei 2017 daripada https://www.nst.com.my/news/2017/01/205090/number-fatal-road-accidents-2016-more-7000-lives-lost.

Mohd. Shukri Hanafi. (2013). From jahiliyyah to Islamic worldview: In search of an Islamic educational philosophy. International Journal of Humanities and Social Science, 3(2), 216.

Muhammad Shahidul Islam et al. (2015). Compensation of road accidents in Islamic law: An analysis. Journal of Islam Law and Judiciary, 1(4), 19–34.

Muhammad Suhail Toqush. (2009). Tarikh al-Arab Qabl al-Islam. Beirut: Dar an-Nafais, p. 159.

Paizah Ismail. (2012). Pelaksanaan diat dalam kerangka cabaran fiqh semasa. Jurnal Fiqh, 9(9), 2.

Pre-Contract Examination Insuransce Agent. (2014). Shah Alam: The Malaysian Insuransce Institute.

Pre-Contract Examination Insuransce Agent. (2014). Shah Alam: The Malaysian Insuransce Institute.

Pre-Contract Examination Insuransce Agent. (2009). Kuala Lumpur: The Malaysian Insuransce Institute.

Ramizah Wan Muhammad. (2016). Restorative justice in Islamic criminal legal system. Journal of Islamic Law Review, 12(2), p. 191.

R. K. Nathan. (1998). Nathan on negligence. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn. Bhd., p. 329.

S. Santhana Dass. (2000). Personal injury claims. Petaling Jaya: Alpha Sigma Sdn. Bhd., p. 48.

Salleh Buang. (1999). Undang-undang kecuaian di Malaysia. (Asiah Mohd. Yusof, Terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, p. 328.

Siti Zubaidah Ismail (2012). The modern interpretation of diat formula for the quantum of damages: The case of homicide and personal injuries. Arab Law Quarterly, 26(3), 361 – 379.

Siti Zubaidah Ismail. (2017). Pampasan kecederaan fizikal akibat kecuaian menurut perundangan Islam. Petaling Jaya: International Law Book Services.

The Unified Motor Vehicles Insurance Policy (Edisi ke-3). (2016). Capital Market Authority, the Sultanate of Oman.

Wahbah al-Zuhayli. (1998). Nazariyyat al-daman wa ahkam al-masuliyyah al-madaniyyah wa al-jinaiyyah fi al-fiqh al-Islami dirasah muqaranah. Dimasyq: Dar al-Fikr, p. 235.

[1981] 1 MLJ 295.

[1983] 2 MLJ 324.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.