Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Konsep Kedaulatan Raja-raja Melayu Menurut Kerangka Peribumi

(The Concept of the Sovereignty of the Malay Rulers According to the Indigeneity Framework)

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain

[email protected]

Majlis Ittihad Ummah Malaysia.

Abstrak

Banyak perbahasan tentang prinsip perundangan tanah air mengabaikan konsep kedaulatan yang dijunjung oleh Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, makalah menghuraikan konsep kedaulatan seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 181(1) Perlembagaan Persekutuan berasaskan kerangka peribumi. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif sejarah perundangan. Data terkumpul terdiri daripada sumber primer, sekunder dan temu bual. Hasil kajian mendapati kedaulatan raja-raja Melayu yang berteraskan ajaran Islam tidak pernah terhapus. Pentafsiran tersebut menghuraikan kedudukan sebenar kedaulatan raja-raja Melayu dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, prinsip perundangan dan pelaksanaan sistem politik di Malaysia hendaklah selaras dengan konsep kedaulatan yang diwarisi.

Kata kunci: kedaulatanperibumi, kerangkaperibumi, kedaulatan raja-raja Melayu, kedaulatan Malaysia, Perkara 181(1) Perlembagaan Persekutuan

Abstract

There has been debate over whether Malaysian legal principles have ignored the concept of sovereignty which has been upheld by the Federal Constitution. Hence, this study aims to elaborate the concept of sovereigntyas stipulated in Article 181(1) of the Federal Constitution based on the indigeneity framework. This study employsthe qualitative legal history methodology. The data was collected from primary and secondary sources, as well as interviews. The results reveal that the sovereignty of the Malay rulers is based on Islamic teachings, and has never been abolished. This interpretation reveals the true position of the Malay rulers within the framework of the Federal Constitution. Thus, the legal principles and political system implemented in Malaysia have to be in line with this inherited concept of sovereignty.

Keywords: Indigenous sovereignty, indigeneityframework, sovereignty of Malay Rulers, Malaysian sovereignty, Article 181(1) of the Federal Constitution.

RUJUKAN

Abdul Aziz Bari. (2008). The monarchy: Symbolism, guardianship and stability. Dalam Syed Arabi Idid (Ed.), Malaysia at 50 Achievement & Aspiration. Kuala Lumpur: Thomson Learning, p. 179−192,

Abdul Aziz Bari & Farid Sufian Shuaib, (2009). Constitution of Malaysia: Text and Commentary (Edisi ke-3). Selangor: Prentice Hall.

Abdul Aziz Bari. (2016). Temu bual pada 6 Disember di Dewan Komuniti Taman Cheras Indah, Selangor.

Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim (Tun). (2017). Temu bual (komunikasi personal) pada 5 April. Prinsip Perlembagaan.

Ahmad Syalabi. (1978). Muqaranah al-adyan al-masihiyyah. Kaherah: Nahdah al-Misriyyah.

Aiyar, K. J. (1995). Judicial Dictionary. Allahabad: The Law Book Company (P) Ltd.

Allen, J. de, Stockwell, A. J., & Wright, L. R. (Eds.). 1981. A collection of treaties and other documents affecting the states of Malaysia (Jilid 2). London: Oceana Publications.

Arief Salleh & Yahaya Jusoh. (2015). Tafsir maudhuiy: Politik dan urus tadbir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Blacks Law Dictionary (Edisi ke-6).(1990). Springer, New York.

Bouvier, J. (1856). Bouvier Law Dictionary. Capaian daripada www.constitution.org.

C.O. 537/1530 No. 50823 Part III.

Curzon, L. B. (2007). Dictionary of Law (Edisi ke-6). Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Gillen, M. R. (1994). Paper on the Malay rulersloss of immunity. University of Victoria, Canada.

Greenberg, D. (2012). Stroud’s judicial dictionary of words and phrases (Edisi ke-8). London: Sweet & Maxwell.

Hinsley, F. H. (1986). Sovereignty (Edisi ke-2). Cambridge University Press, London.

Immanuel, W. (2004). World-Systems Analys: An Introduction. Duke University Press, Durham.

Jelani Harun. (2008). Kajian naskhah Undang-undang Adat Melayu di London, (26) Sari, 127 – 148.

Kantorowicz, (2003). The King’s Two Bodies.

Laporan Suruhanjaya Reid, No. 12/957.

Liaw, Yock Fang. (2003). Undang-undang Melaka. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.

M. Ilyas Khan. (1995). Hand book of legal terms & phrases. Karachi: Pakistan Law House.

Mohd. Salleh Abas. (1984). Selected articles and speeches on constitution, law & judiciary. Kuala Lumpur: Malaysian Law Publishers Sdn. Bhd.

Mohd. Salleh Abas. (2015). Prinsip perlembagaan & pemerintahan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Yusof Hashim. (2015). Kesultanan Melayu Melaka (Edisi ke-2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Philpott, D. (2003). Sovereignty. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Capaian pada 5 Mac 2017 daripada https://plato.stanford edu/entries/sovereignty.

Shamsul Amri Baharuddin (2017, 11 Oktober). Temu bual di pejabat KITA. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor,

Simon. (1995). British relations with the Malay rulers from decentralisation to Malayan independence, 1930 1957. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Thio, E. (1969). British policy in the Malay Peninsula 1880 – 1910 (Jilid 1). Singapore: University of Malaya Press.

Wan Ahmad Fauzi. (2017). Konsep kedaulatan watan: Suatu pengenalan. Selangor: Majlis Ittihad Ummah.

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain. (2017). Konsep kedaulatan watan raja-raja Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia menurut sejarah perundangan. Tesis Doktor Falsafah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wheeler, L. R. (1928). The modern Malay. London: George Allen & Unwin.

Che Omar Che Soh lwn Pendakwaraya [1988] 2 MLJ 55.

Govindrao lwn State of M. P., AIR 1982 SC 1201.

Mighell lwn the Sultan Johor [1894] IQB 149.

N. A. Khan lwn Province of Sindh: PLD 1977 Kar 606.

Pahang Consolidated Co. Ltd. lwn The State of Pahang [1933] MLJ 247.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.