Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Perkembangan Undang-undang Pentadbiran Islam

di Negeri Utara Semenanjung 1950 – 2016: Tumpuan pada

Aspek Perundangan Pusaka

(A Study of the Development of the Administration of Islamic Law in the

Northern States of Malaysia 1950-2016: A Focus on Inheritance Law)

Faridah Ahmad

[email protected]

Fauziah Mohd. Nor

[email protected]

Alias Azhar

[email protected]

Kolej Undang-undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa,

Universiti Utara Malaysia.

Abstrak

Artikel ini membincangkan perkembangan undang-undang pentadbiran Islam di negeriutaraSemenanjung Malaysia bermuladarizamanprakemerdekaansehinggapascakemerdekaandengantumpuanpadaaspekperuntukanpusakamenggunakankaedahanalisisdoktrin. Revolusiperundangan Islam yang berlakumulaitahun 1952 sehinggatahun 2016 didapatitidakseimbang. Ketidakseimbanganantaraenakmenpentadbiran Islam negeridenganenakmennegeriditunjukkandalambentukjadualberdasarkanpindaan, penambahbaikandanpemansuhan yang dilakukan yang bersesuaiandengankehendakarusperdana. Hasilkajianmenunjukkanbahawatidakberlakuevolusiperundangan yang dinamikdalampentadbiranpusakaataupewarisansejakzamanprakemerdekaansehinggazamanpascakemerdekaansehinggamenimbulkanpelbagaikonflik.

Kata kunci: hartapusaka, negeriutaraSemenanjung, undang-undangpentadbiran Islam, enakmenpentadbiran Islam, enakmennegeri

Abstract

This article discusses the development of the administration of Islamic Law in the northern states of Peninsular Malaysia from the pre-Independence period until after Independence,with specific focus on laws regarding the provisions for inheritance. Using doctrinal analysis methodology, this article highlights the issues related to the uneven evolution of Islamic laws regarding inheritance from 1952 until 2016 in these states. The discrepancies betweenthe Islamic Administration Enactments and state enactments are presented in a table outlining the differences in terms of amendment, improvement andrepeals in accordance with the requirements of the mainstream.The findings show that there is no dynamic change in the laws regarding inheritance and its administration from the pre-independence era until now, often resulting in inheritance-related conflicts.

Keywords: estate property, Northern States of Peninsular Malaysia, Administration of Islamic Law.

RUJUKAN

Abdul Hamid. (2001, November). Administration of property in Malaysia: A civil law and shariah law perspective. Dalam Seminar on Islamic Property Management, pp. 7–8.

Abdullah Muhammad. (2007). Ke arah penyelesaian harta pusaka yang lebih bersepadu, cepat dan cemerlang. Kovensyen harta pusaka Islam.

Administration of Muslim Law Enactment, Perlis No. 7, 1963.

Administration of Muslim Law Enactment, Kedah, No. 7, 1962.

Administration of Muslim Law Enactment, Pulau Pinang No. 3, 1959.

Administration of Muslim Law Enactment, Selangor No. 3, 1952.

Ahmad Hidayat Buang. (2006). Perkembangan dan isu undang-undang pusaka dan wasiat di Malaysia. Jurnal Mahkamah Syariah.

Ahmad Lakim. (2016, 22 September). Pengurusan dan bidang kuasa kes harta pusaka mahkamah syariah di Malaysia: Cabaran dan transformasi. Dalam Seminar Kebangsaan Tranformasi Pengurusan Harta Pusaka di Malaysia 2016. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Negeri Sembilan.

Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Membangunkan ekonomi ummah menerusi instrumen faraid dan hibah. Jurnal Muamalat, (1) (Ogos, 1429/2008). Dicapai daripada Portal Rasmi Muamalat dan Kewangan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (JAKIM), http://www.islam.gov.my/en/jurnal-muamalat.

Akta Bahasa Kebangsaan 1967 [Akta 32].

al-Ghazaly & Abi Hamid. (2004). Ihya’Ulum al-ddin (Jilid 1). Dar al-Aafaqal-Arabiyyah.

al-Sayuti & Jalaluddin. (2013). Kitab al-ashbah wa an-nadhair. Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah.

Anderson, N. (1976). Law reform in the Muslim world. London: The Athlone Press.

Ariffin Sabirin. (2016, 21 Oktober). Capaian daripada http://www.utusan.com.my/bisnes/ekonomi/

harta-pusaka-tertunggak-rm52-billion-apa-isu-sebenar-1.14665

Berita Harian, 1 Julai 2005.

Enakmen Mahkamah Syariah (Kedah Darul Aman) 2008.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perlis) 2006.

Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam (Kedah Darul Aman) 2008.

Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Perak No. 11, 1965.

Enakmen Perak, No. 6, 1951.

Federal of Malaya Government Gazette, (Perak Section), No. 286 of 1952.

Firi Rahman, Kamaruddin Ngah, Mustafa, Jamaluddin Mustaffa, Rozita Mutalib, & Hilmi Hamzah. (2016). Kelewatan dalam pembahagian harta pusaka. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 2(3).

Government of Perlis Gazette, 26 Mac 1964, Jilid VII, No. 7.

Jabatan Kehakiman Syariah Perak. (n.d.). Capaian daripada http://syariah.perak.gov.my

Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang. (n.d.). Capaian daripada www.jksnpp.gov.my

Jaidi Ahmad. (2016, 11 November). Undang-undang pentadbiran Islam. (Temu bual di Perlis).

JAKIM. (n.d.). Jabatan Kemajuan Islam. Capaian daripada http://www.islam.gov.my/en/jurnal-muamalat

Jasmin Ismail. (2016, 21 Oktober). Undang-undang pentadbiran Ismail. (Temu bual di Pulau Pinang).

Jasni Sulong. (2006). Undang-undang pusaka Islam: Kajian terhadap pembaharuan undang-undang dan aplikasinya di Malaysia. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Jasni Sulong. (2011). Pembaharuan undang-undang pentadbiran pusaka Islam. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia

Kamaruslan Mustapha. (2016, 21 Oktober). Undang-undang pentadbiran Islam. (Temu bual di Kedah).

Khairy Kamaruddin & Azwan Abdullah. (2016). Amalan dan pembahagian faraid di Malaysia. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 2(3).

(2016, 1 Februari). Ucapan perasmian forum dan taklimat harta berhubung dengan pengurusan harta pusaka kecil Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar oleh Datuk Ir. Hamim bin Samuri, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar di Tangkak, Johor Bharu pada 31 Januari 2016.

Mohd. Ridzuan Awang. (1994). Konsep undang-undang tanah Islam: Pendekatan perbandingan. Shah Alam: Hizbi Sdn. Bhd.

Noor Aziah. (2013). Pengenalan kepada sistem perundangan di Malaysia. Selangor: International Law Book Services.

Othaman Ishak. (1981). Fatwa dalam perundangan Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Perlembagaan Persekutuan.

Portal rasmi e-Syariah. (n.d.). Capaian daripada www.esyariah.gov.my

Ridzuan Yusof. (2016, 21 November). Undang-undang Islam. (Temu bual di Perak).

Siti Mashitoh Mahamood. (2006). Bidang kuasa pentadbiran harta pusaka di Malaysia: Perspektif perundangan syariah dan sivil. Dalam Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta dalam Islam. Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM dan Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah.

Surat Nik Salina Nik Idris, Ketua Jabatan, Jabatan Komunikasi Korporat Kumpulan, Amanah Raya Berhad, Tingkat 11, Wisma Amanah Raya, No. 2, Jalan Ampang, 50508 Kuala Lumpur, Malaysia. Jumlah mengikut fail yang dimasukkan dalam akaun khas “Wang Menunggu Dituntut” rujuk ARB/GCCD/MUFTI KEDAH/2017/01/BIL 25-BBA bertarikh 24 Januari 2017.

Surat Syeikh Abdul Ghani bin Othman, Setiausaha, Jawatankuasa Penggubalan dan Penyemakan Undang-undang Majlis Agama Islam Kedah, AGAMA(K) 52 Jilid 7(42) bertarikh 1 November 2016 bersamaan 1 Safar 1438.

Zaini Nasohah. (2004). Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia sebelum dan menjelang Merdeka. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) Sdn. Bhd.

Zakat Enactment, No. 4, 1950.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.