Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Nasrul Hisyam Nor Muhamad
([email protected])

Fakulti Tamadun Islam
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Abstrak

Makalah ini membincangkan isu pindah milik harta bercagar di institusi kewangan dan mengutarakan cadangan penyelesaiannya dari perspektif undang-undang Islam. Bagi tujuan tersebut kedudukan pindah milik harta bercagar berdasarkan undang-undang di Malaysia dibincangkan terlebih dahulu. Dua mekanisme dicadangkan bagi memastikan harta bercagar di institusi kewangan boleh diagihkan secara berkesan oleh pemilik harta (pelanggan di institusi kewangan berkenaan). Mekanisme wisayah dan janji hibah sangat berpotensi sebagai instrumen agihan harta bercagar yang efisien dalam konteks pemilik harta itu sendiri boleh menentukan benefisiari yang bakal menerima harta tersebut. Walau bagaimanapun, persefahaman dan kerjasama daripada pihak institusi kewangan, yang membiayai pembelian harta tersebut, juga penting bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan mekanisme tersebut.

Kata kunci: pindah milik harta bercagar, undang-undang Islam, wisayah, janji hibah

Rujukan

‘Abd al-Karim Zaydan, 2003. Al-Madkhal li Dirasat al-Shari‘ah al- Islamiyyah. Beirut: Mu’assasat al-Risalah.

‘Abd al-Razzaq al-Sanhuri, t.th. Al-Wasit fi Sharh al-Qanun al-Madani. Jilid 2. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

‘Ali Haydar, t.th. Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Abdul Rashid Hj. Abdul Latif, 1986. Wasiat dalam Islam: Pengertian dan Kedudukannya di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abi Bakr Mas‘ud al-Kasani, 2003. Badai‘ al-Sanai‘ fi Tartib al-Sharai‘. Jilid 8. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ Muhammad.

‘Arafah al-Dusuqi, 2005. Hashiyah al-Dusuqi ‘ala al-Sharh al-Kabir. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Aharon Layish, “The Maliki Family Waqf According to Wills and Waqfiyyat” dlm. Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Jilid 46, 1983.

Ahmad Hidayat Buang, 2005. “Perkembangan dan Isu-isu Undang-undang Pusaka dan Wasiat di Malaysia” dlm. Ahmad Hidayat Buang (ed.), Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ahmad Hidayat Buang, 2007. “Prinsip dan Pelaksanaan Hibah” dlm. Ahmad Hidayat Buang (ed.), Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ahmad Zahid Hamidi, “Membangun Ekonomi Ummah Menerusi Instrumen Faraid dan Hibah” dlm. Jurnal Muamalat Bil. 1, 2008.

Amir ‘Abd al-‘Aziz, 1999. Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah. Jilid 3. Kaherah: Dar al-Salam.

Asaf A. A. Fyzee, 1974. Outlines of Muhammadan Law. Delhi: Oxford University Press.

Badran Abu al-‘Aynayn Badran, 1985. Al-Mawarith wa al-Wasiyyah wa al-Hibah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah wa al-Qanun. Iskandariyah: Mu’assasah Shabab al-Jami‘ah.

Badran Abu al-‘Aynayn Badran, t.th. Tarikh al-Fiqh al-Islami wa Nazariyyat al-Milkiyyah wa al-‘Uqud. Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah.

David S. Powers, “The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach” dlm. Arab Law Quarterly 8:1, 1993.

Faiz Badruddin Tyabji, 1968. Muslim Law. Bombay: N.M Tupathi Private Ltd.

Hiroyuki Yanagihashi, “The Doctrinal Development of Marad al-Mawt in The Formative Period of Islamic Law” dlm. Islamic Law and Society 5:3, 1998.

Ibn Qudamah Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din ‘Abd Allah bin Ahmad, t.th. Al-Mughni. Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr.

Jalal al-Din ‘Abd Rahman al-Suyuti, t.th. Al-Ashbah wa al-Naza’ir. t.t.: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.

John R. Bowen, “You May Not Give It Away How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence” dlm. Islamic Law and Society 5:3, 1998.

Kamal Hamdi, 1987. Al-Mawarith wa al-Hibah wa al-Wasiyyah. Iskandariyah: Dar al-Matbu‘ah al-Jami‘iyyah.

Lucy Carroll, “Life Interests and Inter-Generational Transfer of Property Avoiding The Law of Succession” dlm. Islamic Law and Society 8:2, 2001.

Mahmud Mat, Dato’ Sir, “Land Sub-Division and Fragmentation” dlm. Intisari, 1:2, 1962.

Majallah Majma‘ al-Fiqh al-Islami,1990. Jilid 1, Bil. 6, hlm. 585.

Mary George, 2005. Undang-undang Amanah Malaysia. Petaling Jaya: Sweet & Maxwell Asia.

Md. Saleh Haji Md. @ Haji Ahmad, 2004. “‘Urf dan Adat Semasa di Malaysia sebagai Asas Penentuan Hukum yang Tidak Dinaskan” dlm. Paizah Hj. Ismail dan Ridzwan Ahmad (ed.), Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Mohd. Ridzuan Awang, 1994. Undang-undang Tanah Islam: Pendekatan Perbandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad al-Sharbini al-Khatib, 2005. Mughni al-Muhtaj. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad ‘Isa al-Tirmidhi, t.th. Sunan al-Tirmidhi. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif.

Muhammad Isma‘il al-Shawkani, 1999. Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al- Akhbar min Ahadith Sayyid al-Akhyar. Jilid 6. Al-Mansurah: Maktabat al-Iman.

Muhammad Idris al-Shafi‘i, 1990. Al-Umm. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Qadri Basha, 2006. Al-Ahkam al-Shar‘iyyah fi al-Ahwal al- Shakhsiyyah. Jilid 1. Kaherah: Dar al-Salam.

Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti, 1966. Dawabit al-Maslahah fi al- Shari‘ah al-Islamiyyah. Damshiq: Al-Maktabah al-Umawiyyah.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Bidang Kuasa Hibah di Mahkamah Syariah di Malaysia” dlm. Shariah Journal 16:2, 2008.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Elemen Qabd (Pindahan Milikan) dalam Hibah: Analisis Terhadap Keperluan dan Pelaksanaannya Mengikut Perspektif Undang-Undang Islam” dlm. Shariah Journal 17:2, 2009.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Janji Hibah: Analisis Mengikut Perspektif Undang-Undang Islam dan Potensi Pelaksanaannya sebagai Alternatif kepada Penyelesaian Pusaka di Malaysia” dlm. KANUN, 22:4, Disember 2010.

Norman Anderson, 1976. Law Reform in The Muslim World. London: The Athlone Press.

Nu‘man ‘Abd al-Razzaq al-Samarra‘i, 1983. Tasarrufat al-Marid Marad al-Mawt fi al-Shari‘ah wa al-Qanun. Riyadh: Dar al-‘Ulum.

Pawancheek Marican, “Islamic Law of Bequests in Malaysia: The Two Principle Restrictions”, [2005] 4 MLJ, lxxiv.

Utusan Malaysia, 31 Mac 2011.

Wahbah al-Zuhayli, 1998. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami. Damsyik: Dar al-Fikr.

[Baca Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.