Jurnal Kanun

Just another WordPress site

PELAKSANAAN HIBAH AMANAH  SEBAGAI SUATU INSTRUMEN  PENGURUSAN HARTA ISLAM DI MALAYSIA

(Execution of Hibah Amanah as an Instrument of Islamic Property Management in Malaysia)

Akmal Hidayah Halim

[email protected]

Tajul Aris Ahmad Bustami

[email protected]

Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim,

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Abstrak

Penggunaan hibah amanah menjadi salah satu alternatif untuk merancang pengurusan harta Islam di Malaysia. Hibah amanah memberikan ruang kepada pemberi hibah untuk mengekalkan kawalan penuh terhadap harta hibah semasa hayat, manakala penerima hibah akan memperoleh harta tersebut hanya selepas kematian pemberi hibah. Keadaan ini secara zahirnya dilihat tidak konsisten dengan prinsip hibah, wasiat, amanah dan pusaka Islam kerana pemberi hibah tidak melepaskan hak dan faedah terhadap harta yang dihibahkan semasa hidupnya, walaupun penerima hibah merupakan seseorang yang mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Makalah ini membincangkan hibah amanah dan kedudukannya sebagai salah satu instrumen pelupusan harta mengikut hukum syarak dan perundangan di Malaysia supaya setiap pihak berhak mendapat haknya mengikut undang-undang Islam.

Kata kunci: hibah, amanah, wasiat, pusaka, hibah ruqba, Muslim

Abstract

The use of hibah amanah has become an alternative in the Islamic property management in Malaysia. Hibah amanah enables a donor to have control over his/her property during his/her lifetime and the donee or beneficiary can only benefit from it upon the death of the donor. On the surface, hibah amanah seems to be inconsistent with the Islamic rules of hibah, wills, trust and inheritance as the donor does not give up his rights or possession of the property during his lifetime even though the donee has the legal capacity to own and manage his property. Hence, this article seeks to examine the implementation of hibah amanah by Muslims in Malaysia and its legality as an instrument of property distribution in Islamic law so that the rights of every entitled person in one’s estate may be ascertained and protected.

Keywords: hibah, trust, wills, inheritance, hibah ruqba, Muslim

RUJUKAN

(1862) 4 De G.F. & J. 264 pp. 274-275.

(1874) LR 18 Eq 11.

[1965] 2 MLJ 1 ms 3.

[1987] 2 MLJ 74 pp. 131.

[2006] 3 CLJ 616.

Abdul Aziz Mohammed Zaid (1986). The Islamic law of Bequest (p. 70). Scorpion Publishing Ltd.

Akmal Hidayah Halim (2011). The Legality of a Living Trust as an Instrument for Islamic Wealth Management: A Perspective. IIUM Law Journal, 19(1), 35-50.

al-Bukhari (1979). Sahih al-Bukhari (Jilid 4) (p. 6). (Muhammad Muhsin Khan, Terj.). Kazi Publication.

al-Nawawī (1977). Minhaj-at-Talibin, A Manual of Muhammadan Law According to the School of Shafi’i (p. 234) (E.C. Howard, Terj.). Law Publishing Co.

al-Nawawi, Mahy al-Dīn Abī Zakarīyya Yahya ibn Sharaf, 1986. Minhaj al-Talibīn: A Manual of Muhammadan Law According to the School of Shafi’i (p. 260).

Dato’ Kadar Shah Tun Sulaiman lwn Datin Fauziah Haron [2008] 7 MLJ 779.

David Pearl (1979). A Textbook on Muslim Law (p. 158). London: Croom Helm.

David J. Hayton. Underhill and Hayton law relating to trusts and trustees (Edisi ke-15) (p. 125). Butterworths.

Jamal J. Nasir (1990). The Islamic Law of Personal Status (p. 282). London: Graham and Trotman.

Jariah binti Yahya & 3 Lagi lwn Nor Hasiah binti Harun (2010) Jurnal Hukum, 31, 81.

Lee Ing Chin & Ors lwn Gan Yook Chin & Anor [2003] 2 CLJ 19, 63.

Lucy Caroll (1994). Definition and Interpretation of Muslim Law in South East Asia: The Case of Gifts to Minors. Islamic Law and Society. BRILL 1(1), 88.

Lucy Caroll (2001). Life Interest and Inter-Generational Transfer of Property Avoiding the Law of Succession. Islamic Law and Society, 8(2), 254.

Mary George (1999). Malaysian Trust Law (p. 78). Selangor: Pelanduk Publication.

Md. Habibur Rahman (2012). A Juristic Analysis on Hibah al-Umra and Al-Ruqba and Their Applications to The Joint Tenancy and Disbursement of Takaful Benefit. Kertas kerja dalam Seminar of Contemporary Fiqh: Issues and Challenges, Disember 2012, International Islamic University Malaysia.

Mohd. Kamil Ahmad dan Joni Tamkin Borhan (2017). Penggunaan Hibah Bersyarat (Berta’liq) dalam Masalah Pembahagian Manfaat Takaful: Analisis Hukum. Jurnal Syariah, 25(1), 51-74.

Mohd. Nasir Ali dan Aminuddin Adnan (2016). Hibah Amanah Hartanah dlm. E-proceeding of International Conference on Aqidah, Dakwah dan Shariah 2016 (p. 12159). Academy of Islamic Studies, KUIS: Selangor,

Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali al-Syarbaji (2004). Al-Fiqh al-Manhaji Kitab Fikah Mazhab Syafie (pp. 1137-1140) (Solehan Ayub, Terj.). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali Al-Syarbaji (2014). Al-Fiqh al-Manhaji Muamalat dan Kewangan Islam dalam Fiqh al-Syafi’i (pp. 367-368) (Zulkifli Mohamad al-Bakri, Terj.). Selangor: Darul Syakir Enterprise.

Nazrul Hazizi Noordin, Muhammad Issyam Ismail, Muhammad Abd Hadi Abd Rahman, Siti Nurah Haron dan Adam Abdullah (2016). Re-evaluating the practice of hibah trust in Malaysia, Humanomics, 32(4), 418 – 436.

Noel J. Coulson (1971). Succession in the Muslim Family (pp. 1 dan 241). Cambridge Eng: University Press.

Othman Yaacob (2006). Pembentukan Trust Hibah sebagai Alternatif Perancangan Harta dlm. Siti Mashitoh Mahamood (Ed.). Harta Amanah Orang Islam di Malaysia Perspektif Undang-Undang dan Pentadbiran (p. 172). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Perlembagaan Persekutuan, Jadual 9, Senarai Negeri.

Perlembagaan Persekutuan, Jadual 9, Senarai Persekutuan.

Re Man bin Mihat, Surat Ikatan  [1965] 2 MLJ 1.

Sayyid Qutb (2000). Tafsir Fi Zilal al-Quran (Jilid 1) (p. 369) (Yusoff Zaky Haji Yacob, Terj.) Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Tajul Aris Ahmad Bustami (2004). Pentadbiran Wasiat Orang Islam di Malaysia: Perkembangan dan Permasalahan, 16(1), 1-19.

Tajul Aris Ahmad Bustami (2007). Penghakiman Kes Wasiat Orang Islam: Satu Analisa dlm. Mahamad Arifin et al. Pentadbiran Undang-undang Islam Malaysia (pp. 178-206) (Jilid 12). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,

Tajul Aris Ahmad Bustami (2009). Undang-undang Wasiat Orang Islam di Malaysia: Sejarah dan Perkembangannya dlm. Akmal Hidayah Halim et al. Undang-Undang Harta dan Amanah (pp. 111-122). Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa.

Wan Abdul Halim Wan Harun (2006). Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka (p. 30). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Naimah lwn Wan Mohamad Nawawi [1974] 1 MLJ 41.

www.asnb.com.my

Yusuf Sani Abubakar, Muhammad Anowar Zahid dan Ruzian Markom (2013). Effect of Nomination under the Islamic Financial Services Act 2013: Is it a return to the decisions of Re: Man bin Mihat Decd and Bahadun bin Haji Hassan?. 1st Insurance and Takaful International Symposium 2013, The Malaysian Insurance Institute, Kuala Lumpur.

Zanani binti Mohd Noor lwn Awang bin Merah dan Satu Yang Lain (2008), 26, JH 241, 249.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.