Jurnal Kanun

Just another WordPress site

MEMELIHARA KEMURNIAN AKIDAH DAN AMALAN MUSLIM: PERANAN

DAN CABARAN INSTITUSI MUFTI DALAM ERA GLOBALISASI

(Protecting the Purity of Muslims’ Belief and Deeds: The Role and Challenges of the Institution of Mufti in the Era of Globalization)

Mohd. Hisham Mohd. Kamal

[email protected]

Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim,

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Abstrak

Makalah ini membicarakan peranan institusi mufti mengeluarkan fatwa untuk memurnikan akidah dan amalan Muslim pada era globalisasi yang kian mencabar.  Di Malaysia, hanya aliran Ahli Sunah Waljamaah yang diterima oleh undang-undang. Atas premis ini, ajaran yang bertentangan akan difatwakan sebagai sesat dan oleh yang demikian dilarang. Dicadangkan juga sifat yang sepatutnya dimiliki oleh golongan pewaris para nabi dan beberapa saranan bagi menjayakan lagi peranan institusi mufti di Malaysia.

Kata kunci: mufti, akidah, amalan, Malaysia, globalisasi

Abstract

This article discusses the role of the institution of mufti in Malaysia in ensuring the sanctity of Muslims’ belief and the rightfulness of their deeds in this challenging era of globalization.  This role is closely related to the function of mufti in issuing fatwa or decrees.  In Malaysia, only the Sunnah wa al-Jama‘ah school is acceptable by law.  It is on this premise that contrary teachings are determined by way of fatwa as deviant and thus prohibited. Proper attributes of the successors of the prophets are identified, and suggestions are provided so that the institution of the mufti will be more effective and meaningful.

Keywords: mufti, akidah (Islamic belief), deeds, Malaysia, globalization

RUJUKAN

Abdul Aziz Bari (2005). Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.

Abdul Monir Yaacob (2006). Kepelbagaian Fatwa: Kekuatan atau Kelemahan? dlm. Abdul Samat Musa et al. (Ed.). Prinsip dan Pengurusan Fatwa di Negara-negara ASEAN.  Nilai: World Fatwa Management and Research Institute (INFAD), Islamic University College of Malaysia (KUIM), pp. 191-214.

Abdul Samat Musa et al. (Ed.). (2006).  Prinsip dan Pengurusan Fatwa di Negara-Negara ASEAN.  Nilai: World Fatwa Management and Research Institute (INFAD), Islamic University College of Malaysia (KUIM).

Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash‘ath al-Sajastani al-Azadi (1419H/1998). Sunan Abi Dawud.  Beirut: Dar Ibn Hazm.

Abu Zahrah, Muhammad (t.th.). al-‘Uqubah.  Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Ahmad Hidayat Buang (2011). Fatwa Ajaran Sesat dari Sudut Undang-undang dan Cabaran Pembanterasannya di Malaysia. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa 2, 27-47.

Ahmad Hidayat Buang (2006). Ke Arah Penyelarasan Fatwa: Masalah, Kemungkinan dan Cara Penyelesaian. dlm. Abdul Samat Musa et al. (Ed.). Prinsip dan Pengurusan Fatwa di Negara-negara ASEAN. Nilai: World Fatwa Management and Research Institute (INFAD), Islamic University College of Malaysia (KUIM), pp. 25-53.

Ahmad Hidayat Buang (2004). Analisis Fatwa-fatwa Syariah di Malaysia. dlm. Ahmad Hidayat Buang (Ed.). Fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 163-180.

Akbar Shah Najeebabadi (2000). The History of Islam (Jilid 1). Disemak oleh Safi-ur-Rahman Mubarakpuri. Abdul Rahman Abdullah dan Muhammad Tahir Salafi (Ed.) Riyadh, Houston, New York, Lahore dan Dhaka: Darussalam.

al-Bukhari, Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Isma‘il (1419H/1999). Sahih al-Bukhari.  Riyadh: Dar al-Salam li-al-Nashr wa-al-Tawzi‘.

al-Shawkani, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad (1418H/1998). Fath al-Qadir al-Jami‘ bayn Fannay al-Riwayah wa-al-Dirayah min ‘Ilm al-Tafsir (Jilid 1, 4, 5). Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

al-Shawkani, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad (t.th.). Nayl al-Awtar (Jilid 7). Beirut: Mu’assasat al-Tarikh al-‘Arabi.

al-Tabari, Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir (1998).  Tarikh al-Tabari al-Ma‘ruf bi-Tarikh al-Umam wa-al-Muluk (Jilid 3). ‘Abda’ ‘Ali Mahana (Ed.). Beirut: Mu’assasat al-A‘lami li-al-Matbu‘at.

al-Qardhawi, Yusuf (2001). Jarimah al-Riddah wa ‘Uqubat al-Murtad fi Daw’ al-Qur’an wa-al-Sunnah.  Beirut: Mu’assasat al-Risalah.

al-Qurtubi, Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari (t.th.). al-Jamili-Ahkam al-Qur’an (Jilid 3). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Zuhayli, Wahbah (2003). Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa-al-Shari‘ah wa-al-Manhaj (Jilid 12, 15). Damsyik: Dar al-Fikr.

Ezad Azraai Jamsari, Mohd. al-Adib Samuri, Salmy Edawaty Yaacob, Noor Aziah Mohd. Awal, Izhar Ariff Mohd. Kashim dan Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari (2001).  Penetapan Mazhab Ahli Sunnah Wa al-Jamaah Sebagai Definisi Islam di Malaysia: Hak Penyebaran Agama bagi Kumpulan Agama Minoriti. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat 15, 31-42.

Farawahida Mohd. Yusof (2011). Fatwa: Keberkesanannya Memerangi Ajaran Sesat di Malaysia. Johor: UTM Press.

Farid Sufian Shuaib, Tajul Aris Ahmad Bustami dan Mohd. Hisham Mohd. Kamal (2010) (Edisi ke-2). Administration of Islamic Law in Malaysia: Text and Material. Kuala Lumpur: LexisNexis.

Faruqi, Shad Saleem (2007, 2 Mei). Separating Fact from Fiction. The Star. p. N41.

Haji Hasan Saleh dan Muhammad Nur Manuti (1980, 15 Mac). Tuan Mufti As-Sheikh Al-Haj Ahmad bin Al-Sheikh Muhammad Said Al-Dandarawi (1910-1964). Majlis Memperingati Tokoh Ulama Silam yang ke-V anjuran Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 15 Mac (pp. 3-14).

Haji Mohd. Sanusi Mahmood (1984). The Role of the Mufti in the Administration of the Court System. Syariah Law Journal, 53-61.

Hussain, Shaikh Shaukat (2001). Human Rights in Islam (Edisi ke-3). New Delhi: Kitab Bhavan.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Isma‘il (1420H/2000). Tafsir al-Qur’an al-‘Azim (Jilid 1, 4, 5). Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Mahbubul Islam, ABM (2002). Freedom of Religion in Shari‘ah: A Comparative Analysis.  Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

Mahmud Saedon A. Othman (1996). Institusi Pentadbiran Undang-undang dan Kehakiman Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmud Saedon Awang Othman (1980). Tuan Haji Ahmad bin Mohd Said: Pemimpin al-Tarikat al-Ahmadiyyah al-Rashidiyyah al-Dandarawiyyah. Majlis Memperingati Tokoh Ulamak Silam yang ke-V, anjuran Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 15 Mac, pp. 17-43.

Mohammad Hashim Kamali (2006). An Introduction to Shari‘ah. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.

Mohammad Hashim Kamali (2001). The Johor Fatwa on Mandatory HIV Testing. IIUM Law Journal, 9, 99-116.

Mohd. Daud Bakar (1997). Instrumen Fatwa dalam Perkembangan Perundangan Islam. Jurnal Syariah, 5(1), 1-14.

Mohd Hisham Mohd Kamal (2013). Meaning and Method of Interpretation of Sunnah in the Field of Siyar: A Reappraisal. dlm. Marie-Luisa Frick dan Andreas Th. Muller (Ed.). Islam and International Law: Engaging Self-Centrism from a Plurality of Perspectives (pp. 64-80). Leiden dan Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Mohd. Hisham Mohd. Kamal (2012). Freedom of Religion, Apostasy and Blasphemy in Islam. dlm. Abdul Ghafur Hamid @ Khin Maung Sein (Ed.). Human Rights Law: International, Malaysian and Islamic Perspectives (pp. 433-445). Selangor, Malaysia: Sweet and Maxwell Asia.

Mohd. Hisham Mohd. Kamal (2009). Kebebasan Beragama dan Isu Riddah dari Perspektif Syariah. dlm. Mohd. Hisham Mohd. Kamal dan Shamrahayu A. Aziz (Ed.). Isu-isu Kebebasan Beragama dan Penguatkuasaan Undang-undang Moral (pp. 53-82). Selangor: Jabatan Undang-undang Islam dan Pusat Undang-undang Harun M. Hashim.

Mohd. Hisham Mohd. Kamal (2009). Office of the Mufti in Malaysia: Legal History and Constitutional Role. Shariah Law Reports, 4, 65-89.

“Mufti pengampu kerajaan, tak bebas bersuara, bidas Dr M”, http://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2017/01/07/mufti-pengampu-kerajaan-tak-bebas-bersuara-bidas-dr-m/. Capaian pada 7 Mac, 2017.

Norida Omar (1984/85). Majlis Agama Islam Negeri Sembilan 1950-1982 (Tesis tidak diterbitkan). Jabatan Sejarah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Othman Ishak (1981). Fatwa dalam Perundangan Islam. Shah Alam: Fajar Bakti.

Said Ibrahim (1998). Jinayah Murtad dari Sudut Hukum Syara’ dan Perundangan Islam.  Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah.

says.com/my/news/senator-datuk-noriah-mahat-minta-kementerian-dalam-negeri-haram-karya-buku-syiah.Capaian pada 6 Mac 2017.

usahmadawang.blogspot.my/2009/08/krisis-politik-perak-ahmad-awang.html. Capaian pada 7 Mac 2017.

Uthman El-Muhammady (2006). Kaedah-kaedah dan Adab-adab Mengeluarkan Fatwa. dlm. Abdul Samat Musa et al. (Ed.). Prinsip dan Pengurusan Fatwa di Negara-Negara ASEAN (pp. 1-18). Nilai: World Fatwa Management and Research Institute (INFAD), Islamic University College of Malaysia (KUIM).

Uthman El-Muhammady. Konspirasi Intelektual Serang Institusi Mufti. uthman-elmuhammady.blogspot.com. Capaian pada 27 Mac 2008.

www.asnb.com.my>pdf>media>harus. Capaian pada 6 Mac 2017.

www.muftins.gov.my/idex.php/arkib2/himpunan-fatwa/169-fatwa-mufti-negeri-sembilan/526-aurad-muhammadiah. Capaian pada 2 Mac 2017.

www.muftins.gov.my/idex.php/arkib2/himpunan-fatwa/169-fatwa-mufti-negeri-sembilan/867-penyelewangan-ajaran-taslim-qadiani-syiah. Capaian pada 2 Mac 2017.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.