Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Mohd. Badrol Awang
([email protected])

Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Abstrak

Makalah ini bertujuan menjustifikasikan amalan ijtihad dan mencadangkan beberapa pendekatan dalam pentadbiran kehakiman Islam terutamanya semasa proses penghakiman berlangsung. Makalah ini membincangkan tabiat semula jadi kehakiman itu sendiri dan hubungannya dengan ijtihad. Desakan daripada sarjana kehakiman agar aplikasi ijtihad dihidupkan kembali dalam kehakiman Islam juga diutarakan. Pada masa yang sama, keputusan kes mahkamah yang berorientasikan ijtihad diketengahkan untuk menyokong pendekatan ijtihad yang dicadangkan.

Kata kunci: ijtihad, sistem kehakiman Islam

Rujukan

Al-Quran, t.th. Pustaka Darul Iman: Kuala Lumpur.

Ab. Latif Muda et al., 2000. Perbahasan Kaedah-kaedah Fiqh. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Abdullah @ Alwi Hj. Hassan, 2001. “Penyelidikan Asas Kemantapan Pengajian Syariah” dlm. Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid (ed.) Dinamisme Pengajian Syariah. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Ibnu al-Qayyim, 2006. I`lam al-Muwaqqi`in. Jilid 4. Kaherah: Dar al-Hadis.

Abdul Karim Ali et al., “Ketokohan Yusuf Al-Qaradawi dan Sumbangannya dalam Bidang Hadis: Perbincangan Mengenai Pandangannya dalam Pembahagian Sunah kepada Tasyri`iyyah dan Ghayr Tasyri`iyah” dlm. Al-Bayan Juornal of al-Qur`an & al-Hadith Jilid 5, 2007.

Abdul Karim Zaidan, 1997. Nizam al-Qada` fi al-Syari`at al-Islamiyyah,  Beirut: Muassasah al-Risalah.

Abdul Rahman Shafie [1998], 6 MLJ 611.

Abu Ishaq al-Syatibi, 2006. Al-Muafaqat fi Usul al-Syariah. Disunting oleh al-Shiekh `Abdullah Daraz. Jilid 2, Kaherah: Maktabah Dar al-Hadis.

Abu Zuhrah, 1997. Usul al-Fiqh. Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi.

Ahmad Muhammad al-Zarqa`, 1998. Syarh al-Qawa`id al-Fiqhiyyah. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Ahmad Ibrahim, 1997. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993.

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984.

Al-Mawardi, 2006. Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Kaherah: Dar al-Hadis.

Al-Syafii, 1979. Al-Risalah, disunting oleh Ahmad Muhammad Shakir, cet. 2, Kaherah: Maktabah Dar al-Thurath.

Azizan Marzuki lwn Maharum Abdullah [2005] 1 CLJ (sya) 453.

Mahazir fi al-Fahm wa al-Tafsir. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1422H/2001M.

Enakmen Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985.

Hasbi al-Siddieqy, 1971. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam. Djakarta: Penerbit Bulan Bintang

Khurshid Jan lwn Fazal Dad, P.L.D. 1964 Lah. 558.

Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid, 2001. “Hukum Islam Semasa bagi Masyarakat Malaysia yang Membangun” dlm. Abdul Karim Ali et al. (ed.) Hukum Islam Semasa: Bagi Masyarakat Malaysia yang Membangun. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Mahmud Saedon A. Othman, 1996. Institusi Pentadbiran Undang-undang dan Kehakiman Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmud Saedon A. Othman, 1997. “Peguam Syarii: Cabaran dan Penyelesaiannya” dlm. Al-Ahkam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Md. Ali lwn Roslina Mohd. Yusof [2004] CLJ (Sya) 116.

Mohamad Kamil Hj. Abdul Majid, “Ijtihad Kontemporari: Beberapa Pandangan Yusof al-Qaradawi” dlm. Jurnal Syariah 1:2 Julai 1993. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM).

Muhammad lwn Azizah, 1979. 1 JH 79

Muhammad Mustafa al-Shalabi, 1977. Ahkam al-Usrah fi al-Islam- Dirasat

Muqaranat Bayna Fiqh al-Madzahib al-Sunniah wa al-Mazhab al- Ja`fari wa al-Qanun. Beirut: Dar al-Nahdah al-`Arabi.

Muhammad Na`im Yasin, 2005. Nazariyyat al-Da`wa baina al-Syariah al-Islamiah wa Qanun al-Murafa`at al-Madaniah wa al-Tijariah. Dar al-Nafa’is.

Muhammad Riaz lwn Federal Government, P.L.D. 1980 F.S.C.I.

Mohd. Badrol Awang, 2008. “Impak Ahmad Ibrahim Terhadap Pengajian Undang-undang Islam di Malaysia”. Tesis Sarjana Syariah. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM).

Mohd. Daud Bakar, 2001. “Hukum Islam antara Prinsip Syariah dan Perbendaharaan Fiqh” dlm. Abdul Karim Ali et al. (ed) Hukum Islam Semasa: Bagi Masyarakat Malaysia yang Membangun. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Mustafa El-Rafi`e, t.th. Islam yang Dinamik Bukan Statik. Kuala Terengganu: Yayasan Islam Terengganu. Terjemahan oleh Ismail Mohd. Hassan.

Mustafah Batcha lwn A. Habeba Abd. Rahman [2004] CLJ (sya) 152.

Nadiah Sarif al-Umari, 2004. Al-Ijtihad wa al-Taqlid fi al-Islam. Beirut: Muassasah al-Risalah.

N.K. Singh et. al. (ed.), (200). Encyclopaedic Historiography of the Muslim World. Dehli: Global Vision Publishing House.

Norsiah Arshad lwn Marsum Paing (2005) 1 CLJ (sya) 214

Rahimin Affandi Abd Rahim, 2004. “The Concept of Taqlid in the Reformist`s Point of View” dlm. Jurnal Fiqh, Bil. 1, Januari 2004.

Re Mohd. Hussin Abdul Ghani & Satu lagi [2004] CLJ (Sya) 251.

Salleh Buang, “Penghukuman: Satu Panduan Ringkas” dlm. Jurnal Hukum Jilid VI/I, 1998.

Suwaid Tapah, “Undang-undang Pentadbiran Fatwa di Malaysia” dlm. Jurnal Syariah 1:2, Julai 1993, 1993.

Yusuf al-Qaradawi, 1997. Fiqh al-Daulah fi al-Islam. Kaherah: Dar al-Syuruk.

Yusuf al-Qaradawi, 2002. Ijtihad dalam Syariat Islam. Terjemahan. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn. Bhd.

Yusuf al-Qaradawi, 2002. Al-Marja`iyyah al-`Ulya fi al-Islam li al-Qur`an wa al-Sunnah-Dhawabid wa Mahazir fi al-Fahm wa al-Tafsir. Kaherah: Maktabah Wahbah.

[Baca Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.