Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Kesalahan Lelaki Berlagak Seperti Perempuan: Keberkesanan Undang-Undang Jenayah Syariah di Johor

(Culpability of Male Acting as Female: Effectiveness of the Criminal Shariah Law of Johor)

Mohd. Afizul Hakim Ibakarim

[email protected]

Nasrul Hisyam Nor Muhamad

[email protected]

Fakulti Tamadun Islam,

Universiti Teknologi Malaysia.

Abstrak

Makalah ini membincangkan definisi lelaki berlagak seperti perempuan menurut perspektif Islam dan larangan perbuatan tersebut berdasarkan al-Quran dan hadis, serta bentuk hukuman yang dikenakan di bawah peruntukan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997. Metodologi kajian menggunakan kaedah kajian kepustakaan. Hasil kajian mendapati terdapat larangan dalam hukum syarak terhadap lelaki yang berlagak seperti perempuan dan terdapat peruntukan lain yang boleh dituduh selain peruntukan asal (contohnya Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor yang perlu dicontohi oleh negeri lain di Malaysia) agar undang-undang tersebut tidak boleh dicabar oleh undang-undang lain demi memelihara akhlak umat Islam yang mulia.

Kata kunci: lelaki berlagak seperti perempuan, undang-undang jenayah syariah, hukuman

Abstract

This paper aims to discuss the definition of men posing as women from the Islamic perspective, the banning of such acts by the Quran and Hadith and the forms of punishment meted out under the Johore Syariah Criminal Offences Enactment provision. The methodology used in this research is the study of documents such as books, articles and court related cases. The findings indicate that there is a prohibition in legislation regarding men posing as women and there are other provisions with which a person may be  charged in addition to the original provision (for example the Johore Syariah Criminal Offences Enactment which should serve as a model for other states in Malaysia) so that the legal provisions cannot be challenged by other laws. With these improvements in legislation it is hoped that the noble Muslim’s morality is preserved.

Keywords: men posing as woman, law, punishment

RUJUKAN

Abdul Aziz Haji Hanafi, 1987. “Ke Arah Menentukan Identiti dan Status Mak Nyah dalam Masyarakat: Kedudukan Mak Nyah dalam Islam” Kertas kerja dalam Seminar Mak Nyah. Anjuran Universiti Malaya. Kuala Lumpur, 24-25 Oktober 1987.

Abdullah Basmei, 1998. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur: Darul Fikri.

Al-Mausucah al-Fiqhiyyah, 1990. Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah. Kuwait.

al-Andalusi. 1967. Al-Tamhid li ma fi al-Muwattamin al-Maani wa al-Asanid. t. tp.: t. pt.

al-Bukhariyy, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismacil, 1989. Sahih al-Bukhariyy. Damshik: Dar Ibn Kathir.

al-Sarkhasi, 1987. Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Macrifah.

al-Sharbini, 1997. Mughni al-Mukhtaj ila Macrifah Macani al-Faz al-Manhaj. Beirut: Dar al-Macrifah.

al-Tarmidhiyy, Abu cIsa Muhammad ibn cIsa ibn sawrah, t. th. Sunan al-Tarmidhiyy. Kaherah: Matbacat al-Madaniyy.

Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 8 Tahun 2005.

Asmugi Mohd. Sidek, 2001. “Kecelaruan Gender Dari Perspektif Islam”. Kertas Kerja dalam Konvensyen PERKAMA ke-10: Kaunseling Kecelaruan Gender. Anjuran Persatuan Kaunseling Malaysia. Kuala Lumpur, 12-13 Mei 2001.

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997 (Enakmen No. 4 Tahun 1997).

Hashim Mehat, 1991. Malaysian Law & Islamic Law on Sentencing. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Ibn Hajar Asqalani, 1986. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari. Kaherah: Dar al-Riyan.

Ibn Majah, Abu cAbd Allah Mahmud ibn Yazid al-Qazwayni, 1998. Sunan ibn Majah. Cairo: Dar al-Hadis.

Ibn Qudamah, 1997. Al-Mughni. Riyadh: Dar cAlim al-Kutub.

Ibn Kathir, 1999. Al-Quran al-Azhim. Riyadh: Dar al-Nasyar.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2013. Manual Islam & Mak Nyah. Selangor: Percetakan Tinta Sdn. Bhd.

Mariani Ali, 2012. “Transeksual menurut Perspektif  Syarak & Perundangan di Malaysia”. Tesis Sarjana Muda. Jabatan Syariah dan Undang-undang, Universiti Malaya.

Mat Saad Abd. Rahman, 2008. Isu-isu dalam Masyarakat Islam Malaysia.  Kuala Lumpur: iBook Publication Sdn. Bhd.

Mohd. Ali Sarbini, 2002. “Fenomena Transeksual dari Pandangan Islam”. Kertas kerja dalam Seminar Transeksualiti di Institusi Pengajian Tinggi. Anjuran Unit Perumahan dan Perkhidmatan Pelajar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Universiti Kebangsaan Malaysia. Melaka, 23-25 Julai 2002.

Muhammad Rawas, 1985. Mucjam Lughah al-Fuqaha’. Beirut: Dar al-Nafa.

Perlembagaan Persekutuan.

Pendakwa Syarie lwn Yusuf bin Atan (13 Januari 2011) Kes Jenayah 01003-159-0012-2011.

Pendakwa Syarie lwn Mohd. Zain bin Md. Sani (21 Mei 2012) Kes Jenayah 01003-159-0127-2012.

www.malaysiakini.com (Capaian pada 1 Mei 2016).

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.