Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Penerimaan dan Kekuatan Dokumen Elektronik dalam Pembuktian di Mahkamah Syariah di Malaysia

(Acceptance and Strength of Electronic Documents as Proof in Malaysian Syariah Courts)

Wan Abdul Fattah Wan Ismail

[email protected]

Fakulti Syariah dan Undang-undang,

Universiti Sains Islam Malaysia.

Abstrak

Makalah ini membincangkan kekuatan dan kebolehterimaan dokumen elektronik sebagai kaedah pembuktian di mahkamah syariah di Malaysia. Kajian menggunakan pendekatan kuantitatif dan soal selidik terhadap responden bagi meninjau persepsi mereka terhadap kebolehterimaan dokumen elektronik sebagai bukti di mahkamah syariah. Persepsi responden yang paling tinggi adalah terhadap keperluan mewujudkan Prosedur Operasi Standard untuk tujuan pengesahan sesuatu dokumen. Selain pendedahan dan latihan, usaha sama perlu dijalinkan dengan agensi yang mempunyai kepakaran dalam bidang dokumen elektronik bagi memantapkan pengetahuan dan sekali gus menjadikan mahkamah syariah sebuah badan yang dihormati dan disegani.

Kata kunci: dokumen, elektronik, mahkamah syariah, kaedah pembuktian

Abstract

This article discusses the extent of the power and admissibility of electronic documents as a means of proof in Syariah courts in Malaysia. This study uses a quantitative approach. A questionnaire was given to respondents to determine how they perceived the admissibility of electronic documents as evidence in court. The respondents were staff of the Syariah courts and legal practitioners. In the respondents’ perception, there is an urgent need to establish standard operating procedures (SOPs) for the verification of documents. At the same time, practitioners of Shariah law should be given adequate exposure and training related to electronic documents. Syariah courts should create joint ventures with agencies that have expertise in the field of electronic documents in order to improve their knowledge and thus make the Syariah court a respected body.

Keywords: document, electronic, Syariah court, methods of proof

RUJUKAN

Abdul Monir Yaacob, 1995. Undang-undang Keterangan dan Prosedur di Mahkamah. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Abu al-`Az, Ali Muhammad Ahmad, 2008. Al-Tijarah al-Elektroniyyan wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islamiyy. Amman: Dar al-Nafa’is.

Ahmad Hidayat Buang, 1998. Muamalat Islam di Mahkamah di Malaysia. Universiti Malaya: Jabatan Syariah dan Undang-undang.

al-Bahutiy, Mansur Yunus, 2000. Kasyaf al-Qina. Juzuk 6. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

al-Bukhari, Abu ‘Abdullah Muḥammad Ibn Isma‘il, 1992. Sahih al-Bukhari. Kitab al-Syahadah. Cetakan Ketiga. Juzuk 3. Beirut: Dar al-Fikr wa al-Yamamah.

al-Mawardiy, Ali bin Muhammad bin Habib, 1982. Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Al-Qaherah: Musatafa al-Halabiy.

al-Syīraziyy, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Ali, 1995. Al-Muhazzab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfcī. Juzuk 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Zanibat, Ghaziyy al-Mubarak, 2005. Al-Khibrah al-Fanniyyah fii Ithbat al-Tazwiir fii al-Mustanadat al-Khatiyyah Fannan wa Qanunan, Amman: Dar al-Thaqafah.

al-Zarqa’, Mustafa Ahmad, 2007. Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Dimasyq: Dar al-Qalam.

al-Zuhaily, Muhammad, 1994. Wasā’il al-Ithbāt fī al-Syaricah al-Islāmiyyah wa Mucamalāt al-Madaniyyah wa al-Awāl al-Syakhyyah. Juzuk 2. al-Riyadh: Maktabah al-Mu’ayyad.

Augustine Paul, 2010. Evidence Practie and Procedure. Selangor: LexisNexis Malaysia.

Ibn ‘Abidin, 1995. Hasyiah Radd al-Mukhtar ala al-Dur al-Mukhtar Syarḥ Tanwir al-Absar. Juzuk 5. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Farhūn, Muhammad, 1995. Tasbirah al-Hukkām. Juzuk 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Muflih, Muhammad, 2003. Kitab al-Furu‘. Juzuk 11. Beirut: Mu’asasah al-Risalah.

Ibn Nujaim, Zainuddin ibn Ibrahīm ibn Muḥammad, 2002. Al-Baḥr al-Raiq Syarh Kunz al-Daqai. Juzuk 7. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Ibn Qayyim, Mohammad bin Abi Bakar, 1991. ‘Alām al-Muaqiīn an Rabbi al-Ālamīn. Juzuk 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Qayyim, Mohammad bin Abi Bakar, 2002. Al-Turuq al-Hukmiyyah. al-Qaherah: Dar al-Hadith.

Ibn Qudāmah, 1996. al-Mughni. Juzuk13. al-Qaherah: Dār al-hadīth.

Ibn Taimiyyah, Ahmad, 2001. Majmu’ah al-Fatawa. Juzuk 7. al-Mansurah: Dar al-Wafa’.

Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM), 2008. Talak dan Prosedur Perceraian. Kuala Lumpur: Visual Print Sdn. Bhd.

Jal Zabdi Mohd. Yusoff, 2008. Pengenalan Undang-undang Keterangan di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.

Mohamad Ismail bin Haji Mohamad Yunus, “Kedudukan Bahan Bukti (Exhibit) Elektronik dan Digital dalam Keterangan: Masalah dan Cabaran Masa Kini” dlm. The Journal of Malaysian BAR(INSAF) XXXV, 2006.

Muhammad Fawwaz, 2008. al-Wajiz fii al-Uqud al-Tijarah al-Eltroniyyah. ‘Amman: Dar al-Thaqafah.

Muslim, Ibn al-Hujjaj al-Qushairiy al-Nisaburiy, 1997. Sahih Muslim bi Syarhi Imam al-Nawawi. al-Qaherah: Dar al-Hadith.

Muslim, Ibn al-Hujjaj al-Qushairiy al-Nisaburiy, 1998. Sahih Muslim bi Syarhi Imam al-Nawawi. Jilid Ketujuh. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Tarmizi Abdul Rahim, “Cerai menerusi SMS sah, 24 Julai 2007” melalui http://kes2syariah.blogspot.co.uk /2014/05/cerai-menerusi-sms-sah.html.

Wan Abdul Fattah Wan Ismail, “Kaedah Pembuktian melalui Kitabah Elektronik di Mahkamah Syariah” dlm. Jurnal Hukum 33:2, 2011.

Wan Abdul Fattah, Raja Raziff dan Norma, “Pengesahan Keaslian Dokumen Urus Niaga Elektronik Menurut Fiqh dan Undang-undang Keterangan Islam di Malaysia” dlm. Jurnal Muamalat JAKIM 6, 2013.

Zaini Nasohah, 2004. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas Sdn. Bhd., hlm. 62.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.