Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Hak Material Wanita Muslim yang Diceraikan: Pengalaman di Thailand

(The Financial Rights of Divorced Muslim Women in Thailand)

Mahamatayuding Samah,

Raihanah Abdullah,

Mohd. Norhusairi Mat Hussin,

Jabatan Syariah dan Undang-undang,
Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya.

Abstrak

Makalah ini membincangkan hak material wanita Muslim selepas perceraian di tiga wilayah selatan Thailand yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah dan mahkamah kadi melalui Akta Pemakaian Undang-undang Islam 1946 di Wilayah Pattani, Yala, Narathiwat dan Setul. Makalah ini juga menganalisis pemahaman wanita Muslim terhadap tuntutan yang boleh dibuat selepas perceraian seperti mutaah, nafkah idah, mahar dan hadanah yang hanya boleh dilaksanakan jika disertai dengan bukti. Peruntukan yang terdapat dalam akta ini mempunyai persamaan dengan peruntukan undang-undang yang terdapat di Malaysia.

Kata kunci: Majlis Agama Islam Wilayah, mahkamah kadi, hak material, wanita Muslim, empat wilayah selatan Thailand

Abstract

This article analyses the financial rights of divorced Muslim women in three southern provinces of Thailand implemented through the Regional Islamic Religious Council and the Islamic religious courts in Pattani, Yala, Narathiwat and Satul according to the Application of Islamic Law Act, 1946. This study also examines the extent to which Muslim women here know their rights after divorce regarding mutaah (monetary gift), nafkah idah (maintenance after divorce), mahar (dower) dan hadanah (child custody) which require proof. The provisions of this act are similar to those of the laws in Malaysia. The study found that there were few claims submitted by women in southern Thailand due to a lack of legal awareness on their financial rights after divorce and suggests that more efforts should be made to educate Muslim women about their financial rights after divorce.

Keywords: Regional Islamic Religious Council, kadi courts, financial rights, Muslim women, southern Thailand

RUJUKAN

‘Abdullah al-Bustāniy, t.th. Al-Bustāniy Mujam al-Lughawiy. Jilid 2. Lubnan: al-Tabaˊat al-Thaniyah, hlm. 1333.

Abd. Rahman Muhammad bin Sulaiman al-Kalibuliy, 1998. Majmaa al-Anhār fi Syarḥ Multaqa al-Abhar. Jilid 1. Beirut: Dār Ihyā’ al-Kutub al-’Arabiyyah, hlm. 166.

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984.

al-Dusuqiy, t.th. Al-Sharḥ al-Kabir. Jilid 2. Beirut: Dār Ihyā’ al-Kutub al-’Arabiyyah, hlm. 526.

al-Syarbiniy, 1958. Mughni al-Muḥtāj. Jilid 3. Al-Qaherah: Matba’ah Musṭafa al-Halabiy, hlm. 452.

Al-Muˊjam al-Wasīṭ. Jilid. 2, hlm. 896.

Al-Mujam al-Wajīz, hlm. 593.

Azhar Abd. Aziz, 2012. “Amalan Perkongsian Pendapatan antara Suami Isteri dalam Keluarga Islam di Malaysia: Analisis terhadap Sumbangan Isteri Bekerja dalam Perbelanjaan Rumah Tangga”. Tesis PhD. Universiti Malaya, hlm. 266.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Johor) 1990 seksyen 2.

Fail Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat Tahun 2009.

Faudzinaim Badaruddin, “Syeikh Daud al-Fatani: Riwayat Hidup Pendidikan dan Karya-karyanya” dlm. Al-Maw’zah. Jilid 7, hlm. 37, 1999.

Haji Abdulrahman Ahmad Lidong, Yang DiPertua Majlis Agama Islam Yala. Temu bual pada 9 Julai 2009.

Haji Ahmad Wan Lembut, Timbalan Yang DiPertua Majlis Agama Islam Pattani. Temu bual pada 6 Jun 2007.

Haji Ahmad Wan Lembut, Timbalan Yang DiPertua Majlis Agama Islam Wilayah Pattani. Temubual  pada 6hb. Jun 2008.

Haji Mustafa Leange, Naib Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat. Temu bual pada 6 Ogos 2010.

Hooker, M. B., 1984. Islamic Law in South East Asia. Singapura: Oxford University Press.

Ibn ‘Abidin, 1994. Rad al-Muhtār ‘ala al-Dur al-Muhtār. Jilid 5. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 277.

Ismail Che’ dan Abd. Aziz Apirat, Dato’Yuttitam Wilayah Pattani. Temu bual pada 22 Mei 2009.

Jamāl al-Din Muhammad bin Mukram, t.th. Lisān al-’Arab. Jilid 11, hlm. 635–36.

Kes bernombor (04) 068/2551 (2008) difailkan di Majlis Agama Islam Pattani.

Kes bernombor (05) 021/2553 (2010) difailkan di Majlis Agama Islam Pattani.

Kes bernombor 0613/2552 (2009) difailkan di Majlis Agama Islam Yala.

Kes bernombor 09/2553 (2010) difailkan di Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat.

Kes bernombor 111/13 difailkan di Mahkamah Pattani.

Kes bernombor 152/2545(2002) difailkan di Mahkamah Kadi Pattani.

Kes bernombor 215/2544 (2001) difailkan di Mahkamah Yala.

Kes bernombor 288/2542 (1999) difailkan di Mahkamah Pattani.

Kes difailkan tanpa rekod pada 24 Januari  B.E. 2553 (2010) di Majlis Agama Islam Wilayah Yala.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) fasal 1(j).

Lak Kodmai Islam (Asas Undang-undang Islam).

Likhit Tera’wekin, 1977. Wiwatnakarn karn Muang. Bangkok: Samnakfim Mahawityalai Tammasat, hlm. 138–39.

Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat, Kes Taklik, Fail No.: 93/1992.

Muhammad ˊUqlah, 1983. Niẓām al-Usrah fi al-Isla. ‘Ammān: Maktabah al-Risālah al-Hadithah, hlm. 56.

Muhammad Khatib al-Syabiniy, t.th. Mughni al-Muhtāj. Jilid 3. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr, hlm. 425.

Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawiy, t.th. Al-Majmu’. Jilid 16. Mawqi’ ya’sūb: Maktabah Masjid al-Nabawiy al-Syarif, hlm. 387 melalui www.mktaba.org (Capaian pada 10 April 2016).

Nadzim Abdulrahman, 1983. “Cara-cara Pengendalian Harta Sepencarian di Mahkamah-mahkamah”. Kertas kerja dalam Seminar Fara’id Peringkat Kebangsaan. Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Scupin, Raymond, “The Politics of Islamic Reformism in Thailand” dlm. Asian Survey 20:12, hlm. 1223-235, 12 Disember 1980.

Seksyen 17 Egyptian Family Law (Maintenance), hlm. 1920–929.

Seksyen 7 Provisions of Sudanese Circulars No. 41 of 1935.

Sheikh Ahmad bin Muhammad Zayn bin Mustafa al-Fatani, 1377H; Jamāl al-Din Muhammad bin Mukram, t.th. Lisān al-’Arab. Jilid 11, hlm. 114.

Zaleha Kamaruddin dan Raihanah Abdullah, 2002. Kamus Istilah Undang-undang Keluarga Islam. Kuala Lumpur: Zebra Edition Sdn. Bhd., hlm. 104.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.