Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Maqasid al-Syariah dalam Perlembagaan Persekutuan: Suatu Perbahasan Awal

(Maqasid al-Syariah in the Federal Constitution: A Preliminary Exposition)

Shamrahayu A. Aziz

[email protected]

Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim,

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Abstrak

Maqasid al-syariah merujuk tujuan luhur pensyariatan Islam yang berasaskan prinsip maslahat kepada umat manusia secara universal yang diperoleh melalui nas atau autoriti syariat Islam. Perlembagaan Persekutuan pula merupakan undang-undang tertinggi negara yang mempunyai ideologi dan ciri tertentu. Perbahasan yang menggabungkan kedua-dua elemen ini merupakan suatu wacana baharu yang bertujuan mencungkil elemen maqasid al-syariah dan mengukur keupayaan perlembagaan sebagai sandaran untuk melaksanakan prinsip yang universal ini. Melalui kaedah perbandingan dan perharmonian didapati bahawa ciri dan peruntukannya memenuhi sebahagian besar daripada keperluan asasi manusia, iaitu keperluan menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

Kata kunci: maqasid al-syariah, Perlembagaan Persekutuan, sistem perundangan Islam

Abstract

Maqasid al-syariah (high intent of law) refers to the universal principles of benefit to mankind that are obtained via Islamic texts or authority. Meanwhile, the Federal Constitution is the supreme law of the country which contains peculiar elements that are certain ideology and peculiar elements. A discussion of both of these together is a new discourse, attempting to uncover the elements of maqasid al-syariah as well as gauge the extent to which the Federal Constitution is able to support the implementation of the universal principles of the maqasid al-syariah. Using a comparative and harmonization approach, this study found that the Federal Constitution abounds with maqasid al-syariah principles, such as the protection of religion, life, intellect, lineage and property.

Keywords: maqasid al-syariah, Federal Constitution, Islamic legal system

RUJUKAN

Abdul Aziz Bari, 2003. Malaysian Constitution a Critical Introduction. Kuala Lumpur: The Other Press, hlm. 46.

Abdul Aziz Bari, 2010. Islam dalam Perlembagaan. Kuala Lumpur: Intel Multimedia.

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, t.th. Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, hlm. 217.

Adong bin Kuwau and Anors lwn Kerajaan Negeri Johor dan Lain-lain [1997] 1 MLJ 418.

Ahmad al-Raisuni, 1995. Nazariyyat al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi. Riyadh: Dar al-Alamiah li al-Kitab al-Islami

Ahmad al-Raysuni, 1995. Nazariyyat al-Maqasid ‘Ind al-Imam al-Syatibi. Ma‘had ‘Ali li al-Fikr al-Islami.

Ahmad Ibrahim, 1978. “Interpreting the Constitution: Some General Principles” dlm. Suffian, Lee dan Trindade (ed.). The Constitution of Malaysia: Its Development 1957–1977. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005. Kamus Dewan. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 916.

Fatimah bte Sihi & Ors lwn Meor Atiqulrahman bin Ishak & Ors [2005] 2 CLJ 255; [2005] 3 AMR 11.

Gilchrist, R. N., 1921. Principles of Political Science. Bombay: Longman Greens and Co.,hlm. 244.

Kevin Y. L. Tan dan Thio Li-ann, 1997. Constitutional Law in Malaysia and Singapore. Edisi Kedua. Singapura: Butterworths Asia, hlm. 930–85.

Laporan Suruhanjaya Perlembagaan 1956–1957.

Laporan Suruhanjaya Reid 1956–1957.

Lina Joy lwn Majlis Agama Islam Wilayah & Anor [2004] 2 MLJ 119 (MT).

Lina Joy lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Anor [2004] 6 CLJ 242.

Lina Joy lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Anor [2005] 4 CLJ 666.

Mahmood Zuhdi Abdul Majid, 1992. Sejarah Pembinaan Hukum Islam. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan Universiti Malaya, hlm. 2.

Meor Atiqulrahman bin Ishak & Yang Lain lwn Fatimah bte Sihi & Yang Lain [2000] 1 CLJ 393; [2000] 5 MLJ 375.

Mohamad Habibullah bin Mahmood lwn Faridah binti Dato’ Talib [1993] 1CLJ 264.

Mohamed Salleh Abas, 1984. Selected Articles and Speeches on Constitution, Law and Judiciary. Selangor: Malaysian Law Publishers Sdn. Bhd., hlm. 42.

Mohamed Suffian, 1989. An Introduction to the Legal System of Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., hlm. 10.

Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur, 1366H. Maqasid al-Syari‘at al-Islamiyyah. Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, hlm. 3.

Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur, 1998. Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah. t.t.: Al-Basyair li al-Intaj al-‘Ilmi.

Muhammad ibn Manzur, t.th. Lisan al-‘Arab. Jilid 3. Beirut: Dar Sadir, hlm. 353.

Perlembagaan Persekutuan.

Perlembagaan Negeri Johor, perkara 57 (Bhgn. 1).

Perlembagaan Negeri Kedah, perkara 33A.

Perlembagaan Negeri Kelantan, perkara 5.

Perlembagaan Negeri Melaka, perkara 167.

Perlembagaan Negeri Sembilan, perkara 5.

Perlembagaan Negeri Pahang, perkara 23 (Bhgn. 1).

Perlembagaan Pulau Pinang, perkara 5.

Perlembagaan Negeri Perak, perkara 5.

Perlembagaan Negeri Perlis, perkara 5.

Perlembagaan Negeri Sabah, perkara 5A.

Perlembagaan Negeri Selangor, perkara 47 (Bhgn. Ke-2).

Perlembagaan Negeri Terengganu.

Phang Chin Hock lwn Public Prosecutor [1979] 1 LNS 67; [1980] 1 MLJ 70.

Rizal Yaakob dan Shamrahayu A. Aziz, 2014. Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka. Kuala Lumpur: ITBM.

Sagong Tasi lwn Kerajaan Negeri Selangor [2002] 2 MLJ 591.

Shamrahayu A. Aziz, “Islam is the Religion of the Federation – its Meaning and Implication [2005]14 IIUMLJ 33”.

Shamrahayu A. Aziz, “Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege: Non-retrospective Application of Law under the Malaysian Federal Constitution [2008] 4 The Law Review 538.”

Shamrahayu A. Aziz, “Some Thoughts on the Relationship between Law and Religion in Malaysia [2009] 1 CLJ xix.

Shamrahayu A. Aziz, “Propagation of  Religious Doctrines to Muslims: A Legal Perspective [2010] 2 MLJ cx.–cxxiv.”

Shamrahayu A. Aziz, “Raja Berperlembagaan Kesinambungan Waad, Raja dan Rakyat” dlm. Mohd. Yusof Hitam, Ghazali Dato’ Mohd Yusoff dan Sofian Ahmad, 2016. Rakyat, Raja dan Kerajaan Ketatanegaraan Peribumi Bangsa Rumpun Melayu. Kuala Lumpur: Lembaga Peradaban Melayu (ADAB).

Stanley de Smith dan Rodney Brazier, t.th. Constitutional and Administrative Law. Edisi Kelapan, hlm. 5.

Sukma Darmawan Sasmitaat Madja lwn Ketua Pengarah Penjara Malaysia & Anor [1998] 4 CLJ 538.

Wahbah al-Zuhaili, 1996. Usul al-Fiqh al-Islami. Jilid 2. Damsyik: Dar al-Fikr, hlm. 1017.

Wheare, K. C., 1966. Modern Constitutions. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press

ZI Publications Sdn. Bhd. (Company No. 398106-W) & Mohd. Ezra Bin Mohd Zaid lwn Kerajaan Negeri Selangor (Kerajaan Malaysia & Majlis Agama Islam Selangor sebagai Pencelah-Pencelah) melalui http://www.kehakiman.gov.my/directory/judgment/file/1-12-2012(B).pdf.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.