Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Praktis Pembayaran Manfaat Takaful di Malaysia: Implikasi Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013

(The Practice of Paying Takaful Benefits in Malaysia: Implications of the Islamic Financial Services Act 2013)

Mohd. Faiz Mohamed Yusof

[email protected]

Nurhanani Romli

[email protected]

Joni Tamkin Borhan

[email protected]

Jabatan Syariah dan Ekonomi,

Akademi Pengajian Islam,

Universiti Malaya.

Abstrak

Makalah ini menganalisis peruntukan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI) 2013 yang memperincikan pelbagai aspek dalam pembayaran manfaat takaful, termasuk yang berkaitan dengan penamaan sebagai pemegang amanah (pentadbir harta) atau benefisiari hibah bersyarat yang sebelum ini tidak dinyatakan secara terperinci dalam Akta Takaful 1984.  Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif secara analisis kandungan. Kajian mendapati perubahan perundangan daripada Akta Takaful 1984 kepada APKI 2013 bukan sahaja menyeragamkan praktis pembayaran manfaat takaful di Malaysia, malahan memberikan pilihan kepada peserta Muslim dalam pengagihan pembayaran manfaat takaful. Keadaan ini secara tidak langsung memberikan kelebihan kepada produk takaful berbanding dengan produk insurans konvensional dalam penawaran produk pengurusan risiko kepada masyarakat Islam dan bukan Islam di Malaysia.

Kata kunci: pembayaran manfaat takaful, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, Akta Takaful 1984, industri takaful

Abstract

This article analysis the provisions of the Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA 2013) which details several aspects including the payment of takaful (Islamic insurance) benefits, including the naming of trustees (property administrators) or beneficiaries of conditional hibah (gifts) which were not dealt with in detail in the Takaful Act 1984. This study employs the  approach of qualitative content analysis. The study reveals that the shift from the Takaful Act 1984 to IFSA 2013 not only standardized the practices of paying takaful benefit in Malaysia but also provides options for Muslim participants in the distribution of takaful benefits. This gives takaful products an edge over conventional insurance products as it offers risk-management products to both Muslims and non-Muslims in Malaysia.

Keywords: takaful benefit payments, Islamic Financial Services Act 2013, Takaful Act 1984, Malaysian takaful industry

RUJUKAN

Akta Bank Negara Malaysia 2009 (Akta 701).

Abdullah @ Alwi Haji Hassan, 2010. “Akta Takaful 1984: Satu Analisa” dlm. Asmak Ab. Rahman et al. (ed.). Sistem Takaful di Malaysia: Isu-isu Komtemporari. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Akta Pembahagian 1958 (Akta 300).

Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (Akta 759).

Akta Takaful 1984 (Akta 312).

Akta Wang Tidak Dituntut 1965 (Akta 370).

Ali Muhyiddin al-Qurrahdaghi, 2004. Al-Ta’min al-Islami: Dirasah Fiqhhiyyah Ta’siliyyah. t.t: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah.

Bank Negara Malaysia, 2013. Guidelines on Takaful Operational Framework Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.

Bank Negara Malaysia, 2011. Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.

Gustina dan Nurdiana Irwani Abdullah, “Analysis of Demand for Family Takaful and Life Insurance: A Comparative Study in Malaysia” dlm. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 8:4, hlm. 67–86, 2012.

laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka, dicapai 28 Disember 2014, http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=probet

MAA Takaful Berhad, 2013. “Borang Penamaan”. Kuala Lumpur: MAA Takaful Berhad.

Mahmood Zuhdi Ab. Majid dan Paizah Ismail, 2004. Pengantar Pengajian Syariah. Kuala Lumpur: Al-Baian Corporation.

Mohamed Hadi Abd Hamid dan Rusni Hassan, “Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013: Tinjauan Awal Kesannya dalam Industri Takaful” dlm. Kanun 26:2, hlm. 254–67, Disember 2014.

Mohd. Fadzli Yusof, Wan Zamri Wan Ismail dan Abdul Khudus Mohd. Naaim, 2011. Fundamentals of  Takaful. Kuala Lumpur: IBFIM.

Mohd. Faiz Mohamed Yusof et al., “Tadbir Urus Syariah dalam Industri Takaful di Malaysia: Implikasi Pra dan Pasca Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013” dlm. Sains Humanika 5:1, hlm. 77–85, 2015.

Nurdianawati Irwani Abdullah dan Nazliatul Aniza Abdul Aziz. “Case Studies of the Practice of Nomination and Hibah by Malaysian Takaful Operators” dlm. ISRA International Journal of Islamic Finance 2:2  67–100, 2010.

Takaful Malaysia, 2014. “Borang Cadangan Takaful Keluarga: Bahagian 9, Pelantikan Penama”. Kuala Lumpur: Takaful Malaysia Berhad.

Teng Gia Hwa & 1 or lwn Syarikat Takaful Malaysia Bhd. [2007] K22-134-2007-I.

Yusuf Sani Abu Bakar, Muhammad Anowar Zahid dan Ruziah Markom, “Effect of Nomination Under Life Insurance and Family Takaful,” dlm. ISRA International Journal of Islamic Finance 6:1, hlm. 67–85, 2014.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.