Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Pembangunan dan Pelaburan Lestari Harta Wakaf dari Perspektif Islam

(Sustainable Development and Investment of Waqf Assets from the Islamic Perspective)

Syahnaz Sulaiman

[email protected]

Seksyen Muamalat, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)

Aras 6, Blok D7, Kompleks D,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya.

Aznan Hasan

[email protected]

Institut Perbankan dan Kewangan Islam,

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia,

Peti Surat 10, 50728 Kuala Lumpur.

Ahmad Azam Sulaiman @ Mohamad

[email protected]

Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam,

Universiti Malaya, Jalan Universiti,

50603 Kuala Lumpur.

Abstrak

Inisiatif bagi mengarusperdanakan peranan wakaf sebagai enjin penggerak sosioekonomi ummah semakin diberikan perhatian oleh komuniti Islam pada peringkat global. Tumpuan kini diberikan terhadap aspek pembangunan dan pelaburan harta wakaf secara dinamik bertujuan mengekalkan kelestarian aset wakaf bagi memenuhi objektif penubuhannya. Pelbagai mekanisme pembangunan sama ada yang bersifat teoretikal atau praktikal yang sebahagiannya sudahpun diimplementasikan telah menyemarakkan lagi agenda menaik taraf aset wakaf  bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Sehubungan dengan itu, makalah ini akan membincangkan konsep pembangunan serta pelaburan harta wakaf secara lestari menurut perspektif Islam ke arah merealisasikan kaedah pembangunan dan pelaburan harta wakaf yang memenuhi tuntutan syarak.

Kata kunci: wakaf, pembangunan, pelaburan

Abstract

The initiative towards enhancing the role of waqf (endowment) as the main driving force for socioeconomic development of the ummah has received tremendous support from the Muslim community globally. Considerable attention has been paid to the aspect of waqf development and investment in order to maintain the sustainability of waqf assets to meet their divine and worldly objectives. Various mechanisms for waqf development, whether theoretical or already implemented, have intensified the effort to improve and raise the status of waqf assets not only in Malaysia but also throughout the world. Essentially, this study will discuss the concept of sustainable development and investment of waqf assets in the light of the Shariah. This study renders general guidelines towards implementing viable approaches for the development and investment of waqf assets that are in line with Islamic teachings and laws in Malaysia.

Keywords: waqf, development, investment

RUJUKAN

‘Alau al-ddin Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kasani, t.th. Badai‘ al-Sanai‘fi Tartib al-Sharai‘. Jilid 8. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Imiyyah, hlm. 38.

Abbas, Abdelraman B.M., 1990. “The Economics of Benevolence: An Islamic Paradigm”. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, University of Wales, hlm. 123-28.

Abdul Haseeb Ansari, Parveen Jamal dan Umar A. Oseni, “Sustainable Development: Islamic Dimension with Special Reference to Conservation of the Environment” dlm. Advances in Natural and Applied Sciences 6:5, hlm. 607-19, Mac 2012.

Abu Bakar Yang, 2014. “Pembangunan Wakaf (Perbadanan Wakaf Negeri Selangor)”. Kertas kerja dalam Seminar Waqaf Antarabangsa 2014. Hotel Istana Kuala Lumpur, 8-10 Disember 2014.

Ahmad, Kurshid, 1980. “Economic Development in an Islamic Framework” dlm. Ahmad, Kurshid (ed.). Studies in Islamic Economics. Leicester: Islamic Foundation.

Ainul Jaria Maidin dan Omar Oseni, “Islamic Principles on Sustainable Land use Planning and Development” dlm. Journal of Islamic Law Review 7:1, hlm. 60-63, Jun 2011.

Al-Abiy al-Azhari, Salih ‘Abd Al-Sami‘, 1970. Jawahir al-Iklil fi Mazhab al-Imam Malik. Jilid 2. Kaherah: ‘Isa al-Babi al-Halabi, hlm. 205.

Al-Arnawut, Muhammad M., 2000. Dawr al-Waqf fi al-Mujtami’at al-Islamiy. Lubnan: Dar al-Fikr al-Mu’asir, hlm. 79.

Al-Bukhari, t.th. “Bab ma lil wasiyyi al-ya’mal fi mal al-yatim” dlm. Kitab al-wasaya, no.hadis 2764, hlm. 223.

Al-Busharah, Khaled M., 2012. “Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) Developmental Social Experience and Prospects”. Kertas  kerja The Arab Forum Towards a New Welfare Mix: Rethinking the Role of the State, Market and Civil Society in the Provision of Basic Social Services. Beirut, 19-20 Disember 2012.

‘Ali bin Umar al-Dar al-Qutni, t.th. Sunan al-Dar al-Qutni. Beirut: Dar al-Ma’rifah, hlm. 280.

Al-Imam al-Shafi’i dan Muhammad  Idris, 1990. Al-Um. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma’rifah, hlm. 32.

Al-Imam Malik bin Anas, 1992. Al-Muwatta’. Dubai: Maktabah al-Furqan, hlm. 582, 587.

Al-Imam Malik bin Anas, t.th. Al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Jilid 4, hlm. 452.

Al-Khin, Mustafa, al-Bugho, Mustafa, dan al-Syarbaji, ‘Ali, 2009. Kitab Wakaf, Wasiat dan Faraid. Jilid 5. Diterjemahkan oleh Ridzuan Hashim et al., Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., hlm. 934. (Teks asal dalam bahasa Arab, Al- Fiqh al-Manhaji ‘Ala Mazhabi al-Imam al-Shafi‘i).

Al-Nadwi Ahmad. A., 2000. “Al-Qawaʾid Al-Fiqhiyyah”, Artikel 87 dlm. Majallah al-Ahkamal-‘Adliyyah. Syria: Dar Al-Qalam, hlm. 411.

Al-Nasai’y, t.th. Kitab al-Ihbas, hadis no. 3637, hlm. 2326.

Al-Sharbiniy, Shamsuddin Muhammad bin al-Khatib, 1997. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati alfazal-Minhaj. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, hlm. 376.

Al-Syaikh Salih ibn `Abd  al-`Aziz ibn Muhammad, 2008. Mawsu‘ah al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah: Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami‘ al-Tirmizi, Sunan al-aisai’y, Sunan Ibn Majah. Al-Riyad: Dar al-Salam.

Al-Quran, 1998. Tafsir Pimpinan ar-Rahman kepada Pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: Darulfikir.

Al-Zarqa, Ahmad, 1997. Ahkam al-Awqaf. Amman: Dar Ammar, hlm. 10.

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505).

Asyraf Wajdi Dusuki (ed.), 2011. Islamic Financial System: Principles and Operations. Kuala Lumpur: International Shari‘ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), hlm. 452-53.

Baskan, Birol, 2002. “Wakaf System as a Redistribution Mechanism in Ottoman Empire”. Kertas kerja 17th Middle East History and Theory Conference. Center for Middle Eastern Studies, University of Chicago, 10- 11 Mei 2002, hlm. 18.

Brown L. D. dan Mark H. M., 2001. “Accountability, Strategy and International Non-Governmental Organizations. The Hauser Center for Nonprofit Organizations”. The Kennedy School, Harvard University, hlm. 13.

Bryce, Herrington J., 2000. “Financial and Strategic Management for Nonprofit Organizations, A Comprehensive Reference to Legal, Financial, Management and Operations Rules and Guidelines for Nonprofits”. Edisi Ketiga. San Francisco: Jossey-Bass.

Burhan al-Din Ibrahim bin Musa bin Abi Bakr ibn al-Syakh ‘Ali al-Tarabulsi, 1902.  Al-Is‘af fi al-Ahkam, hlm. 3.

Cizakca, Murat, 2000. A History of Philanthropic Foundations, The Islamic World from the Seventh Century to the Present. Istanbul: Bogazici University Press, hlm. 52.

Cizakca, Murat, 2011. “The Waqf, its Contrıbutıon and Basic Operatıonal Structure”. Kertas kerja Waqf Redefining Prosperity and Growth. International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), Kuala Lumpur, 15 Disember 2011.

Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005.

Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

“Endowments, Volatility and Time”. Kertas kerja dalam Nuffield Foundation Investment Seminar, 5 Mac 2007, hlm. 7. (Diadaptasi daripada Elroy Dimson).

Harvard Endowment, 2013.

Harvard Management Company Endowment Report 2013.

Harvard Management Company, 2014. “Message from CEO” dlm. Annual Endowment Report, September 2014, hlm. 1. Harvard: Harvard University.

Ibn al-‘Arabiy al-Maliki, t.th. ‘Aridah al-Ahwazi bi Sharh al-Tirmizi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 136.

Ibn Khaldun, 2005. The Muqaddimah: An Introduction to History. Jilid 2. Diterjemahkan oleh Franz Rosenthal. New York: Bolingen Series XLII Pantheon Books, hlm. 146.

Ibn Majah, t.th. Kitab-sadaqat, Abwab al-Sadaqat, hadis no. 2397, hlm. 2620.

Ibn Qudamah, Abi Muhammd Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, 1997. Al-Mughni. Jilid 8. Arab Saudi: Dar ‘Alam al-Kutub 8, hlm. 184.

Ibn Qudamah, Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad, 1985. Al-Muhniy. Jilid 5. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabiy.

International Shari‘ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2010. ISRA Compendium for Islamic Financial Terms: Arabic-English. Kuala Lumpur: ISRA, hlm. 96, 213.

Jami‘ al-Tirmizi, t.th. “Bab ma ja’a fi al-waqf”, no. hadis. 1375, hlm. 1791

Jamil Khir Baharom, Ucap Utama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Majlis Perasmian Seminar Waqaf Antarabangsa 2014, Hotel Istana, Kuala Lumpur, 7-10 Disember 2014.

Khan, Muhammad Akram, “The Future of Islamic Economics” dlm. Futures 23:3, hlm. 248-61, 1991.

Magda Ismail Abdel Mohsin, “Revitalization of Waqf Administration and Family Waqf Law” dlm. US-China Law Review Bil. 7, No. 6, Jun 2010, hlm. 1.

Magda Ismail, 2014. “What We Can Do with Waqf Properties”. Kertas kerja Roundtable Discusssion on Development Waqf Properties in Malaysia. Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur, 21 Januari 2014.

Majma Fiqh al-Duwali, 11 Mac 2004, Keputusan No. 140 (6/15), Oman.

Majma Fiqh al-Duwali, 2009. Keputusan no. 175 (1/19), United Arab Emirates (UAE), 26-30 April 2009.

[email protected] Hakim et al., 2009. “Pembangunan Harta Tanah dan Pelestarian Alam”. Kertas kerja dalam Seminar Pembangunan Harta Tanah Kebangsaan Menurut Perspektif Islam. Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kuala Lumpur, 11-12 Ogos 2009.

Mohammad Obaidullah, 2014. “Waqf Development: Islamic Development Bank Experience”. Kertas kerja dalam Seminar Wakaf Kebangsaan 2014. Hotel Istana, Kuala Lumpur, 7-8 Disember 2014, hlm. 1.

Mohammad Tahir Sabit Mohammad, 2008. “Sustaining the Means of Sustainability: The Need for Accepting Wakaf (Wakaf) Assets in Malaysian Property Market”. Kertas kerja dalam The 14th Annual Conference of the Pacific Rim Real Estate Society. Kuala Lumpur, 20-23 Januari 2008, hlm. 1.

Mohd. Afandi  Mat  Rani  et al.,  t.th. Transformasi Wakaf di Malaysia: Isu dan Cabaran. Shah Alam: Institut Kajian Zakat Malaysia, Universiti Teknologi Mara, hlm. 151.

Mohd. Anan, C., 2014. “Senario Pembangunan Waqf di Malaysia: Waqaf Melestarikan Pembangunan Ummah”. Kertas kerja dalam Seminar Wakaf Antarabangsa 2014, 7-10 Disember 2014, hlm. 13.

Mohd. Daud Bakar, 1999. “Amalan Institusi Wakaf di Beberapa Negara Islam” dlm. Nik Mustapha Nik Hassan, Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), hlm. 161.

Mohd. Daud Bakar, 1999. “Konsep dan Matlamat Harta dalam Pembangunan Ummah” dlm. Abdul Monir Yaacob dan Mohd. Fauzi Mustaffa, Pentadbiran Harta Menurut Islam. Kuala Lumpur: Insitut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), hlm. 1-24.

Monzer Kahf, “Financing the Development of Awqaf Property”. Kertas kerja Seminar on Development of Awqaf. Kuala Lumpur, 2 ̵ 4 Mac 1998.

Monzer Kahf, 1999. “Towards the Revival of Awqaf: A New Fiqhi Issues to Reconsider”. Kertas kerja dalam Seminar Harvard Forum on Islamic Finance and Economics. Harvard University, U.S.A., 1 Oktober 1999, hlm. 4.

Monzer Kahf, 2011. Asasiyyat al-Tamwil al-Islamiy. Kuala Lumpur: International Shari‘ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), hlm. 17-18.

Muhy al-din al-Nawawi, t.th. Al-Majmu‘ Sharh al-Muhaddhab li Al-Shirazi. Jilid 16. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, hlm. 243.

Nik Mohd. Zain Yusof dan Azimuddin Bahari, 1999. “Kedudukan dan Potensi Pembangunan Hartanah Wakaf di Malaysia: Satu Penilaian” dlm. Nik Mustafa Nik Hassan (ed.). Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Nikmat Abd. al-Latif Masyhur, 1997. Athar al-Waqf fi Tanmiyyah al-Mujtama‘. Kaherah: Markaz Saleh Abdullah Kamil li al-Iqtisad al-Islami, Jami‘ah al-Azhar, hlm. 44.

Nor Sharina Mohd. Rafien et al., 2013. “Not-For-Profit Religious Organization in Malaysia: A Case on Zakat Institution” dlm. Noraini Mohamad et al. (ed.). Islamic Philanthropy for Ummah Excellence. Kuala Lumpur: Institut Kajian Zakat Malaysia (IKaZ), Universiti Teknologi MARA, hlm. 239.

Noraini Md. Top, 1991. “Mobilisation of Waqf Resources in Malayisa: Problems and Prospects”. Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, hlm. 2.

Perlembagaan Persekutuan.

Rumusan dan Resolusi Seminar Waqaf Antarabangsa 2014. Hotel Istana Kuala Lumpur, 7-10 Disember 2014.

Sahih Muslim, t.th. “Bab al-waqf”, hadis no. 4224 dlm. Kitab al-Wasiyyah, hlm. 963.

Sardar, Ziauddin, “Beyond Development: An Islamic Perspective” dlm. The European Journal of Development Research 8:2 (Special Issue: Cultural Perspectives on Development), hlm. 47, 1996.

Securities Industry Development Corporation (SIDC) (2009). Soal Jawab Pelabur, Langkah Permulaan Pelaburan. Kuala Lumpur: SIDC, hlm. 10.

Shams al-Din al-Sarakhsi, 1986. Al-Mabsut. Jilid 12. Beirut: Dar al-                                                                                       Ma‘rifah, hlm. 27.

Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Sharbini, 1997. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfaz al-Minhaj. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, hlm. 485.

Shamsiah Abdul Karim. “Contemporary Shari’a Compliance Structuring for the Development and Management of Waqf Assets” dlm. Singapore Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies 3:2, Mac 2010, hlm. 143-64.

Shamsiah Abdul Karim, 2010. “Contemporary Shari’ah Structuring for the Development and Management of  Waqf Assets in Singapore”. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. Durham University, hlm. 40.

Shamsiah Abdul Karim, 2012. “Contemporary Investment and Development of Waqf Assets in Singapore”. Kertas kerja dlm. International Islamic Capital Market Forum. Sasana Kijang, Kuala Lumpur, 20 September 2012.

Shukti Adam dan Ahcene Lahsana, 2013. “Cash Endowment as Source of Fund in Islamic Micro-Financing”. Kertas prosiding 4th International Conference on Business and Economic Research (4th ICBER 2013). Bandung, Indonesia, hlm. 1363.

Siddiqi, Muzammil H., 2009. Principles and Goals of Development: An Islamic Perspective. Diadaptasi daripada Miswan @Abdul Hakim Mohammed et al., “Pembangunan Harta Tanah dan Pelestarian Alam”. Kertas kerja dalam Seminar Pembangunan Harta Tanah Kebangsaan Menurut Perspektif Islam. Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Kuala Lumpur, 11-12 Ogos 2009, hlm. 5.

Siti Mashitoh Mahamood, 2011. “Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments” dlm. Monzer Kahf dan Siti Mashitoh Mahamood (ed.). Essential Readings in Contemporary Waqf  Issues. Kuala Lumpur: CERT Publications, hlm. 94-5.

Slim, Hugo, “What is Development” dlm. Development in Practice 5:2, hlm. 143-44, Mei 1995.

Sunan Abi Dawud, “Bab ma ja’a fi al-rajul yuqafu al-waqf”, hadis no. 2878 dlm. Kitab al-Faraid, hlm. 1438.

Syed Othman al-Habsyi, “Islam dan Pembangunan Ummah” dlm. Jurnal Dakwah, 1987.

Tunku Alina Raja Muda Alias, 2011. “Unleashing the Potential of the Waqf as an Economic Institution in Malaysia: Policy, Legal and Economic Reforms”. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. International Centre for Education in Islamic Finance, Kuala Lumpur.

Wildermuth, 2012. How the Smart Money Invests. Wise Money. Using Endowment Investment Approach to Minimize Volatility and Increase Output. New York: Mc Graw Hill, hlm. 151-52.

Wildermuth, Daniel, 2012, hlm. 57, 150.

Yale Endowment 2013.

Yale University Investment Office, 2014. http://investments.yale.edu/. (Diakses pada 11 Disember 2014).

Yediyyildiz, B., 1996, “Place of the Waqf  in Turkish Cultural System”. Kertas kerja dalam Seminar Habitat II. Istanbul, 12 April 1996.

Zainal Abidin Jaafar, 2014. “Pengurusan dan Pelaksanaan Wakaf: Pengalaman Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)”. Kertas kerja dalam Seminar Wakaf Kebangsaan 2014, Hotel Istana, Kuala Lumpur, 7-10 Disember 2014.

Zaini Osman, 2014. “Financing Models for Enhancing Waqf Asset in Singapore”. Kertas kerja dalam Seminar Waqaf Antarabangsa 2014, Hotel Istana, Kuala Lumpur, 7-10 Disember 2014.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.