Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Pemelukan Islam Pasangan Perkahwinan Sivil: Isu Berbangkit

dan Cadangan Penambahbaikan Menurut Undang-Undang Malaysia

(Conversion to Islam by Civil Marriage Spouses: Emerging Issues  and Suggestions for Improvement According to Malaysian Law)

Zuliza Mohd. Kusrin

[email protected]

Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43000 Bangi, Selangor.

Nurhidayah Muhammad Hashim

[email protected]

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS),

Universiti Teknologi Mara (UiTM),

40450, Shah Alam.

Abstrak

Salah satu konflik perundangan dalam undang-undang keluarga di Malaysia yang berlaku ialah pemelukan Islam salah seorang daripada pasangan perkahwinan sivil ke agama Islam. Mereka berdepan dengan isu dalam menentukan undang-undang keluarga manakah yang terpakai ke atasnya dan mahkamah manakah mempunyai bidang kuasa mendengar kesnya. Adakah mereka masih terikat dengan undang-undang keluarga sivil dalam menentukan permohonan perceraian, tuntutan nafkah, hak penjagaan anak dan harta pusaka? Ataupun adakah selepas memeluk agama Islam, undang-undang dirinya bertukar kepada undang-undang Islam yang membolehkan tuntutannya dibuat berdasarkan undang-undang keluarga Islam di mahkamah syariah? Isu kekeluargaan yang dikategorikan sebagai undang-undang diri (personal law) ini bukan sahaja boleh menjejaskan perpaduan rakyat, malah  turut memberikan kesan kepada kesucian agama Islam di Malaysia. Makalah ini bertujuan membincangkan beberapa isu yang melingkari kes pemelukan Islam pasangan perkahwinan sivil dan turut menawarkan beberapa cadangan penyelesaian menurut peruntukan undang-undang keluarga di Malaysia.

Kata kunci: perkahwinan, memeluk Islam, bidang kuasa, mahkamah syariah, undang-undang keluarga

Abstract

One of legal conflicts in family law in Malaysia is conversion to Islam by one spouse from a civil marriage.  Such parties encounter several vital issues, including which family law system and which court has the jurisdiction to hear and decide their divorce proceedings and whether they are still subjected to civil family law in determining the application for divorce, maintenance, child custody and inheritance, or whether they are subject to Islamic law upon their conversion and their claims are to be made at the Syariah court. Those family issues that are categorised under personal law have a great impact on the unity of the society and also affects the sanctity  of Islamic law in Malaysia. This article aims to discuss some of the issues surrounding the case of conversion to Islam and also suggests  some solutions according to the provisions of family law in Malaysia.

Keywords: marriage, conversion to Islam, jurisdiction, shariah court, family law

RUJUKAN

Abdul Hamid Mohamad, 2013. “Hak Asasi: Peranan dan Fungsi dari Perspektif Perlembagaan Malaysia”. Kertas kerja dalam Forum Hak Asasi Sejagat. Anjuran Majlis Universiti Islam Malaysia (MUIM) dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Islam Malaysia (JAKIM), Hotel Marriot, Putrajaya.

Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976.

Akta Pencen 1980.

Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961.

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 Pindaan 2006 (Akta 303).

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak 2004.

Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Selangor 1989.

Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam 1991.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kedah 1984.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan 1983.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Melaka 1983.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 1983.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pahang 1987.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak 1984.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perlis 2006 (Pindaan 2008).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang 1985.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Sabah 2004.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 1984.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Terengganu 1986.

Eeswari Visuvalingam lwn Government of Malaysia [1990] 1 MLJ 86.

Hamid Jusoh, 1991. The Position of Islamic Law in The Malaysian Constitution with Special Reference to the Conversion Case in Family Law. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

http://www.ukm.my/syariah/Resolusi/resolusi%20anak%20mualaf.pdf. (Diakses pada 19 Jun 2013).

Indira Gandhi a/p Mutho lwn Pengarah Jabatan Agama Islam Perak & Ors [2013] 5 MLJ 555.

Isabela Madeline Roy dan Ors lwn Sarimah Low Abdullah & Ors [2005] 2 MLJ 521.

Kaedah-kaedah Pentadbiran Perundangan Islam (Pemelukan Agama Islam Orang-orang Belum Dewasa) Selangor 1991.

Khairani Husin dan Mohd. al-Adib Samuri, 2013. “Kerahsiaan Kemasukan Islam: Isu Undang-undang Berkaitan Kes-kes Pemelukan Islam Saudara Baru di Malaysia” dlm. Prosiding Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam (KASPI 2013). Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kung  Lim Siew Wan (P) lwn Choong Chee Kuan [2003] 6 MLJ 6.

Mehrun Siraj, 2012. Conflict of Laws in Child Custody Cases. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed Azam Mohamed Adil, 2014. Penentuan Agama dan Hak Penjagaan Kanak-kanak Menurut Undang-undang Islam. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Nedunchelian V Uthiradam lwn Nur Shafiqah Mah Singai Annal & Ors [2005] 2 CLJ 309.

Ng Swee Pian lwn Abdul Wahid dan Seorang Lagi [1992] 2 MLJ 425.

Noor Aziah Mohd. Awal, 2007. “Perceraian” dlm. Shamsuddin Suhor dan Noor Aziah Mohd. Awal (ed.), Undang-undang Keluarga (Sivil). Jilid 9. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 85-121.

Noor Aziah Mohd. Awal, 2007. “Penjagaan dan Pemeliharaan Anak” dlm. Shamsuddin Suhor dan  Noor Aziah Mohd. Awal (ed.), Undang-undang Keluarga (Sivil). Jilid 9. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm.142-77.

Noor Aziah Mohd. Awal, “Child’s Right to Religion in Malaysia: An Overview” dlm. IKIM Law Journal 9:1, 2005.

Nora Abdul Hak, 2009. “A Cross-Border Marriage: Rights of a Wife after Divorce in the case of Conversion to Islam under the Malaysian Family Law”. Kertas kerja 6th. Asian Law Institute Conference, Hong Kong, 29-30 Mei 2009.

Nur Aisyah Suk bte Abdulah (commat) Asukwinder Kaur a/l Sajhan Singh lwn Harjeet Singh [2000] 7 MLJ 547.

Pedley lwn Majlis Ugama Islam Pulau Pinang [1990] 2 MLJ 307.

Shamala a/p Sathiyaseelan lwn Dr. Jeyaganesh a/l C. Mogarajag [2004] 2 MLJ 241. Mahkamah tinggi sivil.

Tan Sung Mooi lwn Too Miew Kim [1994] 3 MLJ 117.

Teo Eng Huat lwn Kadi Pasir Mas Kelantan & Majlis Agama Islam [1990] 2 MLJ 228

Viswalingam lwn Viswalingam [1980] 1 MLJ 300.

Zainul Rijal Abu Bakar dan Nur Hidayah Mohd Hashim, “Kedudukan Kebajikan dan Hak Anak Bukan Islam apabila Ibu atau bapa Memeluk Islam: Pendekatan Perundangan Syariah dan Perlembagaan Malaysia” dlm. Shariah Law Report 3, 2009.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.