Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KHALWAT DALAM KALANGAN REMAJA DI MALAYSIA DAN ACEH: KAJIAN TERHADAP PEMATUHAN SYARIAH

Khalwat (Close Proximity) Among  Youngsters in Malaysia and Aceh: A Study Concerning Shariah Compliance

Noor ‘Ashikin Hamid

[email protected]

Shariffah Nuridah Aishah Syed Nong Mohamad

[email protected]

Lily Suryati Mohd Jamil

[email protected]

Nur Amani Pauzai

[email protected]

Fakulti Undang-undang dan Hubungan Antarabangsa,

Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, MALAYSIA.

Abstrak

Khalwat dalam kalangan remaja merupakan kesalahan syariah yang kini semakin membimbangkan bukan sahaja di Malaysia bahkan di Indonesia. Berita dan laporan mengenai tangkapan remaja berkhalwat sering dipaparkan menerusi media cetak dan elektronik. Sekiranya perilaku ini tidak dibendung dan ditangani segera akan mengakibatkan keruntuhan akhlak yang teruk kepada generasi akan datang. Makalah ini menganalisis konsep remaja, kesalahan khalwat menurut syariah dan peruntukan perundangan Aceh dan  Malaysia di samping meneliti sejauhmana konsep syariah dipatuhi dalam perundangan Malaysia dan Aceh. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan berbentuk kualitatif, iaitu pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan dan temu bual. Data didapati menerusi penelitian terhadap Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia dan Qanun Syariah Aceh, rujukan terhadap al-Quran, al-Hadith, buku, media cetak dan elektronik serta temu bual dengan beberapa tokoh perundangan dan agama kedua-dua negara. Kajian mendapati bahawa prinsip undang-undang syariah tidak dipatuhi sepenuhnya di Malaysia dan Aceh dan mencadangkan beberapa penambahbaikan dalam memantapkan kepatuhan terhadap syariah.

Kata kunci: khalwat, kesalahan syariah, remaja, Malaysia, Aceh

Abstract

The commission of khalwat (close proximity) by teenagers has become increasingly worrisome nowadays not only in Malaysia but also in Indonesia. News on the arrest of teenagers by the authorities frequently appears in the daily newspapers and reports. If such acts are not immediately controlled or effectively overcome, it will result in moral collapse in future generations. This article seeks to analyse the concept of teen-age, the offence of khalwat under both the shari’ah and legal provisions of the two jurisdictions, as well as to examine the extent of shari’ah-compliance of these two provisions. This study is a qualitative research where data collection is done via library research and interviews. The data was obtained from related legal provisions, primarily the shari’ah criminal offences enactments of Malaysia and Qanun Syariah Aceh, the Holy Quran, al-Hadith (the sayings of the Prophet), books, journals, newspapers articles, conference proceedings, and the print and electronic media of both countries, as well as interviews conducted with a few prominent persons in the legal and religious fields of both countries. The research finds that shari’ah principles have not been totally complied with and therefore suggests recommendations for the fulfillment fo shari’ah requirements.

Keywords: khalwat, shariah offence, teenagers, Malaysia, Aceh

RUJUKAN

Abu Zahrah, Muhammad, t.t. Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy, al-Jarimah. Kaherah: Dar al-Fikri al-Arabiy.

Ainul Bashirah, Zuliza dan Mat Noor, “Kesalahan khalwat dan perbuatan tidak sopan dan hukumannya menurut Islam” dlm  Jurnal Hadhari 4, No. 2 (2012) http://www.ukm.my/jhadhari (Capaian pada 30 September 2013).

Al-Bustani, 1965. Kitab al-Muhit: Qamus al-Matawil al-Lughah al-‘Arabiyyah. Maktabat Lubnan.

Al-Bustani, Fuad Irfah, 1982.  Mu’jam al-Thulab. Beirut: Dar Masyrik.

Al-Ghazali, Abdul Hamid, 1967.  Ihya ‘Ulum al-Din. Jilid 2 & 3. Mesir: al-Qahirah Matabi’ Subh  al-Arab.

Al-Jaziri, Abd Rahman, 1969.  Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-‘Arba’ah. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.

Al-Nawawi, 1994. Shahiih Muslim Bi Syarhin-Nawawi. Jilid 9. Diterjemah oleh ‘Isham Ash-Shababithi, Hazim Muhammad, & ‘Imad Amir.  Cairo: Daarul Hadiths.

Al-Shartibi, Said, t.t. Aqrab al-Mawaridd dlm. Mohd Shukri Hanpi, 2003, Kamus Istilah Undang-Undang Jenayah Syariah (Hudud, Qisas & Takzir). Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd.

Al-Tirmizi, Abu Isa, t.th. Sunan al-Tirmizi.

Al-Yasa’, Abu Bakar, 2008.  Syari’at Islam di Nanggroe Acheh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan. Banda Acheh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam.

Anuar Puteh,  “Perkembangan dan Pembentukan Remaja Menurut Perspektif Islam” dlm. Kajian Malaysia Jilid XIX, No 2: 79-101, 2001

Audah, Abdul Qadir, 1964. Tasyri’ al-Jinai’ al Islam Muraranan bi al-Qanun al-Wadi’iy. Jilid 4. Beirut: Dār al-Kutub.

Bahansiy, Ahmad Fathi, 1991. Al-Masuliyyatu al-janaiyyah fi al fiqh al-Islamiy. Jilid 2. Beirut: Dar al-Nadhah al-Arabiyyah.

Deswita, 2006. Psikologi Perkembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fachri Bey Jamaris, Profesor Fakulti Undang-undang dan Hubungan Antarabangsa, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Temu bual pada 23 Disember 2013.

Hasan Djuhaendah, “Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia” dlm. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hal. 7, http:// habib adjie.dosen.narotama.ac.id (Capaian pada 1 Oktober 2013).

Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad, t.t. Al-Mugni.  Jilid 7. Kaherah: Maktabah al-Kaherah.

Ibrahim Anis, Abd. Halim Muntasir dan Attiyyah al Sawahiliy, 1973. Al-Mujam al-Wasit. Mesir: Dar al- Ma’ariff.

Laili Ibrahim, 1989. Mengenai Masalah Moral Remaja di Kalangan Remaja. Dakwah. Selangor: Yayasan Dakwah Islam Malaysia (YADIM)

Khadijah Haidi Khalid, 1994. Meneroka Alam Remaja. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Megat Lutfi Megat Rahim. 2012. “1001 Alasan Pasangan Ditangkap Basah”, dlm. Kosmo, http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2012&dt(Capaian pada 9 Ogos 2013).

Mohd Norizan Abd Ghani, Pengarah Institut Latihan Islam Malaysia, Wilayah Timur. Temu bual pada 4 April 2014.

Noraini Ahmad, 1994. Kaunseling Remaja Pengalaman Peribadi Seorang Kaunselor. Selangor: Budaya Ilmu Sdn. Bhd.

Kamus Dewan, 2007. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Riki Yuniagara, 2012. “Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun” dlm http://rikijuniagara.wordpress.com/2012/04/08/peran-lembaga-adat-d (Capaian pada 12 April 2014)

Sri Rumini dan Siti Sundari, 2004.  Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta.

Zakiah Darajad, 1970. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.