Jurnal Kanun

Just another WordPress site

ISTIHSAN DALAM PENGHAKIMAN MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA

Istihsan in the Judgement of Syariah Court in Malaysia

Mohd Hafiz Jamaludin

[email protected]

Ahmad Hidayat Buang

[email protected]

Jabatan Syariah dan Undang-Undang,

Akademi Pengajian Islam,

Universiti Malaya,

Lembah Pantai 50603,

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel.: +6013-5057407

Abstrak

Kajian ini menghuraikan konsep istihsan secara terperinci bagi memberikan penjelasan terhadap konsep istihsan dari sudut teorinya dan aplikasi konsep dalam proses penyelesaian hukum syarak serta pemakaiannya di mahkamah syariah. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa istihsan merupakan salah satu sumber hukum yang diiktiraf oleh syarak, manakala perselisihan para ulama hanya perselisihan dari sudut penggunaan istilah semata-mata. Dapatan ini diperkuat melalui analisis terhadap laporan kes mahkamah syariah di Malaysia yang menunjukkan terdapat penggunaan konsep istihsan secara tidak langsung di mahkamah. Selain itu, kajian ini juga menyimpulkan bahawa peruntukan undang-undang itu sendiri yang memberikan kebenaran kepada pihak hakim untuk mengaplikasikan konsep ini secara tidak langsung.

Kata kunci: istihsan, qiyas, sumber hukum, mahkamah syariah, hakim

Abstract

This study elaborates in detail the concept istihsan (juristic preference) to give a comprehensive explanation of this concept, both theoretically and of the actual application of this concept in the Islamic law and Syariah Courts in Malaysia. This study shows that istihsan is one of the sources that is recognized under Islamic law, while disagreement between scholars is only concerning its technical definition. This finding is further reinforced with the analysis of reported cases in the syariah c ourts in Malaysia, which indicate the use of istihsan indirectly in the court. In addition, the study also concludes that the provisions of the law itself authorize judges to indirectly apply this concept.

Keywords: istihsan, qiyas, source of law, syariah court, judge

RUJUKAN

‘Abdullah Rabi‘ ‘Abdullah Muhammad, 2007. Al-Istihsan wa Hujjiyatuhu ‘ind al-Usuliyyin. Kaherah: Dar al-Salam.

‘Abd al-‘Aziz ‘Abd Al-Rahman al-Rabi‘ah, 1981. Adillah al-Tasyri‘ al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj biha. Riyadh: ‘Abd al-Rahman al-Najd.

‘Abd al-Wahhab Khalaf, 2005. Masadir al-Tasyri‘ al-Islami fi Ma La Nassa fihi. Kuwait: Dar al-Qalam.

Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn t.t. Al-Sunan al-Saghir. Jilid 2 & 4. Karachi: Jam‘iyyah al-Dirasat al-Islamiyyah.

Al-Bakri, Abu Bakr ‘Uthman bin Muhammad Syata al-Dimyati, 1995. Hasyiyah I‘anah al-Talibin. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bujayrimi, Sulayman bin Muhammad, t.t. Hasyiyah al- Bujayrimi ‘ala al-Khatib. Jilid 4. Kaherah: Maktabah Tawfiqiyyah.

Al-Bukhari, ‘Ala’ al-Din ‘Abd al-‘Aziz bin Ahmad bin Muhammad, 1997. Kasyf al-Asrar ‘an Usul Fakhr al-Islam al-Bazdawi. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, 1997. Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul. Jilid 1. Beirut: Muassah al-Risalah.

Al-Jarahi, Isma‘il bin Muhammad, 1988. Kasyf  al-Khafa’ wa Muzil al-Ilbas. Jilid 2 Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman, 1990. Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-’Arba‘ah. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Khatib, Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syirbini, 1997. Mughni al-Muhtaj. Jilid 3 & 4. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

Al-Marghinani, Burhan al-Din ‘Ali bin Abi Bakr, 2000. Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi. Jilid 4. Kaherah: Dar al-Salam.

Al-Mubarakfuri, Abu al-‘Ala’ Muhammad bin ‘Abd al-Rahman, 1963. Tuhfah al-Ahwazi. Jilid 4. Madinah:  al-Maktabah al-Salafiyyah.

Al-Razi, Zayn al-Din Muhammad bin Abu Bakr bin ‘Abd al-Qadir, 1995. Mukhtar al-Sihhah. Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun

Al-Subki, Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab bin ‘Ali bin ‘Abd al-Kafi, 2003. Jam‘ al-Jawami‘. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Syafi‘i, Muhammad bin Idris, 1983. Al-Umm. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, 1997. Al-Muwafaqat. Jilid 5. Khubar: Dar Ibn ‘Affan

Al-Tabrani, Abu al-Qasim Sulayman bin Ahmad, 1995. Al-Mu‘jam al-Awsat. Jilid 4. Kaherah: Dar al-Haramayn.

Al-Taftazani, Sa‘d al-Din Mas‘ud bin ‘Umar, 1996. Syarh al-Talwih ‘ala al-Tawdih li Matn al-Tanqih. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Tufi, Sulayman bin ‘Abd al-Qawi bin al-Karim, 1987. Syarh Mukhtasar al-Rawdah. Jilid 3, Kaherah: Mu’assasah al-Risalah.

Al-Zarqa’, Mustafa bin Ahmad,, t.t. Al-Istislah wa al-Masalih al-Mursalah fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Usuli Fiqhiha. Damsyik: Dar al-Qalam

Al-Zayla‘i, Fakhr al-Din ‘Usman bin ‘Ali, 1895. Tabyin al-Haqa’iq. Jilid 1 & 6. Kaherah: Matba’ah al-Kubra al-Amiriyyah.

Ibn Hajar, Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali al-‘Asqalani, t.t. Al-Dirayah fi Takhrij Ahadith al-Hidayah. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

Ibn Hajar, Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali al-‘Asqalani, 2006. Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari. Jilid 2. Beirut: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah.

Ibn Hazm, Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa‘id, t.t. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Jilid 6. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

Kamus Dewan, 1997. Edisi Ketiga. Cetakan 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khalid Ramadhan Hasan, 1998. Mu’jam Usul Fiqh. t.t.p: al-Rawdah.

Mahmud Hamid ‘Uthman, 2002. Al-Qamus al-Mubin fi Istilahat Usuliyyin. Riyadh: Dar al-Zahim.

Muhammad ‘Ali al-Salihim, 2004. “al-Istidlal bi al- Istihsan fi Masail al-‘Ibadat ‘ind al-Hanafiyyah”. Kajian Peringkat Sarjana, Jabatan Fiqh dan Usul, Kuliah Tarbiah, Universiti al-Malik Sa‘ud.

Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, 1998. Sahih Muslim. Riyadh: Dar al-Mughni.

Salih bin Ghanim, 1996. Al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra‘a ‘anha. Riyadh: Dar al-Balnasiyyah.

Sa‘di Abu Habib, 1988. Al-Qamus al-Fiqhi. Damsyik: Dar al-Fikr.

Usamah al-Hamawi, 1992. Nazariyyah al-Istihsan. Damsyik: Dar-al-Khair.

Zakariyya al-Ansari, Ibn Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya, t.t. Ghayah al-Wusul fi Syarh Lubb al-Usul. Kaherah: Matba‘ah ‘Isa al-Babi al-Halabi.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.