Jurnal Kanun

Just another WordPress site

DEFINISI WALI DALAM PERNIKAHAN: PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA

The Definition of Wali (Guardian) in Marriage from the Perspective of Fiqh and Family Law in Malaysia

Mohammad Azam Hussain

[email protected]

Alias Azhar

[email protected]

Pusat Pengajian Undang-undang,

Kolej Undang-undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa,

Universiti Utara Malaysia,

Sintok, 06010 Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia.

Tel.: +604-9287701

Abstrak

Makalah ini membincangkan konsep wali dengan mengkhususkan perbincangan terhadap definisi dan kategorinya berasaskan perspektif fiqh dan perundangan di Malaysia. Perbandingan secara kritikal turut dilakukan terhadap peruntukan undang-undang keluarga Islam di negeri-negeri di Malaysia dengan memfokuskan pentafsiran dan kategori wali. Tafsiran undang-undang adalah penting untuk menjelaskan takat bidang kuasa wali dan memudahkan prosedur kehakiman dalam menyelesaikan kes berkaitan dengan pengesahan atau pembatalan akad pernikahan, atau dalam kes perpindahan kuasa wali. Tidak dinafikan perbezaan pandangan dalam kalangan fuqaha merupakan elemen terpenting untuk menzahirkan kesyumulan syariat Islam.  Namun, aspek keseragaman peruntukan perundangan merupakan pemangkin dalam usaha menjamin sistem kehakiman syariah di Malaysia menjadi lebih efektif dan sistematik.

Kata kunci: syariah, wali, pernikahan, perspektif fiqh, undang-undang keluarga Islam

Abstract

This article discusses the concept of wali (guardian) with special focus on the discussion of the definition and categories of wali based on fiqh (Islamic jurisprudence) and legal perspectives in Malaysia. Critical comparison was made to the provisions of the Islamic Family Law of the states in Malaysia, focusing on interpretation and categorization of wali. Legal interpretation is essential to clarify the jurisdiction of wali and to facilitate judicial procedures in resolving cases related to validation or revocation of a marriage contract, or in the case of transfer of power of a wali. Undoubtedly, differences of opinion among fiqh jurists are the key element to the comprehensiveness of the Islamic shariah. However, aspects of the uniformity of legal provisions are a catalyst for ensuring that the shariah judicial system in Malaysia will be more effective and systematic.

Keywords: shariah, wali, marriage, fiqh perspective, Islamic Family Law

RUJUKAN

Abdul Karim Zaydan, 1969. Al-Madkal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah. Cetakan 4. Matba‘ah al-Ani.

Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa‘id bin Hazm, t.t. Al-Muhalla. Juz. 9. Kaherah: Dar al-Turath.

Ahmad al-Hasri, 1987. Al-Nikah wa al-Qadaya al-Muta‘alliqat bihi. Cetakan 1. Beirut, Lubnan: Dar Ibn Zaidun.

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).

Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi‘e, t.t. Al-Umm. Juz.5, Cet. 2. Beirut, Lubnan: Dar al-Ma‘arif.

Al-Imam Malik bin Anas, t.t. Al-Mudawwanat al-Kubra. Jil. 2. Beirut, Lubnan: Dar Sadir.

Al-Sayyid Sabiq, 1985. Fiqh al-Sunnah. Cet. 7, Jil. 2. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.

Al-Syeikh al-Imam al-‘Allamah Muwaffaq al-Din Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, 1972. Al-Mughni. Juz. 7. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Ardawati Jamian lwn Zikra Hj. Mohd Ali & Anor [2010] 1 CLJ (Sya) 37.

Badran Abu al-Aynayn Badran, 1985. Al-Ziwaj wa al-Talaq fi al-Islam.  Al-Iskandariah: Muassasah Syabab al-Jami‘ah.

Dalam Perkara Khori Bt. Ahmad & Satu Lagi [2005] 1 CLJ (Sya) 196.

Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 (Enakmen 6 Tahun 2004).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008 (Enakmen 11 Tahun 2008).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 (Enakmen 17 Tahun 2003).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002 (Enakmen 6 Tahun 2002).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 (Enakmen 12 Tahun 2002).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pahang) 2005 (Enakmen 3 Tahun 2005).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Perlis) 2006 (Enakmen 7 Tahun 2006).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 (Enakmen 3).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) 2004 (Enakmen 8 Tahun 2004).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (Enakmen 2 Tahun 2003).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 (Enakmen 11 Tahun 2003).

Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam (Enakmen 12 Tahun 1985).

Fuad Ifram al-Bustani, 1977. Munjid al-Tullab. Cet. 11. Beirut, Lubnan: Dar al-Masyriq.

<http://ww1.utusan. com.my/utusan/info.asp?y=2006&dt=0410&sec=Dalam_Negeri&pg =dn_01.htm>.

<http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx>.

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>.

<http://www.wao.org.my/Convention+on+the+Elimination+of+All+Forms+of+Discrimination+Against+ Women+(CEDAW)_52_5_1.htm

Imam Muhammad Abu Zahrah, 1957. Ahwal al-Sakhsiyyah. Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Mohamed lwn. Bahrunnasran & Satu Lagi [1998] 3 LNS 5.

Muhammad Amin al-Syahir, 1966. Hasiyat Rad al-Mukhtar. Jil. 3. Cetakan 2. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid, 1966. Al-Ahwal al-Sakhsiyyah fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah. Mesir: Matba‘ah al-Sa‘adah.

Muhammad Salam Madkur, 1955. Al-Fiqh al-Islamiyy. Cetakan 2. Maktabah ‘Abdullah Wahab.

Mohd Shahril Puteh lwn Siti Zaharah Che Tak [2010] 1 CLJ (Sya) 251.

Ordinan Undang-undang Keluarga Islam, 2001 (Ordinan 43 Tahun 2001).

Perkara Permohonan: Rukman Mustapha [1997] 3 LNS 18.

Perlembagaan Persekutuan.

Ramli Abdul Rahman lwn Marlia Akmar Ramli [2010] 1 CLJ (Sya) 445.

Suberi Abdullah lwn Siti Fatimah Suberi & Anor [2010] 1 CLJ (Sya) 208.

Syamsuddin al-Sarkhasi, 1978. Al-Mabsut. Juz.15, Cet. 3. Beirut, Lubnan: Dar al-Ma‘arif.

Syamsuddin Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibni Syihabuddin al-Ramli, 1967. Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Juz.6. Cetakan Terakhir. Mesir: Syarikat Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladihi.

Wahbah al-Zuhayli, 1985. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz.7, Cet. 2. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Wan Hashim Wan Ahmad dan Seorang Lagi lwn Zaidah Mohamed Saleh [2012] 3 LNS 17.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.