Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Pembuktian dalam Kes Jenayah Syariah Malaysia: Isu dan Penyelesaian

(Proving Cases in Syariah Courts: Issues and Resolutions)

Zulfakar Ramlee Saad

[email protected]

Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim,

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia,

Jalan Gombak, 53100,

Kuala Lumpur, MALAYSIA.

Abstrak

Pembuktian merupakan faktor utama dalam memastikan keadilan dalam proses pentadbiran keadilan jenayah syariah.  Makalah ini mengkaji tahap kefahaman isu berkaitan dengan pembuktian di mahkamah syariah seperti isu beban dan tahap pembuktian. Salah faham dalam perbezaan istilah dan prinsip-prinsip berkaitan akan menyukarkan keputusan adil dibuat.  Makalah ini juga melihat pemakaian iqrar yang dibuat di luar mahkamah dan keterangan yang dibuat oleh pakar. Penulis membuat kajian terhadap undang-undang berkaitan dan juga keputusan oleh mahkamah.  Pemahaman yang tepat tentang undang-undang pembuktian ini penting untuk pihak pendakwa, peguam dan mahkamah membuat keputusan yang adil.

Kata kunci:  pembuktian, mahkamah syariah, iqrar, qarinah, DNA

Abstract

Proving an offence is one of the main factors in administering justice in a court of law. This article examines the level of understanding on issues relating to proving criminal cases in Syariah courts such as the evidentiary burden of proof and standard of proof.  Misunderstanding of the different terminology and related principles will cause difficulty in making just decisions. This article also looks at the use of admissions made outside the court and testimony given by experts. The writer examines related laws and decisions of the courts. The correct understanding of evidentiary laws is important for prosecutors, lawyers and the courts to make just decisions.

Keywords: proving, syariah courts, admission, circumstantial evidence, DNA

RUJUKAN

Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997.

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1993.

Enakmen Kanun Kesalahan Jenayah II 1993 Kelantan.

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud dan Qisas) Terengganu 2002.

Ibn Farhun et. al., 2003. Tabsirat al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyah wa-Manahij al-Ahkam. Al-Riyad: Dar `Alam al-Kutub.

Amir al-Jazzar & Anwar al-Baz (ed.), 2005. Majmu’ Fatawa oleh Ibnu Taimiyyah. Mesir: Dar al-Wafa & Dar Ibn Hazm.

Ibnu Qayyim et. al, 1985. Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar’iyah. Jiddah: Dar al-Madani.

Ibn Qudamah et al., 1960. Al-Mughni wa-Yalihi al-Sharh al-Kabir. Beirut: Dar al-Kitab al-`Arabi.

Jariah Binti Yahya dan 3 yang lain lwn Nor Hasiah binti Harun [2010] JH 31/1 81.

Kertas kerja ‘Pembuktian DNA, Mikrofilem dan Audiovisual Mengikut Prinsip Keterangan’, yang telah dibentangkan pada Persidangan Tahunan Pegawai-Pegawai Syariah Ke-5, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Shah Alam, 8 September 2003.

“JAIS Jangan Lepas Tangan” dlm. ‘M’ MATAHARI Bil. 59, 16-31 Julai 2004.

Malik bin Anas, 1985. al-Muwatta’.  Diterjemah oleh Muhammad Rahimuddin. Edisi Semakan. Mumbai: Taj.

Nasimah et al, 2007. Undang-Undang Islam; Jenayah, Keterangan dan Prosedur: Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia. Jilid 13. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

The Sun, bertarikh 13 Julai 1999, ms. 6 dengan tajuk “Muslims who admit to adultery face trial.”

Sahih al-Bukhari, 1984. Diterjemah ke Bahasa Inggeris oleh MM Khan, Kazi Publications, Lahore, (Kitab al-Muharibin).

Sunan Abu Dawud, 1984. Kitab al-Nikah. Terjemahan Bahasa Inggeris oleh Ahmad Hasan. Hadith No. 2126. Jilid 2. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.

Zulfakar Ramlee, Onus and Quantum of Proof in Islam, [2012] ShLR ms. xliii.

Zulfakar Ramlee, “Keterangan DNA dalam Sistem Perundangan Islam” dlm. Jurnal ILIM Bil. 1 , hlm. 111-18, 2008.

Zulfakar Ramlee, 2003. “Penyiasatan di dalam Kanun Acara Jenayah Syariah di Malaysia” dlm. Monir & Shamsiah (ed) Pendakwaan dan Penyiasatan.  Kuala Lumpur: IKIM.

Zulfakar Ramlee, 2007. “Al-Qarinah: Pemakaiannya dalah Litigasi Mal dan Jenayah,” dlm.   Nasimah Hussin (et al.), Undang-undang Islam: Jenayah, Keterangan dan Prosedur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zulfakar Ramlee, 1997. “The role of al-Qarinah (Circumstantial Evidence) in Islamic Law of Evidence: A Study of the Law in Malaysia, with Reference to the Rules and Principles of English Law”. Tesis PhD. Glasgow Caledonian University, Scotland.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.