Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Di Manakah Kita dalam  Pemantapan Pentadbiran Keadilan Jenayah Syariah?

(Where are we in Consolidating the Administration of Shariah Criminal Justice?)

Musa Awang

[email protected]

Persatuan Peguam Syarie Malaysia,

Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

No. 71, Jalan Sri Hartamas 1,

Taman Sri Hartamas,

50676 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel : +603-6205 7000.

Abstrak

Selepas pindaan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan, ramai yang beranggapan bahawa mahkamah syariah telah diberi kuasa yang lebih luas daripada sebelumnya, kerana tidak lagi berada di bawah mahkamah sivil. Mahkamah sivil juga dikatakan tidak akan campur tangan dalam perkara yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah. Walau bagaimanapun dari segi pelaksanaan bidang kuasa jenayah, mahkamah syariah masih lagi terbatas dengan hukuman 5:3:6, yakni denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak lebih tiga tahun atau sebatan (syariah) tidak lebih enam kali sebatan. Makalah ini meneliti kuasa yang diperuntukkan kepada mahkamah syariah, dan kesannya terhadap perkembangan pentadbiran keadilan jenayah syariah dan agensi yang berkaitan dengannya. Beberapa cadangan penyelesaian dikemukakan bagi mempertingkatkan dan memperkasakan institusi pentadbiran, kehakiman, pendakwaan dan penguatkuasaan Islam.

Kata kunci: Perlembagaan Persekutuan, penguatkuasaan undang-undang syariah, mahkamah syariah, mahkamah sivil

Abstract

With the amendment of Article 121(1A) of the Federal Constitution, many considered the shariah courts to have been given more powers. Civil courts were also thought to no longer be able to intervene in matters decided by the shariah courts.  However, with regard to criminal matters, the courts are still limited to the punishment of 5:3:6, namely, a fine of not more than RM5000 or imprisonment not more than 3 years, or 6 lashes. This article examines the power given to the shariah courts, and the effects on the development of the administration of shariah criminal justice and related agencies. Some suggestions are made to improve and to reinforce the Islamic administrative, judicial, prosecutory and enforcement institutions.

Keywords: Federal Constitution, enforcement of shariah laws, shariah courts, civil courts

RUJUKAN

Abdul Halim El-Muhammady, 1998. Undang-undang Jenayah dalam Islam dan Enakmen Negeri-negeri. Selangor: Wadah Niaga Sdn. Bhd.

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), 2006. Sejarah Umat Islam. Edisi Baru. Singapura: Pustaka National Pte. Ltd.

Ahmad Ibrahim, 1987. “Islam and the Constitution”. Kertas kerja Persidangan “The Malaysian Constitution After 30 Years. Kuala Lumpur: Fakuiti Undang-undang, Universiti Malaya.

Ahmad Ibrahim, 1989. “The Amendment to Article 121 of the Federal Constitution its effect of Administration of Islamic Law” , [1989] 2 MU XVII.

Akta Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997.

Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355) Pindaan 1984.

Akta Pembaharuan Undang-undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976.

Akta Prosedur Jenayah Syariah 1997 (Pindaan 2005).

Akta Saraan Hakim 1971 (Akta 45).

Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695).

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1966. Preliminary Statement on a General Theory of the Malay-Archipelago. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dalip Kaur lwn Pegawai Polis Bukit Mertajam.

Enakmen Jenayah Dalam Syarak 1991.

Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995.

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) 2001.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003.

Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2003.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Johor) 2003.

H.P. Lee &Trindade (ed.), 1978. The Constitution of Malaysia, Its Development 1957-1977. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

http://forum.mygeoportal.gov.my/smanre/tanah/luas_negeri_daerah.php.

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/PendudukMalaysiakini28_3juta/Article/artikel.

http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&id=1215&Itemid=89&lang=bm.

Kaedah-Kaedah Acara Jenayah (Borang dan Fee) 1998 (Pg. P.U. 1/98).

Laporan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010.

Malaysia Emergency Response Services (MERS) 999. Lihat http://www.999.gov.my/?page_id=60.

Md. Hakim Lee lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Mokhtar bin Pangat lwn Pendakwa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Mohamed Habibullah b Mahmood lwn. Faridah Dato’ Talib.

Pendakwa Syarie Johor lwn Abdul Talib Harun.

Pendakwa Syarie lwn Jaafar bin Sudin.

Pendakwa Syarie Perak lwn Jeffery dan Hasliza.

Perlembagaan Persekutuan.

Siti Zubaidah Ismail, “Dasar Penguatkuasaan dan Pendakwaan Jenayah Syariah di Malaysia: Satu Analisis” dlm. Jurnal Syariah 16 (Keluaran Khas). hlm. 537-54, 2008.

Sukma Dermawan Sasmitaat Madja lwn Ketua Pengarah Penjara Malaysia.

Tun Salleh Abas, 1986. “Traditional Elements of the Malaysian Constitution” dlm. Constitution, Law and Judiciary (Selected Articles and Speeches). Kuala Lumpur: Malaysian Law Publisher.

Liaw Yock Fang, 1976. Undang-undang Melaka. The Hague: Maritimes Nijhoft.

Zulkifli Hasan, 2007. “Undang-undang Jenayah Islam di Malaysia, Sejauhmanakah Pelaksanaannya” dlm. Azman Ab Rahman et al., Isu-isu Semasa Global Sempena Kemerdekaan ke-50. Negeri Sembilan: Pusat Pengajian Umum, Universiti Sains Islam Malaysia.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.