Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Isu Perlembagaan dan Hak Asasi Manusia dalam Pentadbiran Keadilan Jenayah Syariah

(Constitutional and Human Rights Issues in the Administration of Syariah Criminal Justice)

Farid Sufian Shuaib

[email protected]

Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim,

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM),

Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur, MALAYSIA.

Tel.:+603-61964326.

Abstrak

Pentadbiran keadilan syariah hanyalah sebahagian kecil daripada tugas kehakiman dalam mahkamah syariah di Malaysia. Namun urusannya amat penting kerana dapat memberikan gambaran keadilan syariah terutamanya jika bidang kuasa mahkamah syariah ini diperluas. Hal ini demikian kerana peluasan bidang kuasa bermakna pertambahan bilangan pertuduhan kesalahan jenayah syariah yang dihadapkan ke mahkamah syariah. Pertambahan kes jenayah ini akan lebih menguji keutuhan dan keupayaan mahkamah syariah dalam usaha melaksanakan keadilan. Pemerhatian yang ingin dilakukan dalam makalah ini adalah dari aspek perlembagaan. Masyarakat kini lebih prihatin terutamanya dalam isu hak asasi, oleh itu isu ini amat perlu  diketengahkan dan dibincangkan dengan sebaik-baiknya. Makalah ini membincangkan beberapa isu perlembagaan penting yang berkaitan dengan pentadbiran keadilan jenayah syariah seperti kedudukan Islam dalam perlembagaan, kuasa menggubal undang-undang jenayah syariah, kebebasan kehakiman dan kuasa agensi yang terlibat.

Kata kunci: pentadbiran keadilan syariah, mahkamah syariah, undang-undang jenayah syariah, hak asasi

Abstract

The administration of syariah is only a small part of the judicial works in the syariah courts in Malaysia.  However, the administration is very important because it reflects the justice of syariah particularly if the jurisdiction of syariah courts is enlarged. This is because the enlargement of the jurisdiction would mean the increase in the prosecution before syariah courts.  Such an increase in the criminal cases will test the integrity and competency of syariah courts in delivering justice.  The observation in this article is from the constitutional perspective because the people are more aware of the constitution including fundamental rights issues. These issues need to be brought forward and discussed adequately. Therefore this article discusses several important constitutional issues relating to the adminstration of Syariah criminal justice such as the position of Islam in the Constitution, the legislative competency to enact syariah offences, independence of judiciary and powers of the related agencies.

Keywords:  administration of Syariah justice, Syariah courts, Syariah offences, fundamental rights

RUJUKAN

Abd Aziz Bari, 2009. “Penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia: Satu Perspektif Perlembagaan” dlm. Isu-Isu Kebebasan Beragama dan Penguatkuasaan Undang-Undang Moral. Gombak: Jabatan Undang-Undang Islam dan Pusat Undang-Undang Harun M. Hashim Selangor.

Akta Dadah Berbahaya 1952.

Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997.

Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965.

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993.

Akta Polis 1967.

Berjaya Books Sdn Bhd & Ors lwn Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan & Ors [2014] 1 MLJ 138.

Che Omar bin Che Soh lwn Pendakwa Raya [1988] 2 MLJ 55 (MA).

Dato’ Kadar Shah bin Tun Sulaiman lwn Datin Fauziah binti Haron [2008] 7 MLJ 779.

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud Dan Qisas) Terengganu 2002 (En. 4/2002).

Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995.

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 (En. 7/2001).

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 1991.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003.

Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Melaka) 1985.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan Di Kalangan Orang Islam) 1988, seksyen 4.

Farid Sufian Shuaib, 2008. Powers and Jurisdiction of Syariah Courts in Malaysia. Edisi Kedua. Petaling Jaya: LexisNexis.

Fathul Bari bin Mat Jahya lwn Majlis Agama Islam Negeri Sembilan [2012] 4 MLJ 281.

Indira Gandhi a/p Mutho lwn Pengarah Jabatan Agama Islam Perak & Ors [2013] 5 MLJ 552.

Jeffrey B. Bumgarner, 2006. Federal Agents: The Growth of Federal Law Enforcement in America. Praeger Publishers.

Kamariah bte Ali dan lain-lain lwn Kerajaan Negeri Kelantan, Malaysia dan satu lagi [2002] 3 MLJ 657.

Kanun Acara Jenayah.

“Kerajaan Tidak Berhak Mengawasi Akhlak” bertarikh 25hb Mac 2005 dlm.<http://www.wao.org.my/backup_v1_21.7.2011/news/20050103moral.htm#bm>

Kod Etika Hakim Syarie.

Lina Joy lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Lain-lain [2007] 4 MLJ 585 (MP).

Meor Atiqulrahman bin Ishak dan lain-lain lwn Fatimah bte Sihi dan lain-lain [2000]5 MLJ 375 (MT).

Myriam lwn Mohamed Ariff [1971] 1 MLJ 265.

Nordin bin Salleh lwn Kerajaan Negeri Kelantan & Anor [1993] 3 MLJ 344 (MA).

Ooi Kean Thong & Satu Lagi lwn Pendakwa Raya [2006] 3 MLJ 389 (MP).

“Penguatkuasa Dicederakan oleh Orang yang Disyaki” dlm. Harian Metro, 13 Jun 2011.

Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

Senarai Negeri.

Senarai Persekutuan.

Shamrahayu A Aziz, “Police Powers in the Enforcement of Islamic Criminal Law” [2010] 6 MLJ xxxviii.

Siti Zubaidah Ismail, “Hukuman Altenatif dari Perspektif Undang-Undang Syariah” [2011] 4 ShLR xxv.

Siti Zubaidah Ismail, “Penjara Khas bagi Pesalah Syariah: Suatu Keperluan?” [2013] 2 ShLR i.

Sulaiman bin Takrib lwn Kerajaan Negeri Terengganu.

Sulaiman bin Takrib lwn Kerajaan Negeri Terengganu (Kerajaan Malaysia, intervener) and other applications [2009] 6 MLJ 354 (MP).

Sukma Darmawan Sasmitaat Madja lwn Ketua Pengarah Penjara Malaysia & Anor [1999] 1 MLJ 266.

Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.