Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Falsafah Pentadbiran Keadilan Jenayah Syariah: Satu Penghayatan Semula

(The Philosophy of the Administration of Syariah Criminal Justice:

A Reappraisal)

Haji Daud Muhammad1

[email protected]

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan,

Aras 1 Bangunan JAHEIK,

Kompleks Islam Darul Naim,

15200 Kota Bharu, Kelantan, MALAYSIA.

Abstrak

Makalah ini dinukilkan untuk meletakkan asas kepada penilaian terhadap pentadbiran keadilan jenayah syariah. Pentadbiran keadilan jenayah syariah perlu berpaksi kepada al-Quran dan Sunnah dan bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Asas ini dapat dikenal pasti dengan      melihat kepada matlamat utama syariah yang juga disebut sebagai maqasid al-syariah. Menegakkan keadilan ialah matlamat asas syariah yang memerlukan pelantikan hakim yang bertakwa di samping arif dalam syariah. Makalah ini merumuskan bahawa kebenaran dan keadilan yang pasti adalah berdasarkan acuan Islam dan perlu dipastikan pentadbiran keadilan jenayah syariah mengikut acuan ini.

Kata kunci: pentadbiran keadilan, maqasid, hak asasi, penyiasatan, hukuman

Abstract

This article is written as a basis for the evaluation of the administration of the shariah criminal justice. The administration of shariah criminal justice must be anchored on the Quran and the sunnah and administered for the sake of success in this world and the hereafter. This basis may be determined by looking at the main objectives of the Shariah, also known as maqasid al-shari’ah (high intent of law).  To uphold justice is one of the basic objectives of Shariah, and requires the appointment of judges who are steadfast in their faith as well as knowledgeable in the shariah.  This article concludes that truth and justice must be based on the Islamic mould, and that it is necessary to ensure that the administration of shariah criminal justice follows this mould.

Keywords: administration of justice, maqasid, fundamental rights, investigation, punishment

RUJUKAN

Abdul Qadir Audah, t.t. Al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah)1965 pindaan 1984.

Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan )1997 [Akta 560]

Al-Buraey, Muhammad A, 1998. Administrative Development: An Islamic Perspective. London: Kegan Paul International.

Alī al-Qāsimī, Ahmad Mokhtār ‘Umar, Muhyi al-Dīn Sobīr, 1989. Al-Mujam al-‘Arabi al-Asāsī, Tunisia: Lārousse.

Al-Thabari, 1954. Jami’ Al Bayan.  Cetakan kedua. Kaherah: Dar Al Ma’arif.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Kelantan 2002).

Al-Tirmizi, al-Jami’ al-sahih, ed. Ahmad Muhammad Shakir, Muhammad Fu ‘ad ‘Abd al-Baqi, and Ibrahim ‘Atwah ‘Iwad, 5 vols. (Cairo, 1937-1965).

Sunan Abu Daud, 1984. Kitab al-Nikah. Diterjemah oleh Ahmad Hasan. Hadis No. 2126. Jilid 2, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.

Ibn Khaldun, 1970. Al-Muqaddimah. Beirut: Dar al-Qur’an.

Kamal Salamah al-Diqs, 1994. Dawlah al-Rasul min al-Takwin ila al-Tamkin.`Amman: Dar ‘Ammar.

Muhammad Noor Haji Ibrahim, Abdullah Basmeh, 2010. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Qur’an (30 juzuk). Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Perlembagaan Persekutuan.

Sayyid Qutb, 1975. Masyarakat Islam. Bandung: PT al-Ma’arif.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.