Jurnal Kanun

Just another WordPress site

HAK WANITA MENGADAKAN SYARAT SEMASA PEMBENTUKAN PERKAHWINAN

The Rights of Women to Impose Conditions in the Marriage Contract

Mat Noor Mat Zain

mnmzfpi@gmail.com

Norhoneydayatie Abdul Manap

nhani1310@gmail.com

Zuliza Mohd Kusrin

zulifpi@yahoo.co.uk

Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor.

Tel.:+603-89215000

Abstrak

Perkahwinan merupakan amalan yang digalakkan dalam Islam, yang mengikat lelaki dengan perempuan melalui akad khusus bagi menghalalkan perhubungan mereka sebagai pasangan suami isteri. Implikasi daripada pernikahan atau akad yang telah berlangsung antara suami isteri tersebut ialah masing-masing mempunyai hak dan tanggungjawab seperti yang telah ditetapkan oleh syarak (perundangan Islam).  Selain itu, syarak masih  membolehkan pihak lelaki atau wanita  menentukan beberapa implikasi lain atau mengurangkannya dengan memasukkan  syarat tertentu semasa akad perkahwinan. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk membincangkan pandangan fuqaha mengenai syarat dan persyaratan dan  hukum terhadap syarat yang dimasukkan dalam akad perkahwinan tersebut. Selain itu, perbincangan juga merujuk Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 berkenaan syarat yang boleh dimasukkan dalam kontrak perkahwinan. Kaedah analisis dokumen digunakan dalam penulisan ini. Hasil perbincangan mendapati bahawa syariat membenarkan wanita untuk meletakkan syarat dalam akad perkahwinan selagi tidak bertentangan dengan tuntutan akad dan hukum asal yang ditetapkan oleh syarak.

Kata Kunci: hak, wanita, syarat, akad, perkahwinan

Abstract

Marriage is a practice encouraged in Islam as it legalizes the relationship between a man and woman as husband and wife. The implications of the contract of  marriage or aqad that has been solemnized is that each of them has rights and responsibilities as prescribed under Islamic law.  Islamic law also allows the contracting parties, whether the husband or the wife, to specify other conditions in the marriage contract. Thus, this research aims to discuss the opinions of Islamic jurists on the conditions and provisions of a marriage contract. The discussion also refers to the Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1994 on the conditions that can be included in a marriage contract. The content analysis method is used in this research. The findings are that Islamic Law allows women to stipulate certain conditions in the contract of marriage, as as long as these do not contradict the requirements of the aqad and Islam.

Keywords: rights, women, conditions, contract, marriage

RUJUKAN

Abd al-Aziz al-Bukhariyy. 1394H /1974. Kashf al-Asrar an Usul al-Bazdawiyy. 4 Jilid. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Abdul Hafiz Haji Abdullah & Siti Rohaya Sudiro, 2010. “Wanita Menurut Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah An-Nisa’” hlm.1-5.(Tidak Diterbitkan) dlm. http://eprints.utm.my/10808/1/Wanita_Menurut_Hamka_Di_Dalam_Tafsir_Al.pdf

Abu Sari’, Muhammad A’bd al-Hadi, 1994. Hukm al-Islam fi Zawaj al-Mut’ah. Misr: Dar al-Zahabiyyah.

Abu Zahrah, Muhammad, 1397H/1976. Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-Aqd fi al-Shariah al-Islamiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-cArabi.

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984.

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2006 (Akta 1261).

Al-Asyqar, Umar Sulaiman, 1997. Ahkam al-Zawaj fi Dhaw’ al-Kitab wa al-Sunnah. Cetakan 1. Al-Urdun: Dar al-Nafa`is.

Al-Ayniyy, Abu Muhammad, Mahmud Ibn Ahmad, 1980. Al-Binayah fi Sharh al-Hidayah. Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Bahutiyy, Mansur ibn Yunus ibn Idris. t. t. Kashshaf al-Qina an Matn al-Iqna. 6 jil. Riyadh: Maktabah al-Nasr al-Hadithah.

Al-Bukhariyy, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, 1989. Sahih al-Bukhariyy. Cetakan bersama Fath al-Bari. 14 jil. T.p.: Dar al-Fikr.

A-Ghazaliyy, Hujat al-Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaliyy, t. t. al-Mustasfa. 2 jil. Kaherah: Muasasat al-Halabi wa Shurakah li al-Nashr wa al-Tauzi.

Al-Kandahlawiyy, Muhammad Zakariya, 1974. Awjaz al-Masalik Ila Muwata’ Malik. Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Kasaniyy, Abu Bakr ibn Mascud, 1402H/1982. Bada`i al-Sana`i fi Tartib al-Shara`i. Jil. 5, 6 & 7.  Beirut: Dar al-Kitab al-cArabi.

Al-Khudar A’li Idris. t.t. Al-Madkhal  ila `Ilm Usul al-Fiqh. Al-Sudan: al-Ma’had al-`Aliy li `Ulum al-Zakah.

Al-Mardawiyy, Abu al-Hassan  A’li ibn Sulayman, 1375H/1956. Al-Insaf fi Marifat al-Rajih min al-Khilaf  ala Madhhab al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kaherah: Maktabat Ibn Taymiyyah.

Al-Nawawiyy, Abu Zakariyya Mahyu al-Din ibn Sharaf, t.t. al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab. Jil. 9. T. tp.: Dar al-Fikr.

Al-Quran al-Karim, Rasm Uthmani, 1403H. Damsyik: Darul Fikr.

Al-Sanhuriyy, Abd al-Razaq Ahmad, 1954. Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami. Beirut : Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.

Al-Syatibiyy, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmiyy. t.t. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. 4 jil. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

Al-Sya’rawiyy, Muhammad Muatawalli,  t.t. Fiqh al-Mar`ah al-Musimah. Al-Qahirah : al-Maktabah al-Taufiqiyyah.

al-Zarqa’, Mustafa Ahmad, 1967-1968. Al-Madkhal al-Fiqhi al-Am. 3 Jil. Damsyik: Matabi Alif Ba’- al-Adib.

Badran, Abu al-`Aynayn Badran, 1961. Ahkam al-Zawaj wa al-Talaq fi al-Islam. Cetakan 2. Mesir: Dar al-Ta’lif.

Ibn A’bidin, Muhammad Amin, 1386H/1966. Hashiyat Radd al-Muhtar ala Durr al-Mukhtar. 8 jil. Mesir: Maktabah wa Matbacah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.

Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, 1388H /1968. Al-Mughniyy. Jil. 4,5 & 6. Mesir: Maktabah al-Qahirah.

Ibn Taymiyyah, t.t. Majmu Fatawa. Jil. 29 & 32. Mesir: Maktabah Ibn Taymiyyah.

Janah lwn Sheikh Khuda Baksh ((1911) 2 Federated Malay States Law Reform, 6

Kawthar Kamil A’liyy, 1979. Shurut Aqd al-Zawaj fi al-Shariah al-Islamiyyah. Mesir: Dar al-Itisam.

Muhammad Salam Madkur, 1383H/1963. Madkhal li al-Fiqh al-Islami. Mesir: Dar al-Nahdat al- A’rabiyyah.

Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim al-Naisaburi. T.th. Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Jail.

Qal’ahji, Muhammad Rawwas, 1996. Mu’jam lughat al-fuqaha’. Beirut: Dar al-Nafa’is.

Robiatul Adawiyah Mohd., 2009. Hak-hak Isteri Dalam Perkahwinan Menurut Al-Quran dan Al Sunnah dlm. http://Ddms.Usim.Edu.My/Bitstream/Handle/123456789/737/HakHak%20isteri%20dalam%20perkahwinan%20menurut%20al-Quran%20dan%20al-Sunnah.Pdf?Sequence=1)

Salma lwn Mat Akhir (1983) 5 Jurnal  Hukum, 161.

Syalabiyy, Muhammad Mustafa, 1403H/1983M. Al-Madkhal fi al-Tarif bi al-Fiqh al-Islami wa al-Qawaid al-Milkiyyah wa al-Uqud fih. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.

Siti Rahmah binti Md Salleh, 2009. Lafaz Ta’liq Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia: Satu Kajian Perbandingan, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wahbah al-Zuhayliyy, 1409H/1989M. Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh. Damshiq: Dar al-Fikr.

Yusuf Musa, Muhammad, 1377H/1958. Al-Fiqh al-Islamiyy – Madkhal li Dirasatihi wa Nizam al-Mucamalat fihi. Mesir: Matabi Dar al-Kitab al-Arabi.

Zaidan, Abd al-Karim, 1407H/1986. Al-Madkhal li Dirasat al-Shariah al-Islamiyyah. Beirut: Maktabah al-Quds & Bagdhad: Muasasat al-Risalah.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda