Jurnal Kanun

Just another WordPress site

HALALAN TAYYIBAN DALAM KERANGKA PERUNDANGAN MALAYSIA

Halalan Tayyiban in the Malaysian Legal Framework

Harlida Abdul Wahab

harlida@uum.edu.my

Alias Azhar

az.alias@uum.edu.my

Pusat Pengajian Undang-undang, Universiti Utara Malaysia,

06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia.

Tel.: +6049283018

Abstrak

Halal bukan sekadar bermaksud sesuatu produk itu boleh dimakan disebabkan tiada larangan oleh hukum syarak. Halal turut meliputi maksud “baik” (tayyib) yakni bersih, suci, selamat, berkualiti dan tidak memudaratkan. Oleh itu keperluan masyarakat Islam kepada produk halal semata-mata tidak memadai, sebaliknya mereka perlu benar-benar memahami dan mengaplikasikan konsep halal dan baik (halalan tayyiban). Aspek halal, khususnya untuk produk makanan, dijamin di bawah kerangka perundangan Malaysia melalui pendekatan mekanisme undang-undang dan institusi. Makalah ini menghuraikan konsep halalan tayyiban dari perspektif syariah, dan kemudian mengaitkannya dengan undang-undang sedia ada. Penulis merumuskan bahawa konsep halalan tayyiban wujud dan diaplikasikan melalui undang-undang yang pelbagai.

Kata kunci: halal, undang-undang, syariah, makanan, produk, halalan tayyiban

Abstract

Halal does not simply indicate a product as edible for not being prohibited by shariah, but should encompass the meaning of tayyib (good), i.e. clean, hygienic, safe, of good quality and not being harmful. Therefore, the need in Muslim society for products that are merely halal is insufficient, instead it is necessary to truly understand and apply the concept of halalan tayyiban (halal and good). The aspect of halal, particularly for food products, is guaranteed under the Malaysian legal framework through legal and institutional mechanisms. This article elaborates on the concept of halalan tayyiban from the shariah perspective, and subsequently relates it to the relevant laws. The writers conclude that the concept of halalan tayyiban exists and is applied through various laws.

Keywords: halal, law, shariah, food, product, halalan tayyiba

RUJUKAN

Abdul Aziz Dahlan, et al., 1997. Ensiklopedia Hukum Islam. Jilid 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Akta Makanan 1983 (Akta 281) dan Peraturan-peraturannya.

Akta Perihal Dagangan 2011 (Akta 730) dan Peraturan-peraturan.

Al-‘Asqalani, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar, 1997. Talkhis al-Habin fi Takhrij Ahadith. Jilid 4. Riyad: Maktabah Nazar.

Al-Amidi, Saif al-Din Abu al-Hasan Ali Ibn Abi Ali Ibn Muhammad, 1980. Al-Ahkam fi Usul al-Ahkam. Juz.1. Lubnan: Dar Kutub al-‘ilmiyyah.

Al-Buti, Muhammad Sa’id Ramadhan, 1982. Dawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah. Edisi Keempat. Beirut: Muasasah al-Risalah.

Al-Ghazali, 1998. Halal dan Haram dalam Islam. KL: Jasmine Ent.

Al-Haithami, Nur al-Din ‘Ali bin Abi Bakr, 1412H. Majma’ al-Zawa’id wa Manba’ al-Fawaid. No. Hadis 18099, Jld.10. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Masih, Juraih Mitri Abdul, 1993. Mu’jam Muthowwil Lughoh. (Juz. 1). Beirut: Maktabah Lubnan.

Al-Nadwi, Ali Ahmad, 2004. al-Qawa’id Fiqhiyyah. Damsyik: Darul Qalam.

Al-Qardhawi, Yusuf, 1994. al-Halal wa al-Haram. Beirut: Maktabah al-Islami.

Al-Qardhawi, Yusuf, 2002. al-Halal wa al-Haram fi Islam. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Tabarani, t.t. Mu’jam al-Ausat. No. hadis 8610, Jld. 8. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Zarkasyi, Abi ‘Abd Allah Badr al-Din Muhammad Ibn Bahadar Ibn ‘Abd Allah, 2000. al-Manthur fi Qawaid. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Zarqa’, Sheikh Ahmad Ibn Sheikh Muhammad, 1989. Syarah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar al-Qalam.

Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi, 2000. Konsep Kesihatan melalui Pemakanan: Pendekatan Islam dan Sains. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn Bhd.

Halal Malaysia, 2012. Pekeliling Pensijilan Halal Malaysia Bil. 1/2012. http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/media/pengumuman/258-pekeliling-pensijilan-halal-malaysia-bil-12012

Halim Ahmad, “Penyembelihan dan pemburuan: Antara Tuntutan Syara’ dan Sains” dlm. Jurnal Penyelidikan Islam Bil. 14, hlm. 89-98, 2001.

Ibn Al-Qayyim al-Jauziyyah, 1993. I’lam al-Muawaqqi’. Jilid 3. Kaherah: Dar al-Hadis.

Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari, t.t. Lisan al-‘Arab, Juz.13, Mesir: Dar Misriyyah.

Ibn. Kathir, Ismail bin Kathir, t.t. Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir, Tahqiq, Hani al-Haj. Jilid 1. Maktabah Taufiqiyyah.

Kamus Dewan, 2005. Edisi Ke-3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Kamal, 1995. Halal dan Haram dari Pandangan al-Quran dan Sains. Johor: Penerbitan al-Masyhur Sdn Bhd.

Mohamed Jusoh, “Halal Haram in Food Ingredients” dlm.  Jurnal Penyelidikan Islam Bil. 14, hlm. 99-112, 2001.

Mohd Amri Abdullah, 2012. “Operasi dan Penguatkuasaan Produk Halal” dlm. http://www2.ummc.edu.my/data/wacana-ubat/PEMANTAUAN%20HALAL%20(Ust%20Amri%20JAKIM).pdf

Mohd Hamim Rajikin, Baharudin Omar & Suhana Sulaiman, 1997. Pemakanan dan Kesihatan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nina M. Armado et al., 2005. Eksiklopedia Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Noor ‘Ashikin Binti Hamid dan Nur Amani binti Pauzai, 2008. “Konsep Kepenggunaan Mengikut Syariah dan Aplikasinya dalam Undang-undang Malaysia”. Kertas kerja Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan pada 15 Oktober.

Wizarah al-Awqaf wa Shu’un al-Islamiyyah, 1990. Jld.18. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah.Kuwait: Thaba’ah Zat al-Salasil.

Zarina Zakaria, “Keberkesanan Undang-undang Makanan dan Produk Halal di Malaysia” dlm. Jurnal Syariah 12(2), hlm. 95-106, 2004.

Zawanah Muhammad et al., 2008. “Halal: Antara Tuntutan Agama dan Strategi Ekonomi”. Kertas kerja seminar Pentadbiran Hal Ehwal Islam di Malaysia, 6-7 Ogos, Kuala Lumpur: IKIM.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda