Jurnal Kanun

Just another WordPress site

ANGGAPAN KEMATIAN AL-MAFQUD MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL DAN SYARIAH: SATU PENILAIAN SEMASA

Al-Mafqud (Presumption of Death) According to Civil and Syariah Laws: A Current Appraisal

Mohamed Hadi bin Abd Hamid

mhadi.ah @etiqa.com.my

Divisyen Shariah, Aras 11B, Etiqa Takaful Berhad

Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof,

59000 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel.: +603-2785 5643

Abstrak

Status al-mafqud penting untuk masyarakat Islam dan bukan Islam kerana proses pembahagian harta al-mafqud akan menjadi sukar sekiranya tidak diketahui sama ada al-mafqud itu masih hidup atau pun sudah mati. Oleh itu, anggapan kematian perlu dilakukan oleh mahkamah supaya status al-mafqud dapat diputuskan dengan muktamad. Tujuan makalah ini adalah untuk membuat perbandingan antara anggapan kematian menurut undang-undang sivil dengan syariah di Malaysia, serta penilaian semasa terhadap anggapan kematian seperti yang diamalkan di mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Didapati terdapat ketidakseragaman pada peruntukan undang-undang dalam tempoh membentuk anggapan kematian al-mafqud di mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Berdasarkan kes mahkamah, waris al-mafqud yang beragama Islam mempunyai pilihan untuk ke mahkamah sivil atau mahkamah syariah bagi mendapatkan pengisytiharan anggapan kematian al-mafqud.

Kata kunci: al-mafqud, orang hilang, anggapan kematian, mahkamah sivil, mahkamah syariah

Abstract

Deciding whether a person is mafqud (missing and presumed dead) is very important to Muslims and non-Muslims as the process of distribution of the deceased’s estate will be difficult if it is unknown whether the person is still alive or dead. Accordingly, a person must be pronounced mafqud (presumed dead) by the court. It is the aim of this article to draw a comparison between the presumption of death from the perspective of civil and Syariah law in Malaysia. In addition, the article attempts to evaluate the current practice of both the civil and Syariah courts in dealing with the presumption of death. It appears there are variations in the period required for the establishment of the presumption of death in the civil and Syariah courts. Based on decided cases, Muslim heirs of al-mafqud have the option to apply to civil court or Syariah court to obtain a declaration of presumption of death.

Keyword: Mafqud, missing person, presumption of death, civil court, Syariah court

RUJUKAN

Akta Keterangan 1950 (Akta 56).

Akta Keterangan India 1872.

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561).

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).

“RM66 bilion tidak dituntut” dlm. Utusan Malaysia, 11 September 2013, hlm. 15

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Johor) 2001.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Kelantan) 2002 .

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Kedah) 1989.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001.

In Re Application of Tay Soon Pang; Ex P [2009] 9 CLJ 778

In the Matter of Presumption of Death of Talib Saari; ex p Kelthom Mohd Amin [2010] 1 CLJ (Sya) 493

http://www.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20130115/dn_17/JKSM-halusi-kaedah-kendali-harta-al-Mafqud, (Capaian pada 25 Februari 2014).

Jasni Sulong, “Kedudukan Mazhab Syafi‘i dalam Amalan Pembahagian Pusaka dan Wasiat Islam di Malaysia” dlm. Jurnal Syariah 16 (1), hlm. 163 – 83, 2008.

Kamus Undang-Undang, 1995. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Mustaffa al-Khan et al., 2005. Al-Fiqh al-Manhaji. Jilid 2. Damsyik: Percetakan Darul Qalam

Re Ex Parte Application of Ridzwan Ibrahim (Presumption of Death) [2002] 4 CLJ 502.

Wahbah al-Zuhaili, 1996. Fiqh & Perundangan Islam. Jilid 5. Diterjemah oleh Ahmad Shahbari Salamon et. al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Noraini Mohd Salim, 2012. Islamic Law of Succession: A Practical Guide to the Laws of Faraid. Ampang: The Malaysian Current Law Journal Sdn Bhd.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda