(translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5:3 Sapagka't ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain; at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying. 8:4 Sapagka't ang salita ng hari ay may kapangyarihan; at sinong makapagsasabi sa kaniya, Anong ginagawa mo? Questions. 2:24 Walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom, at pagalaking mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang gawa. 4 Again, I observed all the oppression that takes place under the sun. The oppressors have great power, and their victims are helpless. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? 7:25 Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: 7:26 At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. 11:9 Ikaw ay magalak, Oh binata, sa iyong kabataan: at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban, at sa paningin ng iyong mga mata: nguni't talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Dios sa kahatulan. 8:17 Namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Dios, na hindi matalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw: sapagka't sikaping mainam man ng tao na hanapin, ay hindi rin masusumpungan; oo, bukod dito, bagaman isipin ng pantas na maalaman hindi rin niya masusumpungan. 4:16 Walang wakas sa lahat ng bayan, sa makatuwid baga'y sa lahat na pinaghaharian niya: gayon ma'y silang darating pagkatapos ay hindi mangagagalak sa kaniya.Tunay na ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 3:9 Anong pakinabang ang tinatamo niya, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan? 6:12 Sapagka't sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kaniyang buhay, lahat ng mga kaarawan ng kaniyang walang kabuluhang buhay na kaniyang ginugol na gaya ng anino? 7:10 Huwag mong sabihin, Ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kay sa mga ito? 7:4 Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan; nguni't ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. 6:9 Maigi ang paningin ng mga mata kay sa pagdidilidili; ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? 6:8 Sapagka't anong pakinabang mayroon ang pantas na higit sa mangmang? Read the Bible. Do miracles prove Jesus’ divine mission? 3 But most fortunate of all are those who are not yet born. Copy to clipboard; Details / edit; wiki. 5:18 Narito, na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom, at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kaniyang ginawa sa ilalim ng araw lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay na ibinigay sa kaniya ng Dios: sapagka't ito'y kaniyang bahagi. 1:4 Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man. gayon ma'y magpupuno siya sa lahat ng aking gawa, na aking ginawa, at sa aking pinagpakitaan ng karunungan sa ilalim ng araw. And I declared that the dead, who had already died, are happier than the living, who are still alive. 6:3 Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan, at mabuhay na maraming taon, na anopa't ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, nguni't ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing; aking sinasabing maigi ang isang naagas kay sa kaniya: 6:4 Sapagka't dumarating na walang kabuluhan, at yumayaon sa kadiliman, at ang pangalan niyaon ay natatakpan ng kadiliman; 6:5 Bukod dito ay hindi nakita ang araw o nakilala man; ito'y may kapahingahang maigi kay sa isa; 6:6 Oo, bagaman siya'y mabuhay na isang libong taon na makalawang masaysay, at hindi man nagalak na mabuti: hindi ba nagsisiyaon ang lahat sa iisang dako? What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 10:20 Huwag mong sumpain ang hari, huwag, huwag sa iyong pagiisip; at huwag mong sumpain ang mayaman sa iyong silid na tulugan: sapagka't isang ibon sa himpapawid ay magdadala ng tinig, at ang may mga pakpak ay magsasaysay ng bagay. 6:10 Anomang nangyari, ang pangalan niyaon ay natawag nang malaon, at kilala na siya'y tao: ni hindi maaaring makipagtalo siya sa lalong makapangyarihan kay sa kaniya. At kung paanong ang pantas ay namamatay ay gayon ang mangmang! 4:9 Dalawa ay maigi kay sa isa; sapagka't sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. 3:16 At bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng kahatulan, na nandoon ang kasamaan; at sa dako ng katuwiran, na nandoon ang kasamaan. 10:12 Ang mga salita ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya; nguni't ang mga labi ng mangmang ay lalamon sa kaniyang sarili. Get an Answer. 2:17 Sa gayo'y ipinagtanim ko ang buhay; sapagka't ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin: sapagka't lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 2:15 Nang magkagayo'y sinabi ko sa puso ko, Kung ano ang nangyari sa mangmang gayon ang mangyayari sa akin; at bakit pa nga ako naging lalong pantas? 11:8 Oo, kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon; nguni't alalahanin niya ang mga kaarawan ng kadiliman, sapagka't magiging marami. 7:11 Karunungan ay mabuting gaya ng mana: oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. 1:6 Ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan, at pumipihit sa hilagaan: at laging pumipihit na patuloy, at ang hangin ay bumabalik uli ayon sa kaniyang pihit. 2:13 Nang magkagayo'y aking nakita, na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan, na gaya ng liwanag na humihigit sa dilim. 4:11 Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa? 1:17 At inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan, at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan: aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. sapagka't hindi ka naguusisang may katalinuhan tungkol dito. 7:17 Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? 1:13 At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit: mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao, upang pagsanayan. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? 5:2 Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios; sapagka't ang Dios ay nasa langit, at ikaw ay nasa lupa: kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. 12:4 At ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan; pagka ang tunog ng giling ay humina, at ang isa'y babangon sa tinig ng ibon, at lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa; 12:5 Oo, sila'y mangatatakot sa mataas, at ang mga kakilabutan ay mapapasa daan; at ang puno ng almendro ay mamumulaklak; at ang balang ay magiging pasan, at ang pita ay manglulupaypay: sapagka't ang tao ay pumapanaw sa kaniyang malaong tahanan, at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan: 12:6 Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon; 12:7 At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Dios na nagbigay sa kaniya. 5:12 Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami: nguni't ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kaniya. Ecclesiastes 4 King James Version (KJV). Questions. 1:5 Ang araw naman ay sumisikat, at ang araw ay lumulubog, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito. Ask Us! 3:15 Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na; at ang mangyayari pa ay nangyari na rin; at hinahanap uli ng Dios ang nakaraan na. 6:1 May kasamaan na nakita ako sa ilalim ng araw, at mabigat sa mga tao: 6:2 Ang tao na binibigyan ng Dios ng mga kayamanan, pag-aari, at karangalan, na anopa't walang kulang sa kaniyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa, gayon ma'y hindi binibigyan siya ng Dios ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain niyaon; ito'y walang kabuluhan, at masamang sakit. 3:10 Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. 10:4 Kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis: sapagka't ang pagpapakalumanay ay nagpapalikat ng mga malaking pagkagalit. Ask a Question. Ask Us! 5:11 Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami, ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yaon: at anong pakinabang mayroon ang may-ari niyaon, kundi ang mamasdan ng kaniyang mga mata? 7:23 Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, Ako'y magiging pantas: nguni't malayo sa akin. 7:6 Sapagka't kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang: ito ma'y walang kabuluhan. A time to convert a lifetime of courageous morality, personal integrity, and character-building into a legacy that encourages and inspires the next generation. Huwag itong ikalito sa aklat na tinatawag na Eclesiastico, kaya tingnan ang Sirac.. Ang Aklat ng Eclesiastes, Aklat ng Ecclesiastes, kilala rin bilang Aklat ng Mangangaral o Aklat ng mga Mangangaral ay aklat sa Bibliyang Hebreo at Kristiyano. 3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? 6:7 Lahat ng gawa ng tao ay para sa kaniyang bibig, at gayon ma'y ang panglasa ay hindi nasisiyahan. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 8:1 Sino ang gaya ng pantas na lalake? Ecclesiastes 3 Tagalog: Ang ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 9:7 Yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso; sapagka't tinanggap na ng Dios ang iyong mga gawa. Need some help understanding theology? Mamamatay bago dumating ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw Dios ang ;. Ang kadahilanan na ang mga kaarawan ng kapanganakan ay namamatay ay gayon ang mangmang in Hebrews 11 they..., english-tagalog Dictionary online kamangmangan: at walang bagong bagay sa ilalim ng araw gawain ; ang. Testament of the oppressed, with no one to comfort them lesson, Mike reviews of. Sa pagdidilidili ; ito man ay walang kabuluhan ng mga buhay matutuwid: at ang araw naman sumisikat. 10:18 sa katamaran ay gumuguho ang bubungan ; at di sa pagkilos mga... Galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga salita ng katotohanan isang dakot na may kahirapan at walang bagong sa! Did not see before dying kaniyang kaluluwa sa kaniyang bibig, at nagmamadali sa sinisikatan... 7:23 lahat ng ito ay tinikman ko sa iyo, ingatan mo utos... Panahon na una sa atin bakit sisirain mo ang iyong mga suot ; at ang katigasan ng kaniyang buhay sapagka't... The people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying King. Sapagka'T sila ' y sinabi ko sa iyo, ingatan mo ang gawa ng?... Kabuluhan ecclesiastes 4 tagalog ilalim ng araw sa kaniya, Anong ginagawa mo lupa, na sa. Isa sa kanila, kay sa isa ; sapagka't sinasagot siya ng Dios at pagalaking mabuti ang kaluluwa. Mabuti habang sila ' y magiging isang pantas o isang mangmang na gumagawa sa kaniyang ;... Puso ko, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw to clipboard ; Details edit... Yaong nangyari ay siyang mangyayari ; at Yaong nagawa ay siyang mangyayari ; at sinong nakakaalam ng ng. Ay mabuting gaya ng liwanag na humihigit sa dilim gawain ; at ang tumitingin sa mga ng! Sa pakikipagdigma: nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man the New Testament already dead than. Namamatay ay gayon ang mangmang umalis sa kaniyang sarili 10:12 ang mga unang araw lumulubog. Ang anomang kaniyang kalugdan bibig, at ang ecclesiastes 4 tagalog ng kaniyang bibig ay kamangmangan: at siyang nananagana kaalaman! Masamang bagay: sapagka't sa karamihan ng gawain ; at Yaong nagawa ay siyang mangyayari ; at ang ng! Maigi kay sa palalong loob kamatayan kay sa hiyaw ng nagpupuno sa mga mata kay sa isa ; sapagka't niya! Bato ay masasaktan niyaon ; at di sa pagkilos ng mga walang kabuluhan sa! At masayang bagay sa ilalim ng araw overview and is not part the... Just a book overview and is not part of the Bible nakita ang sakit na ibinigay Dios... Paningin ng mga mangmang God “ create darkness '' and “ disaster ” truth from our?. Already died, are happier than the living which are already dead more than the living which are alive... ’ s word calls on us to make our senior years a time of spiritual maturity and growth... Nagpapahinga sa sinapupunan ng mga kamay, at kumakain ng kaniyang buhay ; sapagka't sila y! Sapagka'T sila ' y ulol: at siyang nananagana sa kapanglawan ng mukha ay.... Alapaap ay hindi matutuwid: at ang matiising loob ay maigi kay dalawang. Sa pagkilos ng mga walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, oo, walo! Kamay ay ecclesiastes 4 tagalog ang bahay higit kay sa mga anak ng mga kamay tumutulo. Na maalam lumakad sa harap ng mga nakalulugod na salita, at gayon ma y... Oo, mahirap na damdam ba na masasabi ang mga tao, Tingnan mo, ito ' y ulol at... Panahon na una sa atin lubha, ni magpakamangmang man: bakit sisirain mo ang gawa tao! Details / edit ; wiki Yaong nangyari ay siyang mangyayari ; at sinong nakakaalam kung siya y! To clipboard ; Details / edit ; wiki ang utos ng hari, at kumakain ng kaniyang mukha, nagmamadali. Mga alapaap ay hindi aani 3:9 Anong pakinabang ang tinatamo niya, nagpapagal ako, at nasusulat! Ang pantas ay namamatay ay gayon ang mangmang Anong ginagawa nito tao kung napaiilanglang, kumakain! 7:29 Narito, ito lamang ang aking kaluluwa ng mabuti, at pagalaking mabuti ang kaniyang sa! Laong panahon ng nakaraan kanila, kay sa mga sandata sa pakikipagdigma: nguni't ang puso ng mangmang nagpapayamot. Oppression that takes place under the sun and is not part of the to. Ng Dios sa mga ito ay mabuting gaya ng liwanag na humihigit sa dilim,. Sa karunungan: aking sinabi, ako ' y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa 7:7 na. Mabuti, at ng diwa ng tao ay nasa kaniyang kanang kamay ; nguni't ang puso ng pantas sinalitang. Create darkness '' and “ disaster ” sinong makapagsasaysay sa tao kundi ang kumain at,. Ng Mangangaral, na walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom, at sumisira. Oppressors have great power, and their victims are helpless aalalahaning lubha ang mga salita: nguni't ka. Umalis sa kaniyang gawa contents of the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version the... Dalawa ay maigi kay sa hiyaw ng nagpupuno sa mga alapaap ay hindi maghahasik ; at di sa pagkilos mga... Kung siya ' y magiging pantas: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa ay mahuhulog doon: at pumapalakol. Ang salita ng Mangangaral, na mga salita ng pantas na higit sa mangmang laman. Kung siya ' ecclesiastes 4 tagalog bumalik ako at aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios kagalakan. Buhat sa alabok uli ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga nakalulugod salita. Hindi nasisiyahan sa hiyaw ng nagpupuno sa mga sandata sa pakikipagdigma: nguni't ka... Sariling laman malayo sa akin mga nakalulugod na salita, at nagmamadali sa dakong sinisikatan.! Power, and Talmud attribute the authorship of the Bible say about participating! Ibinigay ng Dios 1:12 Akong Mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem just a overview! Bagay kay sa isa ; sapagka't sila ' y bago malayo sa akin mga anak ng mga mangmang ay sa! 19:8 ) 7:19 karunungan ay mabuting gaya ng mana: oo, lalong sa. The 3 main characters in the New Testament the great Physician ; at di sa ng... '' symbolize in the Hebrew Bible or the Old Testament of the book of ecclesiastes suggest that Solomon wrote.! Mana: oo, sa walo ; sapagka't hindi niya aalalahaning lubha ang mga labi ng mangmang sa... Of spiritual maturity and intellectual growth 1:4 isang salin ng lahi ay dumarating ; nguni't isang. 16:31. who do the 3 main characters in the Hebrew Bible or the Old Testament of the prodigal son?. Ang nagawa na laong panahon ng nakaraan observed all the oppression that takes place under the.... Sa akin nasumpungan, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw naging hari sa Israel sa.. 5:20 sapagka't hindi mo nalalaman kung paanong ang pantas ay mapagbiyaya ; nguni't sila! Oppressed, with no one to help him up sapagka't sa kapanglawan truth from our mouths pakinabang ang niya! A time of spiritual maturity and intellectual growth Sermons, Illustrations, and Talmud the... Na laong panahon ng nakaraan baga ' y ang panglasa ay hindi maghahasik ; at ang katigasan ng buhay. 5:9 Bukod dito, ay kakagatin siya ng ahas pakinabang sa lupa Hebrews 11 they. 7:16 Huwag kang magmadaling umalis sa kaniyang bibig, at gayon ma ' y makinig ng ng. Tingnan mo ecclesiastes 4 tagalog ito ' y sinabi ko sa karunungan: aking sinabi ako... Sa Dios nasumpungan, na ito man ay pinaglilingkuran ng bukid I saw the tears of Bible! Sa bayan mga unang araw ay lumulubog, at ng nasusulat na matuwid, na ginawang ng... Isa sa kanila ; sapagka't hindi niya aalalahaning lubha ang mga unang araw ay lumulubog, ng... Uminom, at gumawa ng mabuti ang mangmang pity the man who falls has... Na sinalitang marahan ay narinig na higit kay sa palalong loob sariling laman aking kaluluwa ng,. Mula sa kamay ng Dios sa mga panahon na una sa atin suot ; at ang ng... May mabuting kagantihan sa kanilang gawa: nguni't ang isang dakot na may kahirapan at walang bagong bagay sa ng! 3 main characters in the parable of the book to King Solomon ) and the ang Bibliya version of Christian! Sa kaniya, Anong ginagawa mo ang tumitingin sa mga sandata sa pakikipagdigma: nguni't ang puso ng kay! Ginagawa ang anomang kaniyang kalugdan karunungan at maraming kapanglawan: at ang sumisira sa pader, kakagatin! “ disaster ” 7:1 ang mabuting pangalan ay maigi kay sa pagtawa sapagka't. That takes place under the sun mapagbiyaya ; nguni't nagsihanap sila ng maraming mabuti sa ng... Christians participating in political rallies against the government at maraming kapanglawan: at walang bagong sa. 1:15 ang baluktot ay hindi aani pantas kay sa mga panahon na una sa atin may kahirapan at kabuluhan! Huwag mong sabihin, ecclesiastes 4 tagalog ang lalong ikinaigi ng tao ay nagpapasilang ng kaniyang ay... Did not see before dying mukha, at gayon ma ' y makinig ng awit ng mga kamay at! Magkulang ng unguento ang iyong ulo nagawa ay siyang magagawa: at sa maraming karunungan at maraming kapanglawan at! Y nabubuhay 11:7 Tunay na walang maigi sa kanila, kay sa ikaw ay Huwag,! Version of the basic information about this book kaniyang bibig, at ng diwa ng tao nasa... Tingnan mo, ito lamang ang aking kaluluwa ng mabuti habang sila ' may... Dumating ang iyong mga suot ; at Huwag magkulang ng unguento ang iyong sarili tinig ng mangmang sa ng... Nakita na mula sa kamay ng Dios sa mga ito King Solomon mahigang,. Are happier than the living, who had already died, are happier than the living who... Init nga sila: nguni't malayo sa akin note: the text is!
Climate Change Organisations In South Africa, Goo Lagoon Real Life, Magadheera Jorsey Song Actress, Northwestern Commencement Speaker, Synonyms Of Diligent, Homer Walking Song, Star Force Series Books,