Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Pengenalan

Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia jurnal berwasit yang diterbitkan setiap tiga bulan sejak Disember 1989.  Jurnal Kanun diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Januari dan Julai. Jurnal Kanun mengambil namanya daripada judul sebuah karya undang-undang dalam masyarakat Melayu tradisional. Pendapat yang dikemukakan dalam jurnal ini merupakan pendapat penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan Sidang Editor atau Dewan Bahasa dan Pustaka. Segala sumbangan yang dikirimkan, sama ada disiarkan atau tidak, tidak akan dikembalikan. Sidang Editor juga tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan tulisan atau karya yang dikirimkan melalui pos. Setiap artikel yang dihantar untuk jurnal ini akan dinilai secara double blind review.

Sasaran dan Skop

Jurnal ini menerbitkan artikel yang membincangkan kajian atau penelitian tentang undang-undang di Malaysia. Kajian perbandingan antara undang-undang Malaysia dengan undang-undang negara lain juga diizinkan diterbitkan dalam jurnal ini.

Pengabstrakan & Pengindeksan (Abstracting & Indexing)

Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia diindekskan dalam MyJurnal dan  MyCite

Frekuensi Penerbitan: Dua kali setahun (Januari dan Julai)

Terbitan Semasa: Jilid 31 Bil. 1 Januari 2019

ISSN: 0128-2670